Проекти - Проект "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование 2020

Проект "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование 2020

ДЕТСКА ГРАДИНА “ РАН БОСИЛЕК “ – ГР.ГАБРОВО

УЛ.” БАЛКАН “ № 2 / ТЕЛ: 808 216

 

 

ПРОЕКТ BG05M2OP001-3.005-004 "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование"финансиран от Оперативна програма"Наука за образование и интелигентен растеж",съфинансиран от Европейски съюз чрез Европейските структурни фондове2019-2020г.

Една от основните цели на проекта е разширяване на достъпа до предучилищно образование на децата от уязвими групи и живеещи в бедност. В рамите на проекта се провеждат набор от мерки за постигане на цитираната цел, като: предоставяне на допълнително обучение по български език за децата с различен майчин език като ефективно средство за социално приобщаване в групата на връстниците, изплащане на такси за посещаване на детската градина като преодоляване на икономически бариери за включване и премахване на една от най-значимите причини за неучастие в предучилищно образование, мотивация на родителите за активно сътрудничество между семейството и детската градина.

Под формата на игри, децата се запознаваха с частите на човешкото тяло, превозните средства, геометричните фигури, непознати и познати герои от приказки.Играейки, извършиха 100 добри дела и се научиха на толерантност, как да помагат на близки и непознати хора, да се грижат за природата.

 

ПРОЕКТ BG05M2OP001-3.005-004 "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование"финансиран от Оперативна програма"Наука за образование и интелигентен растеж",съфинансиран от Европейски съюз чрез Европейските структурни фондове 2020-2021г.

 

От 16.09.2020г. ДГ”Ран Босилек” продължава дейностите по Проекта с четири възрастови групи с общо 32 деца.

 

Акцентив дейностите:  развиване уменията за откриване и правилно изговаряне на звуковете в думите, за логически свързаното разказване по картини.Специално внимание се обръща на дейностите за развитие на графичните умения, активно участие в беседа и диалог; преразказване на приказка и разказ като творчески го трансформират, правилно произнасне на звуковете в думите, разбиране съдържанието и взаимоотношенията на героите в литературно произведение, характеризиране на героите и изразяване на емоционално-оценъчно отношение; наизустяват стихотворение.