За родители

Прием 2024 на деца в ДЯ и I група

Кандидатстването става чрез подаване на: 1. Писмено заявление от родителите (настойниците) – по образец – онлаин или на място в детската градина. 2. Копие от Акта за раждане на детето; Kритерии прием за I група и яслена Чл. 16. от НАРЕДБА за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Габрово (1) Класирането при приема на деца в детските градини се осъществява на база точкова система според събраните от всяко дете точки в низходящ ред по следните критерии: 1. Деца, живущи в района на детската градина – 6 точки 2. Деца - близнаци, тризнаци и т.н – 5 точки 3. Деца сираци и полусираци или деца от приемно семейство – 5 точки 4. Деца, чийто родители са редовни студенти – 5 точки 5. Деца, настанени в семейство на роднини или близки или в „Център за настаняване от семеен тип“ - 4 точки 6. Деца с увреждания над 50% и/или деца с хронични заболявания, посочени в Приложение № 5 към чл.21, т. 7. от Наредба 19 за експертиза за инвалидност на децата до 16 годишна възраст - 4 точки 7. Деца със специални образователни потребности – 4 точки 8. Деца, чийто брат /сестра/, посещава същата детска градина – 3 точки 9. Дете от многодетно семейство – 2 точки 10. /отм. с Решение № 61/23.06.2017 на Административен съд – Габрово, влязло в сила от 18.07.2017 г./ 11. Постоянен или настоящ адрес на територията на общината на поне единия от родителите /настойниците/ – 1 точки (2) В случаите на равен брой точки, децата се класират по възходящ ред на входящия номер на заявлението.

НП"Хубаво е в детската градина" - 2023-2024 година

Участие в НП"Хубаво е в детската градина" 2023 - 2024 година

"Игротворения" с природни материали

Изложба

Прием в детска ясла и първа група 2023-2024 г. и свободни места

Информация за приетите деца в ДГ"Ран Босилек" и свободните места

Кулинарен празник

"Празник на млякото и млечните продукти"

Прием в детска ясла и първа група 2023-2024 г.

Списък на приетите деца в яслена и първа група за учебната 2023-2024 година

Национална програма на МОН "Хубаво е в детската градина"2022-2023

Дейности по НП на МОН"Хубаво е в детската градина"през учебната 2022 - 2023 година

Прием в детска ясла и първа група 2022-2023 г.

Списъци с приетите деца в яслена и първа група за учебната 2022 - 2023 година

ГРАФИК на дейностите за прием в първи клас в общинските училища на територията на община Габрово за учебната 2022/2023 година

Утвърден ГРАФИК на дейностите за прием в първи клас в общинските училища на територията на община Габрово за учебната 2022/2023 година

Правила за прием в първи клас

Утвърдени правила за прием на първокласници за учебната 2022 / 2023 година

Прием за учебната 2021/2022г и свободни места

Брой на приетите деца за новата учебна 2021/2022 година.Свободни места.

Нашата зеленчукова градина

Дейности в група "Маргаритка"

Информация за бъдещите първокласници

Дейности по записване на първокласниците

НП"Успяваме заедно", модул "Хубаво е в детската градина"

Анализ на резултатите от приложението на НП"Успяваме заедно", модул"Хубаво е в детската градина"

Прием в детска ясла и първа група 2021-2022 г.

Класиране

Книжни предизвикателства

Дейности посветени на световния ден на книгата

Анкета

Анкета относно въвеждане на задължително предучилищно образование за децата на 4 годишна възраст

Промени в наредбата за таксите от 15.03.21г.

Актуализирана наредба за таксите в детските градини от 15.03.21г.

Мартенски празници

Инициатива

Фото-изложба

Тема:"Татко и аз"

Решение на Общински съвет

Промени относно заплащане на таксите за децата от задължителните предучилищни групи

"Снежни вълнения"

Проведен празник под надслов"Снежни вълнения"

Предложение на Кмета на Община Габрово

Относно задължителния характер на посещенията на децата от подготвителните групи в периода от 04.01.21г. до 29.01.21г.

Промени в Наредбата за таксите в подготвителните групи

Предложение на Кмета на Община Габрово

Заповед противоепидемични мерки 28.10.2020г.

Въвеждане на временни противоепидемични мерки

Промени в Наредба № 5 за предучилищното образование

Отсъствия на деца от подготвителните групи

Информация за семейни помощи

Целева помощ за семействата на деца до 14-годишна възраст при обявяване на извънредно положение или извънредна епидемична обстановка

Правила за работа в условия на противоепидемични мерки през учебната 2020-2021 година

Актуализирани правила за работа с началото на учебната година.Отговорности на родителите.

"Европейска седмица на мобилността"

Инициатива

24 май

Честит празник! Честит 24 май!

Важно за ПГ група

Удостоверения за ПГ

График на дейностите за осъществяване на прием на децата за учебната 2020/2021 година;

График на дейностите за осъществяване на прием на децата за учебната 2020/2021 година

прием в първи клас на децата от подготвителните групи

Прием в първи клас на децата от подготвителните групи

Заповед-covid-19-Gabrovo

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ГАБРОВО З А П О В Е Д № РД-01-66 / 08.03.2020 г. На основание чл. 63, ал. 2 от Закона за здравето и във връзка с потвърден случай на COVID-19 на 07.03.2020 г. НАРЕЖДАМ: Забранявам до второ нареждане: 1. Провеждането на учебни занятия в училищата и детските градини.

