За родители - График на дейностите за осъществяване на прием на децата за учебната 2020/2021 година;

График на дейностите за осъществяване на прием на децата за учебната 2020/2021 година;
ДЕТСКА ГРАДИНА “ РАН  БОСИЛЕК”-ГР.ГАБРОВО

УЛ.” БАЛКАН “ № 2 / ТЕЛ: 808 216

е-mail: odzranbosilek_gabrovo@abv.bg

 

 

 

 І. График на дейностите за осъществяване на прием на децата за учебната 2020/2021 година;

Дата

Дейност по приема

 

от 30.04.2020г. до 20.05.2020г.

Продължава приемането на заявления

от 8.30ч. до 15.30ч.

 

на 29.05.2020г.

Класиране на приетите деца

 

От 01.06.2020г. до 05.06.2020г.

Деклариране на желанието на родителите, детето им да бъде записано в детската градина

от 8.30ч. до 15.30ч.

 

08.06.2020г.

При непотвърждаване на класираните в посочения срок, второ класиране на незаетите места от чакащи неприети деца

5.

01.09.2020г.

Прием на приетите деца

 

 1. Резултатите от класирането ще се поставят на видно място в детска градина ”Ран Босилек” и на електронната страница на градината до 31 май.
 2. От 1 до 5 юни родителите/настойниците на приетите деца писмено декларират желанието си детето им да бъде записано в  детската градина.
 3. При непотвърждаване в посочения срок, свободните места се попълват от чакащи неприети деца при спазване на посочените критерии.

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 ІІ. Образец на заявление за кандидатстване;

 

ДО

ДИРЕКТОРА

НА ДГ”РАН БОСИЛЕК”

 

З А Я В Л Е Н И Е

От ........................................................................................................................

живеещ/а в гр./с.............................., община Габрово.....................................,

ул....................................... ..... No......... бл. ........вх. ........ап. ...

дом. телефон : ................................., служ. тел. ................................

с постоянен адрес:.......................................................................................................................

и настоящ адрес:..........................................................................................................................

Мобилен телефон на майката ..................................................................

Мобилен телефон на бащата ...................................................................

e-mail:...................................................................................................

Уважаема госпожо Директор,

Моля детето ми ............................................................................................................................

родено на ................................................., в гр./с/........................................................................

ЕГН..................................................... да бъде прието в поверената Ви детска градина.

Декларирам следните данни за семейството си:

1. Баща ..........................................................................................................................................

Работи в ................................................................., като .............................................................

2. Майка .........................................................................................................................................

Работи в ................................................................, като ...............................................................

3. Семейството ми се състои от .....................................членове.

4. Единият от родителите е инвалид –(% инвалидност) .........................., решение на ТЕЛК No..................................................../....................................г.

5. Самотна майка –...........................................................................................................................

Удостоверение за раждане на детето No..................

6. Единият родител е починал –смъртен акт No........................................

7. Единият (двамата) родител/и е редовен студент в акредитирано висше учебнозаведение, уверение No...............................................................................

8. Имам друго дете, което посещава детската градина в момента. Детето се казва –..........................................................................................,ЕГН............................в .......... група

9. Имам три деца –Удостоверение за раждане: No.......................................................................

............................................................................................................................................................

10. Детето е с тежко хронично заболяване –решение на ТЕЛК No...........................................

АКО СТЕ В НЯКОЯ ОТ ГОРНИТЕ КАТЕГОРИИ Я ПОДЧЕРТАЙТЕ!

Всяко от посочените обстоятелства докажете с необходимите документи.

Прилагам следните документи:

1.......................................................................................................................................................

2.......................................................................................................................................................

3........................................................................................................................................................

Известна ми е, че за неверни данни нося отговорност съгласно чл.313 от Наказателния кодекс.

 

Дата: ....................                                                                           С уважение: ......................

 

Към заявлението се прилагат:

1. Копие на удостоверение за раждане на детето и лична карта за

сверяване на постоянния адрес;

2. Документ за здравния статус на детето, издаден от съответния здравен орган, доказващ наличието на специални образователни потребности, ако има такива;

 1. Удостоверение за раждане на трето или следващо дете на многодетни семейства и деца –близнаци;

4. Акт за смърт на родителя или родителите, ако детето е сирак или полусирак или друг документ за дете с един родител;

5. Документ за заболявания на детето, съгласно Наредба замедицинска експертиза на работоспособността до 16 г.Удостоверява се с документ от ТЕЛК при над 50% трайна намалена работоспособност;

6. Уверение от висше учебно заведение, доказващо, черодителят/настойникът са редовни студенти;

7. Документ от работодателя, че родителят/настойникът работи в съответното предприятие, фирма, дружество или друго –заместоработа в района на детската градина;

8. Документ от Държавна агенция за закрила на детето, съгласно Закона за закрила на детето, че е налице предимство по: чл. 4ал.1, т.2 -„настаняване в семейство на роднини или близки”, т.4 –

„настаняване в приемно семейство”,т.7 -„ полицейска закрила”„Център за настаняване от семеен тип” /с документ от съответната институция/;

9. Други документи, даващи право на ползване на предимство

 

 

Родители/настойници, които са подали заявление за прием в яслена и първа възрастова група в повече от една детска градина, задължително посочват това в заявлението си

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           ІІІ. Критерий за класиране;

Класирането при приема на деца се осъществява на база точкова система според събраните от всяко дете точки в низходящ ред по следните критерии:

 

 1. Деца, живущи в района на детската градина – 6 точки;
 2. Деца - близнаци, тризнаци и т.н – 5 точки;
 3. Деца сираци и полусираци или деца от приемно семейство –5 точки;
 4. Деца, чийто родители са редовни студенти – 5 точки;
 5. Деца, настанени в семейство на роднини или близки или в „Център за настаняване от семеен тип“ - 4 точки;
 6. Деца с увреждания над 50% и/или деца с хронични заболявания, посочени в Приложение No 5 към чл.21, т. 7 от Наредба 19 за експертиза за инвалидност на децата до 16 годишна възраст - 4 точки;
 7. Деца със специални образователни потребности – 4 точки;
 8. Деца, чийто брат /сестра/, посещава същата детска градина – 3 точки;
 9. Дете от многодетно семейство – 2 точки;
 10. Местоработата на родителите е в района на детската градина/служ.бележка/ - 2 точки;
 11. Постоянен или настоящ адрес на територията на общината на поне единия от родителите /настойниците/ – 1 точка;

 

В случаите на равен брой точки, децата се класират по възходящ ред на входящия номер на заявлението