За родители - Съобщение

Съобщение

У В А Ж А Е М И   Р О Д И Т Е Л И,

 

       Уведомявам Ви, че от 01.07.2018г. влизат в сила промените в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Габрово, приети с Решение № 87 / 31.05.18г. на Общински съвет.

       Ваше задължение е да се запознаете в промените и ги предвидите при плащанията на месечните такси през следващ период.

Механизмът за събиране на дължимите такси, ще е следния:

През месец юли – постоянна такса за юли - в новия размер и присъствена такса за юни – 1.50лв. за присъствен ден;

През месец август – постоянна и присъствена такса в новите размери;

 

Родителите са задължени да заплатят дължимата такса в определените дати, дори ако в дните за плащане детето отсъства по домашни, здравословни или други причини от детското заведение.

 

С уважение:

Директор на ДГ”Ран Босилек”:

                                                     / Сн.Войчева /