Проекти - Проект "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование 2021-2022 година

Проект "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование 2021-2022 година

ПРОЕКТ BG05M2OP001-3.005-004 "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование"финансиран от Оперативна програма"Наука за образование и интелигентен растеж" през учебната 2021 / 2022 година в ДГ”Ран Босилек” – Габрово

 От 15.09.2021г. ДГ”Ран Босилек” продължава дейностите по Проекта с четири възрастови групи с общо 32 деца  с ръководители В.Генчева, Т.Досева, В.Стоянова и М.Иванова. По интересен и забавен начин те усвояват българския език чрездопълнителните форми на педагогическо взаимодействие и игрите. Ръководителите на групите са разработили програми за работа, съобразени с изискванията на Наредба №5 за предучилищното образование. За всички деца има осигурени учебни помагала, образователни игри и др. Темите, включени в обучението са интересни и провокират речева активност. Заниманията са наситени с много емоции и провокират детската любознателност и желание за изява. Използват се образователнии игри,електронни продукти и индивидуални книжки като дидактично средство и метод в обучението.Целта е децата да бъдат мотивирани  да слушат активно и да  трупат лексика в пасивния си речник.Анализират се както думи синоними,антоними,така и  думи с обобщаващо значение.Чрез игри с картинки се провокираправилна употреба на различните видове части на речта.

В този проект виждаме една възможност за допълнително взаимодействие, което включва разработването на вариантен модел на ограмотяване не само в подготвителните  групи.  Работата в малка група позволява да се обърне внимание на всяко дете според неговите индивидуални потребности.  Проектът ще съдейства за подобряване на езиковото развитие с оглед осигуряване на успешно ограмотяване и осъществяване на психологическа готовност на децата за училище и даване на равен старт.