Проекти - НП"Хубаво е в детската градина" - 2023-2024 година

НП"Хубаво е в детската градина" - 2023-2024 година

       Национална програма „Хубаво е в детската градина“ ни дава възможност за популяризирането на добри практики с цел повишаване качеството на предучилищното образование, надграждане на предвидените в държавния образователен стандарт за предучилищното образование очаквани резултати и реализирането на дейности, планирани и оценени като ефективни от учителите.

Чрез настоящия иновативен проект „С малки стъпки в STEM с LEGO конструктори “ разширяваме предоставените възможности за развитие на детските компетентности в сферата на технологиите.Същевременно, съобразявайки се с обективните обстоятелства на макро средата, продължаваме да работим за утвърждаване на детската градина като уютен и конкурентноспособен образователно-възпитателен център.Желано от общността и децата място за игри, незабравими емоционални преживявания, социално и интелектуално учене.

Играчките и игрите са едно от най-мощните образователни средства в ръцете на обществото.Играта обикновено се нарича основна дейност на детето.Децата учат и се развиват най-качествено и прогресивно чрез игри. Считаме, че LEGO е перфектният „инструмент“ за тази цел. Именно в игрите се проявяват и развиват различни аспекти на личността, задоволяват се много интелектуални и емоционални потребности, формира се характер, което влияе положително върху социалното здраве на детето в предучилищна възраст."Социално-емоционалното учене чрез игра" е метод доказал се с добро задържане и запаметяване на уменията и информацията подавана към децата.

Опита ни показва, че играта с фигурки и блокчета LEGO е много забавна и желана. Тя спомага на детето да развие определени умения и качества - от запознаване с цветовете и формите, до усвояване на социални и инженерни умения.

С проект „С малки стъпки в STEM с LEGO конструктори“ целим да интегрираме постигнатите устойчиви резултати от работата ни по „Монтесори педагогика“, „Роботика в детската градина“  с тези по „Лего за образование“. По този начин,  ще могат да се покрият дейностите от почти всички образователни направления, включително социално и емоционално развитие на детето, изобразителен опит, езикова култура и грамотност, развиване на познавателната активност.

Специфични цели

За детето:

 • Изграждане на STEM среда с LEGO конструктори за прилагане на нови форми на обучение, които се базират на учене чрез игра. Насърчаване познавателната активност на децата.
 • Интерактивно учене чрез действия, занимания и преживяване;
 • Стимулиране на активност и самостоятелност;
 • Подпомагане процеса на натрупване на изобразителен, сценичен, социален и речеви опит;
 • Осигуряване на възможности за развиване на творческата и емоционална интелигентност у децата;

За семейството:

 • Приобщаване към живота и дейносттта на детската градина чрез пряко участие в дейностите в рамките на детската градина и извън нея;

За екипа:

 • Осъществяване на иновативни, интерактивни и ефективни практики и програми, придобиване на компетентности, необходими за успешна личностна и професионална реализация за прилагане на нетрадиционни интерактивни методи на обучение на подрастващите.
 • Повишаване квалификацията на педагогическите кадри и качеството на възпитателно-образователния процес в детската градина.

    LEGO конструкторите ще спомогнат за развиването на ценни качества като: 

 • концентрация, креативност, въображение, творчество, логическо и стратегическо мислене, способност да си партнират;
 • развиване на познавателни, артистични и естетически способности;
 • по време на игра с тях децата да се научат да импровизират, да са постоянни и да развият своето пространствено мислене; 
 • LEGO е чудесно “поле за изява” и в психологически аспект – ще имат възможност да изразят дълбоко скрити емоции.Разиграният сюжет често пъти отразява душевния свят на детето.