За родители - Правила за работа в условия на противоепидемични мерки през учебната 2020-2021 година

Правила за работа в условия на противоепидемични мерки през учебната 2020-2021 година

Вътрешни правила на

детската градина „Ран Босилек”

за работа в условията на епидемиологична ситуация в страната

през учебната 2020 / 2021 година

 

 1. Преди планираното посещение на детето на детска градина родителите са длъжни:
 • да подготвят предварително необходимите документи за прием;
 • да се запознаят с предоставените им от детската градина полезни препоръки и да подкрепят усилията на институцията за спазване на правила, хигиена и психично здраве по време на реадаптацията на детето им;
 • Попълват декларация по образец / Приложение 1 / за информирано съгласие в която декларират, че са запознати и ще спазват новите правила за работа.Декларацията се попълва еднократно при подновяване на посещението надетето в детската градина
 • най-късно два работи дни преди планираното посещение да уведомят директора за датата, на която детето ще започне да посещава детска градина/ясла, за периода (седмица/месец) на планираното посещение и за продължителността на дневния му престой;
 • да декларират обстоятелството, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни и няма признаци на болест през последните 14 дни. В декларацията родителите посочват, че са запознати и солидарно отговорни за спазването на правилата на работа на детската градина/ясла;
 • да не използват градски транспорт за придвижване до детската градина/ясла и обратно винаги, когато това е възможно;
 • да водят детето си на детска градина/ясла и да го вземат при стриктно спазване на графика/реда, за да се предотврати струпване, като изчакат на нужното разстояние;
 • да се запознаят с предоставените им от детската градина/ясла полезни препоръки и да подкрепят усилията на институцията за спазване на правила, хигиена и психично здраве по време на реадаптацията на детето им;
 • да измерват всяка сутрин температурата на децата си и да не ги водят на детска градина/ясла, когато забележат признаци на заболяване и/или измерят температура по-висока от 37,3 градуса;
 • да организират незабавното вземане на детето в случаите, когато бъдат уведомени от медицинското лице в детската градина/ясла, че то проявява признаци на заболяване;
 • да придружават детето само до мястото за прием, без да влизат в сградата на детската градина, освен ако не бъдат помолени за това.В тези случай стриктно спазват изискванията за хигиена на ръцете, дихателен етикет и физическа дистанция;
 • да осигурят плик, в който детето да поставя обувките, с които то пристига в детската градина(след събуване на обувките детето или приемащия го възрастен поставя обувките в плика, след което детето обува пантофи, които са предварително почистени вкъщи);
 • да осигурят поне два броя маски, в случай че носенето на маска е по препоръка на лекуващия/личния лекар на детето.

 

 1. Взаимодействие със семейството
 • Отчитайки трудната ситуация във връзка с разпространението на COVID-19, която може да доведе в отделни случаи до карантиниране на една или на повече групи, на цялата детска градина, на населено място или на регион, да наложи задържане вкъщи на отделни деца, които страдат от заболявания, които ги поставят в рискова група от СOVID-19, и зачитайки правото на родителите да не пускат децата си на детска градина, може да се осигури подкрепа в хода на учебната година под формата на предоставяне на материали и изготвяне на конкретни задачи и предоставянето им на децата чрез техните родители.
 • Тези дейности се осъществят според техническите и технологични възможности на детската градина и на семействата.
 • Когато детските градини са затворени, общуването на децата е предимно с членовете на семейството. Усилията следва да са насочени предимно към осигуряване на условия, в които да обогатяване и насърчаване общуването и ученето в домашна среда чрез активното ангажиране на родителите.
 • Активното участие на родителите е ключов фактор за провеждане на разнообразни и развиващи дейности с децата в семейната среда, като учителите могат да дадат конкретни идеи за това. По този начин учителите ще насърчат активността на семействата, което би подпомогнало:
 • Участието на децата в дейности, стимулиращи тяхното развитие в семейната среда и пълноценното им взаимодействие с родителите.
 • Установяването на трайно и ефективно партньорство с родителите, което от своя страна ще допринесе за синхрон в усилията на детската градина и семейството по отношение на детето и неговото развитие.

