За родители - Правила за прием в първи клас

Правила за прием в първи клас

П Р А В И Л А

ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГАБРОВОЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

РАЗДЕЛ I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1риемът на деца в I /първи/ клас в общинските училища на територията на община Габрово се осъществява в съответствие със Закона за предучилищното и училищното образование, Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование (Обн. ДВ. бр.73 от 16 септември 2016 г., изм. и доп. ДВ. бр.12 от 3 февруари 2017 г., изм. и доп. ДВ. бр.46 от 9 юни 2017 г., изм. и доп. ДВ. бр.77 от 26 септември 2017 г., изм. и доп. ДВ. бр.48 от 8 юни 2018 г., изм. и доп. ДВ. бр.82 от 5 октомври 2018 г., изм. и доп. ДВ. бр.32 от 16 април 2019 г., доп. ДВ. бр.72 от 13 септември 2019 г., изм. и доп. ДВ. бр.43 от 13 май 2020 г., изм. и доп. ДВ. бр.78 от 4 септември 2020 г., изм. и доп. ДВ. бр.85 от 2 октомври 2020 г., изм. ДВ. бр.92 от 27 октомври 2020 г.), Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование (Обн. ДВ. бр.81 от 10 октомври 2017 г., изм. и доп. ДВ. бр.31 от 10 април 2018 г., изм. и доп. ДВ. бр.105 от 18 декември 2018 г., изм. и доп. ДВ. бр.36 от 3 май 2019 г., изм. и доп. ДВ. бр.101 от 27 декември 2019 г., изм. и доп. ДВ. бр.33 от 7.04.2020г., доп. ДВ. бр.37 от 21.04.2020 г., доп. ДВ. бр.77 от 1.09.2020 г., изм. и доп. ДВ. бр.92 от 27.10.2020 г., изм. и доп. ДВ. бр.13 от 16.02.2021 г.) и Решение № 11/31.01.2019 год. на Общински съвет Габрово за приемане на Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на община Габрово.

2. Настоящите правила определят условията и реда за прием в първи клас на деца,  съгласно приетата с Решение № 11/31.01.2019 год. на Общински съвет Габрово Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на община Габрово, включваща критерии и обхват на районите на училищата.

3. Постъпването в първи клас е задължително за децата, които навършват 7-годишна възраст през годината, в която се осъществява приемът в първи клас за новата учебна година.

3.1. В първи клас, по преценка на родителя, могат да бъдат записани и деца, които навършват 6-годишна възраст в годината на прием в първи клас. Задължително условие е наличието на готовност за училище, потвърдена в издаденото на детето удостоверение за завършено задължително предучилищно образование.

3.2. Началото на училищното образование (приемът в първи клас) може да се отложи по обективни причини с една година, когато здравословното състояние на детето не позволява постъпването му в първи клас в годината на навършаване на 7-годишна възраст.

3.3. Децата по т. 3.2 кандидатстват за прием в първи клас през годината, в която навършват 8-годишна възраст.

4. Директорът на училището със Заповед, утвърждава училищния план-прием въз основа на действащата нормативна уредба.

РАЗДЕЛ II

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРИЕМА

5. Приемът на деца в I клас е централизиран и се извършва съгласно настоящите правила чрез електронна система за прием в първи клас в училищата на територията на община Габрово.

За съответната учебна година на постъпване в I клас се прилага единен График на дейностите за прием в първи клас, оповестен в електронната система за прием.

6. Родителите на деца, подлежащи на прием в първи клас, подават заявление по електронен път или на място в училище.

РАЗДЕЛ III

КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМ В I КЛАС

7. Основен критерий за прием в първи клас е близостта до училището по постоянен или настоящ адрес на детето. При регистрация на заявлението се прави автоматична проверка в Локална база данни „Население“ (ЛБДН)на община Габрово.

Осиновени деца и/или децата, настанени в приемни семейства, за които е подадено заявление за участие в класиране за прием в първи клас,по желание на осиновителя, съответно приемния родител, се разпределят в групите по т. 8 по постоянен/настоящ адрес на осиновителя, съответно приемния родител, ако е по-благоприятно за детето.

8. При спазване на основния критерий, децата, за които е подадено заявление за прием в училището, се разпределят в следните групи:

Характеристика на групата

Начин на удостоверяване

точки

Първа група

  1. Деца с постоянен/ настоящ адрес в прилежащия район на училището и постоянният/ настоящият им адрес не е променян в последните над 3 години, преди подаване на заявлението.

