За родители - Кандидатстване за прием, записване, преместване и отписване

Кандидатстване за прием, записване, преместване и отписване

КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПРИЕМ, ЗАПИСВАНЕ, ПРЕМЕСТВАНЕ И ОТПИСВАНЕ В/ОТ ДЕТСКА ГРАДИНА „РАН БОСИЛЕК“- гр.ГАБРОВО

 • Кандидатстването става чрез подаване на заявление по образец (Приложение 1) от родител/настойник на детето или упълномощено от него лице,който носи отговорност за коректността на подадената информация;
 • Заявление за прием на децата се подаваот първия работен ден на месец януари до 30 април на съответната календарнагодина, за да се сформират групите в детските градини;
 • Може да се подават ипрез цялата календарна година, като приемът се осъществява в зависимост от свободните места в детската градина.
 • Към заявлението задължително се прилагат:

1. Копие на удостоверение за раждане на детето и лична карта на родител засверяване на постоянния адрес;

2. Документ за здравния статус на детето, издаден от съответния здравенорган, доказващ наличието на специални образователни потребности, ако иматакива;

 • За ползване на предимство при класиране могат да се прилагат и копия на следните документи,

1. Адресна регистрация по настоящ адрес със справка за настоящ адрес;

2. Удостоверение за раждане на трето или следващо дете на многодетнисемейства и деца – близнаци;

3. Акт за смърт на родителя или родителите, ако детето е сирак или полусиракили друг документ за дете с един родител;

4. Документ за заболявания на детето, съгласно Наредба за медицинскаекспертиза на работоспособността до 16 г. Удостоверява се с документ от ТЕЛК принад 50% трайна намалена работоспособност;

5. Уверение от висше учебно заведение, доказващо, черодителят/настойникът са редовни студенти;

6. Документ от работодателя, че родителят/настойникът работи в съответнотопредприятие, фирма, дружество или друго – за месторабота в района на детскатаградина;

7. Документ от Държавна агенция за закрила на детето, съгласно Закона зазакрила на детето, че е налице предимство по: чл. 4 ал.1, т.2 - „настаняване всемейство на роднини или близки”, т.4 – „настаняване в приемно семейство”, т.7 - „полицейска закрила”, „Център за настаняване от семеен тип” /с документ отсъответната институция/;

8. Други документи, даващи право на ползване на предимство

 • Приемът на документи за кандидатстване се извършва от директорана детската градина или от определено със заповед от него лице, което проверявадокументите, сверява данните и завежда подаденото заявление във входящиярегистър с пореден номер.

КЛАСИРАНЕ

Класирането при приема на деца сеосъществява на база точкова система според събраните от всяко дете точки внизходящ ред по следните критерии:

 1. Деца, живущи в района на детската градина – 6 точки
 2. Деца - близнаци, тризнаци и т.н – 5 точки
 3. Деца сираци и полусираци или деца от приемно семейство – 5 точки
 4. Деца, чийто родители са редовни студенти – 5 точки
 5. Деца, настанени в семейство на роднини или близки или в „Центърза настаняване от семеен тип“ - 4 точки
 6. Деца с увреждания над 50% и/или деца с хронични заболявания,посочени в Приложение № 5 към чл.21, т. 7 от Наредба 19 заекспертиза за инвалидност на децата до 16 годишна възраст -4 точки
 7. Деца със специални образователни потребности – 4 точки
 8. Деца, чийто брат /сестра/, посещава същата детска градина – 3 точки
 9. Дете от многодетно семейство – 2 точки
 10. Местоработата на поне единия родител е в района на детскатаградина –1 точки
 11. Постоянен или настоящ адрес на територията на общината напоне единия от родителите /настойниците/ –1 точки

 

 • Обявяването на резултатите от класирането се извършва до 31 май, навидно място в детската градина.
 • Списъкът на приетите деца се изнася на видно място в детската градина и на електронната страница на градината до 31май.
 • До 5 юни родителите/настойниците на приетите деца писменодекларират желанието си детето им да бъде записано в съответната детскаградина.
 • При непотвърждаване в посочения срок, свободните места се попълват отчакащи неприети деца
 • Приетите в първа възрастова група деца постъпват в детската градинана 1 септември на съответната година. В случай, че 1 септември е почивен ден, тепостъпват в детската градина на първия следващ работен ден.
 • Децата в трета и четвърта подготвителни възрастови групи,непосещавали детски градини, се приемат в детски градини, които организиратзадължително предучилищно образование, в които има свободни места.
 • Новоприетите в подготвителните групи деца постъпват в детската градинана 15 септември на съответната година. В случай, че 15 септември е почивен ден, тепостъпват в детската градина на първия следващ работен ден.

 

Задължителни медицински документи при постъпване на детето на детската градина:

 

 1. Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния му лекар;
 2. Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревнибактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване надетето в детската градина;
 3. Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок предипостъпване на детето в детската градина;
 4. Данни от личния лекар, че на детето са извършени задължителнитеимунизации за възрастта;
 5. Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразноболен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детскатаградина.

 

 • Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта,могат да се приемат в детска градина, когато са налице трайни противопоказания заимунизирането им и са освободени по реда на Наредба № 15 от 2005 г. Заимунизациите в Република България, срещу представен документ за товаобстоятелство.

ПРЕМЕСТВАНЕ

 • Децата в общинските детски градини може да се преместват в другидетски градини на територията на община Габрово през цялата учебна година приналичие на свободни места.
 • Децата могат да бъдат премествани от една в друга детска градина следподаване на писмено заявление от родителите/настойниците им до директора надетска градина.
 • Децата от подготвителните групи могат да бъдат премествани следподаване на писмено заявление от родителите/настойниците им до директорите наприемащата и изпращащата детска градина.
 • Преместването на децата от подготвителните групи се извършва сУдостоверение за преместване от изпращащата детска градина.
 • Преместване на дете от една в друга детска градина на територията наобщина Габрово е възможно само след заплащане на дължимите такси за ползванена детска градина по чл. 21 от Наредбата за определянето и администрирането наместните такси, цени на услуги и права на територията на община Габрово.
 • Директорът на приемащата детска градина на територията на общинаГаброво задължително изисква от родителите/ настойниците да представятдокумент за липса на задължения за ползване на детска градина на територията наобщина Габрово, издаден от предходната детска градина.

Отписване на деца от детската градина

 • Децата се отписват от детската градина по изразено писмено желаниена родителите/настойниците.
 • В случай на неплатена месечна такса до 20-то число на месеца директорът или упълномощено от него лице, изпраща на родителя уведомително писмо, с което му съобщава, че при незаплащане на дължимата сума до 1-во число на следващия месец, детето отпада от списъчния състав на съответната група.

При отписване на детето, на родителя се издава служебна бележка,удостоверяваща липса на финансови задължения към посещаваното детскозаведение.