 

3. По отношение на педагогическото взаимодействие - При възникване на необходимост някои детски градини да останат затворени, се налага търсене на възможности за заместващи занимания и поддържане на процеса на взаимодействие с децата в предучилищното образование с цел придобиване на компетентности, необходими за успешното преминаване на детето към училищното образование и за развитието му като личност. В тези случаи:

 • Обучителен процес не се осъществява, но учителите подпомагат децата за придобиване на умения чрез работа с родителите през платформи, приложения, електронна поща или по друг подходящ начин. За целта предоставят разработени материали, видеа, аудиофайлове и др., с помощта на които чрез игрови ситуации вкъщи децата да развиват логическото мислене, да комуникират, да творят и да поддържат физическа активност. В допълнение може да правят разяснения, да отправят препоръки, да дават отговори на родителски въпроси, да споделят идеи за конструктивна, изобразителна и приложна работа, да насочват към дидактични игри, образователни ресурси и допълнителни източници на информация.
 • Когато в процеса на взаимодействие се използват електронни устройства, не се работи с децата пред екран. Това е възможно само за деца в задължителното предучилищно образование и след изрично заявено желание от страна на родителите, като престоят на децата пред екрана да не превишава 30 минути дневно.
 • Обратната връзка по изпълнение на различните дейности няма задължителен характер и е по желание на родителите, които може да споделят продукти от дейността на децата, отговори на задачи, впечатления и др.

 

Дейности при съмнение или случай на COVID-19 в детската градина”Ран Босилек”

 

 1. При наличие на един или повече симптоми при дете (кашлица, кихане, задух, болки в гърлото, умора, гастроинтестинални оплаквания, висока температура и др.):
 2. 1.Първоначално поведение
 • Детето да се изолира незабавно в предназначено за такъв случай помещение лекарскикабинет, докато не се прибере у дома или докато не му се обърне внимание от медицински специалист. На детето се поставя маска, съобразена с възрастта му.
 • Незабавно да се осъществи връзка с родителите/настойниците и да се изиска да вземат детето, като се съобразяват с необходимите превантивни мерки.
 • На родителите/настойниците се припомнят процедурите, които трябва да следват – да се избягва физически контакт и да се консултират с лекуващия лекар на семейството, за да реши дали е необходимо да се направи тест.
 • След като детето напусне помещението, да се извърши щателна дезинфекция няколко часа по-късно.
 • Да се спазват превантивните и ограничителните мерки стриктно.
 • Детето се приема в детската градина срещу медицинска бележка от семейния лекар, че това е допустимо.
 1. 2. В случай на положителен тест на дете
 • Да се информира директора на детската градина, който трябва незабавно да се свърже със съответната РЗИ.

1.3.В случай на положителен резултат за COVID-19 по метода PCR на дете

 • Родителите информират директора на детската градина, който трябва незабавно да се свърже със съответната РЗИ и да й предостави списък на децата и учителите, които са били в контакт с детето в съответствие с указанията на РЗИ.
 • В зависимост от характеристиките на сградата и броя на контактните лица мерките може да включват затваряне на една или на няколко групи или на цялата детска градина.
 • Идентифициране на контактните лица и мерките, които да се предприемат в детската градина, се разпореждат от РЗИ и се предписват на директора на детската градина.
 • Лицата, които се поставят под задължителна карантина, се определят от съответната РЗИ в зависимост от конкретната ситуация, но като правило под 14-дневна карантина се поставят следните лица след извършена оценка на риска и определени като близки контактни:

v  Деца от същата група – като родители/настойници се инструктират за провеждане на наблюдение за поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19 и навременно уведомяване на личния лекар на детето и на РЗИ;

v  Персоналът в групата, както и друг персонал, осъществили незащитен контакт със заразеното дете: на разстояние по-малко от 2 м. и за повече от 15 минути или без носене на защитна маска за лице;

v  Други деца, осъществили незащитен контакт със заразеното дете: на разстояние по-малко от 2 м. и за повече от 15 минути или без носене на защитна маска за лице.

