Проекти - "Активно приобщаване "2022-2023

"Активно приобщаване "2022-2023

Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

 

И през учебната 2022 / 2023 година, работата по Проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ продължава, чрез допълнително обучение по образователно направление «Български език и литература» за децата  които се обучават в детска градина „Ран Босилек“. През настоящата учебна година са сформирани четири групи с ръководители Милена Иванова, Валентина Стоянова, Татяна Досева и Валентина Стоянова – старши учители в детската градина. Отново със средства по Проекта са закупени много интересни дидактични материали – пъзели, книжки, театрални костюми и други, с които образователния процес е още по-забавен, увлекателен и неповторим за децата и ръководителите на групите. За децата включени по Проекта учителите организират различни и интересни дейности и занимания за овладяване на граматически правилна реч, звукова култура, съставяне на кратки прости изречения, обогатяване на речника, запознаване с художествена литература – гатанки, скоропоговорки, стихове, разкази, приказки, заучаване наизуст, драматизиране на приказки, театрализирани игри,  ориентиране в последователността на действието и събеседване върху съдържанието на изучаваните произведения, словесно изразяване на чувства, емоции, определяне на броя на думите в изречението,  положително отношение към писането като към забавна и приятна дейност и т.н. Работата се организира и провежда извън времето за провеждане на основните форми на педагогическо взаимодействие на децата.

Задачите, чрез чието осъществяване ще се постигне овладяването на  комуникативните компетенции са следните:

  1. Да се развие и усъвършенства фонематичното възприятие на децата като предпоставка за осъзнаване смислоразличителната роля на звуковете в българския език и да се формират умения за звукопроизнасяне и интонационно оформление на речта в съответствие с особеностите на българския език.
  2. Да се постави началото и да се стимулира обогатяването на речника на децата с думи от българския език, свързани с ежедневното общуване и заобикалящата ги действителност, чрез включването им в преднамерени и непреднамерени игрови речеви ситуации, които правят активна употребата на думи от лексикалния запас на български език.
  3. Да се формират начални умения за правилно словообразуване и употреба на граматическите форми в българския език, както и да се усвои на практическо равнище съчетаемостта между думите и да се изградят начални умения за съставяне и уместна употреба на синтактични конструкции.
  4. Да се съдейства за развитието на свързаната реч на децата с майчин ромски или турски език, като се работи по посока на овладяването на умения за общуване на български език.
  5. Да се формират начални умения за възприемане и пресъздаване на литературни произведения на български език.

       С цел изпълнение на тези задачи се прилагат следните методи и методически похвати на взаимодействие: онагледяване, разговор, интониране, графично моделиране, упражнение, графично упражнение, оцветяване и др.

а.) предметно–оперативни: разглеждане

б.) практико – изпробващи: упражнение, предметно, схематично и графично моделиране, дидактична игра.

в.) информационно – познавателни: разговор, беседа, разказ, демонстрация.

г.) игрово – преобразуващи: подвижни игри, словесни игри, игри – драматизация и др.

Дидактичните материали, които  се използват са следните: Познавателни книжки, презентации, образователни и дидактични игри, картони за самостоятелни занимания и др.