Проекти - Национална програма на МОН "Хубаво е в детската градина" 2022 - 2023

Национална програма на МОН "Хубаво е в детската градина" 2022 - 2023

Национална програма „Хубаво е в детската градина“ ни дава възможност за популяризирането на добри практики с цел повишаване качеството на предучилищното образование, надграждане на предвидените в държавния образователен стандарт за предучилищното образование очаквани резултати и реализирането на дейности, планирани и оценени като ефективни от учителите.

Новата концепция за екологично и здравно образование е насочена към възпитаване на комплекс от качества у личността, позволяващи й да живее здравословно, да действа хармонично в обкръжаващата среда съобразно екологичните закони, които съхранява природата.Чрез прилагането на иновативни практически ситуации ще се провокира любопитството на децата към естествената околна среда, към забравените традиции и живите вкусове. Децата забележимо ще разширят възгледите и познанията си за околната среда, за животинския свят във фермата на село, за здравословните храни произведени от млякото, за традиционните занаяти присъствали в бита на българите.Обединяваме усилията си, в името на каузата да  изградим още в предучилищна възраст активното съприкосновението на децата с българското, укрепване на националното им самосъзнание, балансирани хранителни навици у подрастващите и в същото време да подкрепим родителите в отглеждането на  здрави и щастливи деца.

Основни цели:

Запознаване със старите българските обичаи, занаяти, бит  и  традиции за провокиране на истинска любов  към  природата, животните, бита, културата и ежедневието на българите от миналото.

Интелектуално, емоционално, социално, екологично и физическо развитие и подкрепа на всяко дете в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите му чрез изграждане на подкрепяща и интерактивна среда.

Основното схващане, върху което стъпва целият проект е, че детската градина е житейска среда за детето с огромно значение за формирането на умения и нагласи за учене през целия живот.Прилагането на интерактивното учене чрез действия, занимания и преживяване в реална естествена природна среда е с цел запознаване на децата със старите българските обичаи, занаяти, бит  и  традиции за провокиране на истинска любов  към  природата, животните, бита, културата и ежедневието на българите от миналото.

           Одобреното от Министерство на образованието и науката проектно предложение “По пътя на вълната и млякото” ще се реализира през учебната 2022 – 2023 година с партньорското участие на Еко Комплекс „Боженски чифлик“, който се намира в с. Съботковци в Централен Балкан. Място, където човек може да се докосне до вълшебствата на високопланинската природа, да открие магията на старите български традиции. Комплексът е предназначен за еко и селски туризъм и се състои от: малка ферма за млечни  крави, месодайни овце, коне обучени  за  езда,  пчелин с  50  пчелни  семейства, занаятчийско ателие „Живите  български  занаяти и  традиции”, мандра за производство на млечни продукти, кът за приготвяне на традиционни български храни.

Чрез прилагането на иновативативния проект ще се провокира любопитството на децата към естествената околна среда, към забравените традиции и живите вкусове.Очакваме децата забележимо да разширят възгледите и познанията си за околната среда, за животинския свят, за здравословните храни, за старите българските обичаи, бит  и  традиции.