 • Незащитеният контакт със заразеното дете трябва да е осъществен в период от два дни преди до 14-дни след появата на оплаквания, а при установен асимптомен носител на COVID-19 – от два дни преди до 14 дни след вземането на проба за изследване по метода PCR.
 • Всички контактни лица се инструктират за провеждане на домашната карантина на наблюдение за поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19 и навременно уведомяване на личния лекар на детето и на РЗИ.
 • При карантиниране на контактно дете, членовете на домакинството му се самонаблюдават за симптоми на COVID-19 в рамките на 14-те дни на карантината на детето и още 14 дни след тази карантина. При поява на симптоми уведомяват РЗИ и личните лекари, независимо дали детето е проявило или не симптоми с оглед на безсимптомно протекла инфекция при децата и възможно заразяване на възрастни в домакинствата.
 • Извършва се продължително проветряване, влажно почистване и крайна дезинфекция на всички повърхности, предмети и помещения, до които е имало контакт детето в последните 48 часа, след което помещенията може да се използват отново.
 • Осигурява се психологическа подкрепа, като формата й може да варира в зависимост от конкретната ситуация.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                           Приложение 1

 

ДЕТСКА ГРАДИНА „РАН БОСИЛЕК” – ГР.ГАБРОВО

(име, адрес на детската градина)

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я

ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ

 

Долуподписаният/ата...........................................................................................................................

(посочват се трите имена на родителя)

 

в качеството на родител на..................................................................................................................

(посочват се трите имена на детето)

от ………………………

(посочва се група)

Запознат/а съм, че:

 не съм задължен/а да подновя посещението на детето си на детска градина/ясла и решението да го направя е изцяло мое

 детската градина осигурява спазването на всички необходими хигиенни изисквания за защита на здравето и живота на детето ми и на всички останали деца, но не може да даде гаранции за неразпространение на заразни заболявания, в т.ч. и COVID-19

 трябва да следя температурата на детето си, да го оставя вкъщи и да се консултирам с личния лекар при температура, по-висока от 37.3°С и/или грипоподобни симптоми

 следва да се обърна към личния лекар при поява на симптоми на заболяване и да заведа детето в детската градина само след преценката на лекаря, че е безопасно

 при необходимост от консултация с екипа на детската градина/ясла да я осъществя при възможност на открито, при спазване на физическа дистанция и използване на лични предпазни средства

 е необходимо да съдействам за изпълнение на предприетите от детската градина/ясла противоепидемични мерки и контрол за спазването им с цел опазване здравето на децата и служителите, в т.ч. правилата за физическа дистанция във и извън институцията

 

Декларирам, че:

 приемам да спазвам общите правила за противоепидемичен контрол и вътрешните правила на детската градина/ясла за работа в условия на извънредна епидемиологична ситуация на територията на страната

 не ми е известно детето ми да е било в контакт със заразно болни

 не ми е известно член на моето семейство да е заразен с COVID-19

 при промяна на декларираните обстоятелства относно здравословното състояние на детето ми веднага ще уведомя директора на детската градина и ще преустановя посещението му на детската градина.

 

 

Дата: ………………………                                                          Подпис: ………………………

Кратка полезна информация

Какво е COVID-19?

 Остра заразна болест, която се причинява от нов коронавирус, наречен SARS-CoV-2.

 

Признаци на заболяване

 Оплакванията при COVID-19 варират от липсата на такива до появата на повишена температура, треска, кашлица, възпалено гърло, обща слабост и умора, мускулни болки. При тежко заболелите са налице тежка пневмония, остър респираторен дистрес синдром, сепсис и септичен шок. Напоследък, липсата на усещането за мирис или вкус също се съобщават като симптом за COVID-19.

 

Хора с повишен риск

 Лица с хронични заболявания независимо от възрастта им, лица над 60 г.

 

Предпазни мерки

 Спазване на лична хигиена (миене на ръце с топла вода и сапун за минимум 20 секунди, спазване на респираторен етикет при кихане и кашляне, дезинфекция на ръце при невъзможност за измиване на ръцете)

 Спазване на дистанция и ограничаване на контактите.