Удостоверяването на датата на регистрация се извършва автоматично по време на регистрацията на заявлението и при съответствие, точките се начисляват автоматично.

 

300

 

  1. Деца, чиито братя или сестри до 12-годишна възраст са ученици в същото училище, независимо от постоянния/ настоящия им адрес.

Проверката е автоматична в момента на регистрация на заявлението. Точките се начисляват за училището, в което е намерено съвпадение на данни за брат/ сестра до 12-годишна възраст, посещаващи училището в настоящата учебна година.

Втора група

Деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището повече от 1 година, но постоянният/ настоящият им адрес е променен в периода през последните от 1 до 3 години преди подаване на заявлението.

Удостоверяването на датата на регистрация се извършва автоматично по време на регистрацията на заявлението и при съответствие, точките се начисляват автоматично.

200

 

Трета група

Деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището, но постоянният/ настоящият им адрес е бил променен през последната една година преди подаване на заявлението.

Удостоверяването на датата на регистрация се извършва автоматично по време на регистрацията на заявлението и при съответствие, точките се начисляват автоматично.

100

 

Четвърта група

Деца с постоянен/настоящ адрес извън прилежащия район на училището към деня на подаване на заявлението.

Удостоверяването на датата на регистрация се извършва автоматично по време на регистрацията на заявлението и при съответствие, точките се начисляват автоматично.

0

 

 

8.1. При разпределяне в групите се взема предвид посоченият в заявлението адрес, който е по-благоприятен за класиране на детето.

8.2. Приемът в училище се осъществява последователно по реда на групите. Първо се приемат децата от първа група.

8.3. В случай, че броят на децата в съответната група надхвърля броя на местата, определени с училищния план-прием, децата в тази група се подреждат според следните допълнителни критерии със съответния брой точки:

 

Характеристика на групата

Пояснение и необходими документи за удостоверяване:

Точки

1

Дете с трайни увреждания над 50 %

При записване на детето се представя копие на решение  ТЕЛК/НЕЛК и оригиналното решение за сверяване.

10

2

Дете с един или двама починали родители

При записване се представя Препис Акт за смърт.

 

9

3

Други деца от семейството над 12-годишна възраст, обучаващи се в

училището

Проверката е автоматична в момента на регистрация на заявлението. Точките се начисляват за училището, в което е намерено съвпадение на данни за брат/ сестра над 12-годишна възраст, посещаващи училището в настоящата учебна година.

8

 

4

Дете от семейство с повече от две деца

Критерият се доказва при записване на детето в училище с актовете за раждане на децата от семейството.

7

5

Дете с постоянен/ настоящ адрес в прилежащ район, граничещ с

прилежащия район на училището.

Критерият се доказва при записване на детето в училище с копие от документа за адресна регистрация на детето и оригинал за сверяване.

6

 

Прилежащи район, граничещи с прилежащия район на съответното училище:

-          НУ „Васил Левски“ – прилежащи са районите на ОУ „Ран Босилек“, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, СУ „Райчо Каролев“ и СУ „Отец Паисий“;

-          ОУ „Ран Босилек“ – прилежащи са районите на НУ „Васил Левски“, ОУ „Неофит Рилски“, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и СУ „Райчо Каролев“

-          ОУ „Неофит Рилски“ – прилежащи са районите на ОУ „Ран Босилек“, ОУ „Христо Ботев“ и ОУ „Иван Вазов“

-          ОУ „Христо Ботев“ – прилежащ е районът на ОУ „Неофит Рилски“

-          ОУ „Иван Вазов“ – прилежащ е районът на ОУ „Неофит Рилски“

-          ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – прилежащи са районите на НУ „Васил Левски“, ОУ „Ран Босилек“ и СУ „Отец Паисий“

-          СУ „Райчо Каролев“ – прилежащи са районите на НУ „Васил Левски“ и ОУ „Ран Босилек“

-          СУ „Отец Паисий“ – прилежащи са районите на НУ „Васил Левски“ и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“

РАЗДЕЛ IV

РЕГИСТРИРАНЕ ЗА УЧАСТИЕ В ЦЕНТРАЛИЗИРАНО

КЛАСИРАНЕ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

9. Всички деца, кандидатстващи за прием в първи клас на общинските училища на територията на община Габрово, се регистрират в електронната система.

10. Стартът на регистрация на заявления е съгласно графика на дейностите по приема в първи клас, публикуван на специализирания сайт за прием.

11. Заявителят (родител) има право да посочи 8 училища, подредени по ред на желанието.

