За родители - Заповед-covid-19-Gabrovo

Заповед-covid-19-Gabrovo

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО      

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ

ГАБРОВО

 

           

 

З А П О В Е Д

 

 

№ РД-01-66 / 08.03.2020 г.

 

На основание чл. 63, ал. 2 от Закона за здравето и във връзка с потвърден случай на COVID-19 на 07.03.2020 г.

 

НАРЕЖДАМ:

 

Забранявам до второ нареждане:

 

  1. Провеждането на учебни занятия в училищата и детските градини.

 

  1. Провеждането на учебни занятия в ТУ Габрово

 

  1. Дейността на детските и женските консултации, профилактичните прегледи, профилактичните имунизации, приема и провеждането на планова оперативна дейност и свижданията във всички лечебни заведения на територията на област Габрово;

 

  1. Провеждането на масови мероприятия, вкл. спортни и културни.

 

Заповедта да бъде връчена на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

 

Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на Кметовете на Община Габрово, Община Севлиево, Община Трявна, Община Дряново.

 

 

 

 

 

Д-Р НИКОЛАЙ ПЕНЧОКОВ

Директор Регионална здравна инспекция

Габрово