Проекти - НП"Успяваме заедно", модул "Хубаво е в детската градина"

НП"Успяваме заедно", модул "Хубаво е в детската градина"

Как „Успяваме заедно” в детска градина„Ран Босилек”

 

      През учебната 2020/2021 година ДГ "Ран Босилек" участва в Национална програма "Успяваме заедно"- модул "Хубаво е в детската градина”. Проекът се осъществи с родителите и децата от първа възрастова група "Мини Маус”.

        В нашата детска градина се отдава значимо място на средата и това не е случайно. Знаем, че предучилищната възраст е важен период в развитието на детето, в който се полагат основите на цялостното изграждане на неговата личност. Всеки родител иска за детето си възможно най-добра среда, където то да живее, да се храни, да играе и да расте без да изпитва тревожност. За едно дете, навлизането в нова среда, изпълнена с непознати учители и деца, може да предизвика безпокойство. При постъпването в детската градина повечето от децата плачат, вкопчват се в родителите си и не ги пускат да си тръгнат. Родителите изпитват смесени емоции - дали детето им е готово за тази стъпка.

За бързата и безболезнена адаптация в първа група в детската градина е необходимо учителите, помощник-възпитателите и родителите да работят в сътрудничество. Детската градина трябва да бъде чудесно място, в което детето да взаимодейства с връстниците си и което подготвя детето за живота извън семейството.

Основната ни цел беше разбиране, подкрепа и споделена отговорност между учители и родители за успешна адаптация и плавен преход на децата от семейната среда в условията на детската градина.

В групата бе създаден родителски „Кът за срещи - Успяваме заедно” с цел приобщаване на семейството към живота и дейността на детската градина, участие впродуктивни дейности на децата, дискусии, индивидуални разговори с родителите и консултации, запознаване със специализираната литература по актуални проблеми.

В условията на противоепидемични мерки срещу COVID-19 родителите продължиха своето участие, чрез включването им в тренинги, анкети и дейности с децата в електронна среда, предоставяйки видеоматериали и снимки.

Друга цел на проекта беше изграждането на подкрепяща, приемна, безопасна, мултикултурна, интерактивна среда.Бяха оформени кътове за дейности, в които да се задоволят индивидуалните потребности и интереси  на децата  за игри, за спорт, за творчески дейности.Закупихме подходящи  детски книжки, дидактични, конструктивни игри и материали за изобразително-творчески дейности, музика и спорт. Чрез специално организираните кътове, прилагайки подходящи за възрастта модели на взаимодействие се осигуриха условия за плавна адаптацията в условията на детската градина и засилване чувството на сигурност и емоционален комфорт, създаде се атмосфера на откритост, в която децата да изразяваха своите мисли и чувства.

В края на периода от приложението на Национална програма "Успяваме заедно"- модул "Хубаво е в детската градина” можем да отчетем, че приложените мерки и дейности са с устойчив ефект. Децата бързо се адаптираха към новата обстановка. Преобладаваща част от тях нямат проблем при раздялата с близките си сутрин, целуват мама, помахват за сбогом и усмихнати влизат в групата. Те добре познават дневния режим в детската градина. Висок е процентът на децата, които се чувстват спокойни по време на престоя в детската градина, емоционални и активни са (95%), както и на тези, които имат добър апетит (82%). Във висока степен проявяват инициативност в общуването с връстниците (88%) и с възрастните (81%).

Признателни сме и благодарим на  родителите за разбирането и съдействието!

Участието ни в НП „Успяваме заедно”  благоприятства нашата работа за  преодоляване  негативните преживявания на детето и родителя при постъпването в детската градина, за усъвършенстване на взаимодействието на учителите с представителите на семейната общност.