Национална седмица на четенето в ДГ "Ран Босилек"

Интересно и вълнуващо приключи Националната седмица на четенето, организирана в ДГ”Ран Босилек”, която се проведе от 9 до 13 декември 2019 година.

ПЛОДОВЕТЕ ОЖИВЯВАТ

„ ПЛОДОВЕТЕ ОЖИВЯВАТ” e темата на поредната от традиционните изложби, които се организират в ДГ”Ран Босилек” с участие на деца и родители.

ПРОЕКТ "СПОРТ ЗА МАЛКИ И ГОЛЕМИ" в ДГ "РАН БОСИЛЕК"

„За да направите детето умно, направете го силно и здраво. Нека то да работи, да действа, да бяга, да вика. Нека то се намира в постоянно движение.”

STEM ОБУЧЕНИЕ С ПРОГРАМИРУЕМИ РОБОТИ

Във връзка с изпълнение на дейностите от иновативен П Р О Е К Т “STEM ОБУЧЕНИЕ С ПРОГРАМИРУЕМИ РОБОТИ “ финансиран от Община Габрово, на 24.04.2019г. се проведе открита педагогическа практика с деца от подготвителните групи 5 и 6 гошишни при ДГ”Ран Босилек”.

Ние знаем как да се храним здравословно

На 20.03.2019г. ДГ”Ран Босилек” се изпълни с много детски усмивки, песни, танци и аромат на вкусния ястия.За първа година се проведе Ден на здравословното хранене и готвене с децата от подготвителна група - 6г. „Маргаритка” под надслов „НИЕ ЗНАЕМ КАК ДА СЕ ХРАНИМ ЗДРАВОСЛОВНО”.

Съобщение

Във връзка с ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ПОВИШАВАНЕ НА ГРАМОТНОСТТА

Административна услуга предлагана от ДГ"Ран Босилек"

Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование.

Изложба "Вълшебства от тиква и природни материали"

От 19 до 23 ноември 2018година по традиция в ДГ„Ран Босилек” се организира изложба на тема: „Вълшебства от тиква и природни материали“. Цветен празник посветен на есенното плодородие.

Проект на тема: “STEM ОБУЧЕНИЕ С ПРОГРАМИРУЕМИ РОБОТИ “

За да се реализира STEM- обучението по роботика са създадени програмируеми роботи „ Edison” съобразени с възрастта на децата които ще работят с тях / от 4 до 16 години/. Деца навършили 4 години, могат да навлязат в кодирането и роботиката, като използват предварително зададени програми с помощта на възрастен / генерирани чрез баркод /.

Съобщение

Уведомявам Ви, че от 01.07.2018г. влизат в сила промените в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Габрово, приети с Решение № 87 / 31.05.18г. на Общински съвет.

Списъци на приетите деца

С П И С Ъ К НА ПРИЕТИТЕ ДЕЦАТА ОТ ПЪРВА ГРУПА ЗА УЧЕБНАТА 2018 / 2019 ГОДИНА

Маратон на четенето

От 2 до 23 април 2018 година в страната по традиция се отбелязва националния Маратон на четенето с различни интересни инициативи.

Да посрещнем заедно Великден

РЪКОВОДСТВОТО НА ДГ „РАН БОСИЛЕК” БЛАГОДАРИ ЗА ПРОЯВЕНОТО УСЪРДИЕ И УЧАСТИЕ НА ВСИЧКИ РОДИТЕЛИ, ВКЛЮЧИЛИ СЕ В ИЗЛОЖБАТА – „Да посрещнем заедно Великден”

Да посрещнем заедно Великден

На 29 март2018г. празнично настроение по повод Лазаров ден, Цветница и Великден в Дома за хора с увреждания в парк”Маркотея”, донесоха децата от група „Маргаритка” от ДГ „Ран Босилек“.

Благовещение

На 22.03.18г. децата от подготвителна група”Маргаритка” 5 годишни, пресъздадоха пред своите родители характерните ритуали за отбелязване на „Благовещение”

Коледа в ДГ ”Ран Босилек”

На 20.12.2017г. чудни гости пристигнаха за празника – Снежанка, Джуджето Бързоходко, Ледената кралица и Мечокът.Настана една истинска коледна суматоха, която приключи с идването на скъпия и дълго чакан гост – самият Дядо Коледа.

На 29.11.2017г. „Отворени врати”

На 29.11.2017г. ДГ”Ран Босилек” организира инициатива „Отворени врати” и проведе ОТКРИТА ПЕДАГОГИЧЕСКА ПРАКТИКА ориентирана към: ”Дейности във връзка с превенция на обучителните затруднения, според потребностите на децата – индивидуална и групова работа”.Съвместна дейност – учител на групата и психолог.

Превенция на агресията

Във връзка с необходимостта от създаване на адекватни и неотложни мерки за справяне с насилието и агресията в образователните институции и разработения ...

Кандидатстване за прием, записване, преместване и отписване

Кандидатстването става чрез подаване на заявление по образец (Приложение 1) от родител/настойник на детето или упълномощено от него лице, който носи отговорност за коректността на подадената информация...

Съвети към родителите

Да си родител е най- голямата отговорност за всеки от нас. Всички ние се стремим да дадем най-доброто на нашите деца, да постъпваме правилно при тяхното възпитание. Понякога допускаме грешки, но...