За родители - Промени в наредбата за таксите от 15.03.21г.

Промени в наредбата за таксите от 15.03.21г.

НАРЕДБА за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Габрово /приета с Решение № 220/18.12.2018 г., изм. с Решение № 118/30.05.2019 г., изм. с Решение № 69/30.04.2020 г., изм. с Решение № 17/28.01.2021 г., изм. с Решение № 45/25.02.2021 г./

 

РАЗДЕЛ ІІІ ТАКСИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЕТСКИ ЯСЛИ, ДЕТСКИ КУХНИ, ДЕТСКИ ГРАДИНИ, ЛАГЕРИ, ОБЩЕЖИТИЯ И СОЦИАЛНИ УСЛУГИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ, ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ХРАНЕНЕ НА ДЕЦАТА В ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ ИЗВЪН ФИНАНСИРАНОТО ОТ ДЪРЖАВАТА /заглавието изм. с Решение № 45/25.02.2021 г./

 

 Чл. 23. (1) /изм. и доп. с Решение № 45/25.02.2021 г./ За ползване на детски ясли и детски градини се събира от родителите, настойниците, приемните родители, както и близки и роднини, месечна такса, формирана както следва:

1. /нова - Решение № 45/25.02.2021 г./ При целодневна организация в детски ясли и яслени групи в детски градини – по 2,50 лева на присъствен ден;

2. /нова - Решение № 45/25.02.2021 г./ При целодневна организация в детски градини за деца, неподлежащи на задължителна предучилищна подготовка – по 3.00 лева на присъствен ден;

3. /нова - Решение № 45/25.02.2021 г./ При полудневна организация в детски ясли и яслени групи в детски градини – по 1 лв. на присъствен ден.

           (2) /нова - Решение № 17/28.01.2021 г./ За деца, подлежащи на задължителното предучилищно образование, не се заплаща такса за ползване на детска градина.

           (3) /предишна ал. 2 - Решение № 17/28.01.2021 г., изм. с Решение № 45/25.02.2021 г./ Не се събира такса:

1. /нова - Решение № 45/25.02.2021 г./ за деца, чиито родител/настойник е с 71 % и над 71 % трайно намалена работоспособност с решение ТЕЛК/НЕЛК;

2. /нова - Решение № 45/25.02.2021 г./ за едно от децата близнаци;

3. /нова - Решение № 45/25.02.2021 г./ за деца тризнаци;

4. /нова - Решение № 45/25.02.2021 г./ за деца, пълни сираци, деца на загинал/и родител/и при производствени аварии, природни бедствия или при изпълнение на служебен дълг;

5. /нова - Решение № 45/25.02.2021 г./ за деца с медицинска експертиза с 50 и над 50 % намалени възможности за социална адаптация, издадена съгласно Наредба за медицинска експертиза. Освобождаването от заплащане се извършва въз основа на подадено заявление от родител/настойник/приемен родител и 6 медицинска експертиза, издадена на основание и по реда, предвиден в Наредба за медицинска експертиза;

6. /нова - Решение № 45/25.02.2021 г./ за трето и всяко следващо дете на многодетни семейства, при условие, че поне три от децата не са навършили пълнолетие и посещават едновременно детско и/или учебно заведение на територията на община Габрово;

7. /нова - Решение № 45/25.02.2021 г./ за деца, настанени в Център за настаняване от семеен тип;

8. /нова - Решение № 45/25.02.2021 г./ за деца, отговарящи на съответните критерии по проект BG05M2OP001-3.005-004 “Активно приобщаване в системата на училищното образование“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и интелигентен растеж 2014-2020“, като съответните разходи са за сметка на проекта.

            (4) /предишна ал. 3 - Решение № 17/28.01.2021 г., отм. с Решение № 45/25.02.2021 г./ Размерът на таксата се заплаща с 50 % намаление за:

1. /нова - Решение № 45/25.02.2021 г./ деца, на които родител е студент – редовна форма на обучение;

2. /нова - Решение № 45/25.02.2021 г./ деца – полусираци;

3. /нова - Решение № 45/25.02.2021 г./ за второ дете в семейство, при условие, че и двете посещават детски заведения в община Габрово;

          (5) /предишна ал. 4 - Решение № 17/28.01.2021 г., изм. и доп. с Решение № 45/25.02.2021 г./ Размерът на таксата се заплаща с 25 % намаление за:

1. /нова - Решение № 45/25.02.2021 г./ деца, настанени в приемни семейства;

2. /нова - Решение № 45/25.02.2021 г./ деца, настанени по чл. 26 от Закона за закрила на детето.                                  

          (6) /предишна ал. 5 - Решение № 17/28.01.2021 г., изм. и доп. с Решение № 45/25.02.2021 г./ При освобождаване от такса по ал. 3 и при ползване на намаления по ал. 4 и 5, родителите /настойниците/ приемните родители подават декларация до директора на заведението, придружена с документи, доказващи основанието.

         (7) /предишна ал. 6 - Решение № 17/28.01.2021 г., изм. и доп. с Решение № 45/25.02.2021 г./ Родители /настойници/ приемни родители, за които са налице основания за освобождаване от такса и/или ползване на различни преференции, ползват най-благоприятния за тях режим на таксуване.

         (8) /предишна ал. 7 - Решение № 17/28.01.2021 г., изм. и доп. с Решение № 45/25.02.2021 г./ Заплащането на намаления размер на такса или освобождаването от такса започва от началото на месеца, следващ месеца на подаване на декларацията с изискващите се документи.

         (9) /предишна ал. 8 - Решение № 17/28.01.2021 г., отм. с Решение № 45/25.02.2021 г./ (10) /предишна ал. 9 - Решение № 17/28.01.2021 г, отм. с Решение № 45/25.02.2021 г./ 1. /отм. с Решение № 45/25.02.2021 г./ 2. /отм. с Решение № 45/25.02.2021 г./ 3. /отм. с Решение № 45/25.02.2021 г./ 4. /отм. с Решение № 45/25.02.2021 г./ (11) /предишна ал. 10 - Решение № 17/28.01.2021 г, отм. с Решение № 45/25.02.2021 г./ (12) /предишна ал. 11 - Решение № 17/28.01.2021 г., отм. с Решение № 45/25.02.2021 г./ Чл. 24. (1) /изм. и доп. с Решение № 45/25.02.2021 г.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ Към Решение № 45/25.02.2021 г. § 1. Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Габрово влиза в сила, считано от 15.03.2021 г.