12. Заявителят регистрира заявлението и получава генериран от електронната система входящ номер:

12.1. или онлайн на сайта за прием;

12.2. или в училище, в което има прием в първи клас. Данните от заявлението се въвеждат в електронната система от служител на училището, определен със заповед на директора. Служителят предоставя на заявителя, срещу подпис, регистрираното вече заявление, генерирания входящ номер и парола за достъп.

12.3. Всяко дете има право на една регистрация в системата – по един от двата начина. За едно дете може да бъде генериран един входящ номер, двата начина са равностойни и при класиране не оказват влияние дата и часа на регистрирането му.

13. За деца, които не фигурират в ЛБДН на община Габрово, деца по т. 7.1. и деца, които нямат ЕГН, а са с ЛНЧ, заявление може да бъде регистрирано само в Община Габрово, дирекция „Образование и социални дейности“, след представяне на необходимите документи, доказващи адресната регистрация и/или обстоятелствата по т. 7.1, документ за самоличност на родител (ЛНЧ), акт за раждане на детето (ЛНЧ).

14. Заявителят носи отговорност за грешно подадена или неактуална информация в заявлението за участие в класирането.

15. В срока за регистрация заявленията могат да бъдат редактирани, без да се губи полученият вече входящ номер. В класирането се участва с последния вариант на заявлението.

16. Заявителят има възможност да преподрежда желанията си и/или да посочва нови, съобразно обявените свободни места, преди всяко от класиранията до затварянето на системата съгласно Графика на дейностите.

17. Данните на родителите и децата от заявленията са лични по смисъла на ЗЗЛД и като такива попадат под специален режим на защита. Те ще се ползват единствено за нуждите на електронното класиране за прием. 

РАЗДЕЛ V

КЛАСИРАНЕ 

18. Класирането се извършва в срокове, съгласно Графика на дейностите, определен от Община Габрово и публикуван на сайта за прием.

18.1. Всяко дете може да бъде класирано само в едно училище.

18.2. Децата се класират в низходящ ред в групата по броя точки, получени в резултат на съответствие с въведенитеосновни и допълнителникритерии. При брой кандидати с равен брой точки, надвишаващ броя на свободните места в училището, класирането се извършва на случаен принцип от Системата.

18.3. Електронната система класира децата за всяко училище според утвърдения план-прием от  Директорите.

19. Ако детето не е класирано на първо класиране, то участва със същия входящ номер в следващи класирания. Необходимо е да се направи редакция на данните в заявлението за избор на училище, съобразена с обявените свободни места за следващо класиране. Редакции могат да се правят до датата на затваряне на системата, съгласно графика на дейностите за всяко класиране.

20. Близнаците участват в класиране с един входящ номер и едно заявление, като в заявлението се вписват данните на децата-близнаци.

21. Резултатът от всяко класиране е виден в профила на заявителя в електронната система. На електронните страници и на информационните табла в училищата се публикува списък на класираните в съответното училище деца.

РАЗДЕЛ VI

ЗАПИСВАНЕ

22. Родителите  записват детето в училище в определените в Графика на дейностите срокове.

23. При записване на детето в училището се представят следните задължителни документи:

23.1. копие на удостоверение за раждане на детето и оригинал за сверяване;

23.2. оригинал на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование. В случай, че дете не притежава Удостоверение за завършено задължително предучилищно образование, родителят декларира посоченото обстоятелство и причините.

23.3. документи, удостоверяващи обстоятелства по т. 8.3., ако са декларирани такива.

24. Класираното дете се записва само при наличие на задължителните документи, декларирани в Заявлението.

25. При установени несъответствия и/или неактуалност на заявените данни по критериите, посочени в заявлението, детето няма да бъде записано и отпада от приема.

26. Незаписаните в срок деца автоматично отпадат от приетите, губят входящия си номер, с който са участвали в класиране, и могат да кандидатстват отново за прием с нов входящ номер и ново заявление.

27. След записването на дадено дете отпада възможността същото да участва в следващо класиране. То може да бъде отписано и след това да кандидатства отново с нова регистрация и нов входящ номер.

РАЗДЕЛ VII

КОНТРОЛ

28. Контрол по спазване на условията и реда за записване на учениците в първи клас на общинските училища, определени в настоящите правила, се осъществява Директора на Дирекция „Образование и социални дейности“.

Забележка:

  1. „Родител“ е лицето, което упражнява родителските права по смисъла на Семейния кодекс.
  2. Лицата, на които са възложени грижи за детето, съгласно чл. 137, ал.4 от Семейния кодекс, могат да заместват родителите в предвидените от тези правила дейности.