Проекти - Национална програма"Успяваме заедно", модул "Хубаво е в детската градина"

Национална програма"Успяваме заедно", модул "Хубаво е в детската градина"

Национална програма „Успяваме заедно“,

модул “Хубаво е в детската градина“ 2020-2021

Национална програма „Успяваме заедно“, модул “Хубаво е в детската градина“ ни дава възможност за прилагане на ефективен модел за успешна адаптация и плавен преход на детето от семейната среда към детската градина.Дейностите за успешнотоприлагане на този модел ще подпомогнат задоволяване на индивидуалните потребности и интереси на децата, активно включване на родителите в съвместни дейности, чрез специално организирана среда за взаимодействие и споделяне на добри практики, произтичащи от целта.

Ключово е значението на създаването на успешен модел за адаптация и плавен преход на детето от семейната среда към живота в детската група чрез работа с родителите с акцент върху иновативни подходи и активно взаимодействие.

1.1. Основни цели:

1.1.1.Изграждане и прилагане на ефективни мерки за осигуряване на плавен преход на детето от семейната среда към детската градина.

1.1.2.За детето:

Интелектуално, емоционално, социално, духовно-нравствено и физическо развитие и подкрепа на всяко дете в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите му чрез изграждане на подкрепяща, приемна, безопасна, мултикултурна, интерактивна среда;

1.1.3.За семейството:

Приобщаване към живота и дейносттта на детската градина чрез пряко участие във всеки етап от реализацията им в условията на изграждане на семейна общност в рамките на детската градина;

1.1.4.За екипа:

Познаване и прилагане на законова и нормативна уредба, прозрачност в управлението на процесите и дейността, осъществяване на иновативни, интерактивни и ефективни практики и програми, придобиване на компетентности, необходими за успешна личностна и професионална реализация за изработване и прилагане на ефективни мерки за осигуряване на успешна адаптация на детето от семейна среда към детската градина.

1.2. Основни резултати

1.2.1.Приложение на подходящи за възрастта модели на взаимодействие, за осигуряване плавна адаптацията в условията на детската градина и засилване чувството на сигурност и  емоционален комфорт у децата.

1.2.2.Чрез специално организираните кътове ще се даде възможност за спокоен диалог с децата и създаване на атмосфера на откритост, в която децата да изразяват своите мисли и чувства.

1.2.3.Оптимизиране на педагогическата компетентност на педагозите чрез организиране на обмяна на добри педагогически практики в рамките на детската градина, в т. ч. със семейството, както и на общинско ниво, отразени в Карти за осъществените дейности.

1.2.4.Изграждане на семейна общност в рамките на детската група чрез ежемесечни сесии, отразени в Карти за реализираните сесии,за повишаване но родителските компетентности.

1.2.5.Изграждане и оборудване на «кът за срещи - успяваме заедно».

1.2.6.Изграждане на анимираща среда в детската група чрез осигуряване на материали за игри и обучение.

1.2.7.Осъществяване на обратна връзка с родителите за установяване нивото на постигане на очакваните резултати чрез създаване и провеждане в края на всяко полугодие на анкети.ъ