За родители - Превенция на агресията

Превенция на агресията

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

       Във връзка с необходимостта от създаване на адекватни и неотложни мерки за справяне с насилието и агресията в образователните институции и разработения Междуинституционален план за действие и превенция на агресията и засилване на сигурността в образователните институции, Ви представям:

  1. Актуализиран списък на лицензираните доставчици на социални услуги на територията на цялата страна, които предоставят услуги за подкрепа на деца и семейства, за промяна на отклоняващо се или неприемливо поведение при децата

/Приложение 1/;

  1. Информация за съжността на всеки вид социална услуга

   /Приложение 2/;

  1. Информация за добри практики, които са изведени от работата на терен с децата и техните семейства

/Приложение 3/;

  1. Практически насоки за действия в случай на инцидент или в други критични ситуации

/Приложение 4/;