Проекти - Проекти

Проекти
  • 2013г. проект „ПовечеЗаЕдно”- за подпомагане обучението на деца и ученици със специални образователни потребности.
  • 2013-2014г. проект „Квалификация на педагогическите специалисти”.
  • 2013-2014г. проект „Интеграционни мерки за подобряване на достъп до образование в Община Габрово” за безвъзмездна финансова помощ за образователна интеграция на деца от етническите малцинства”.
  • От 2013- 2015г. по проект „Приятели на Русия”- чуждоезиково обучение на деца от предучилищна възраст.
  • От 2013 – 2015г. по проект „Спорт за деца в детските градини”.
  • НП „За по пълно обхващане на учениците в училищна възраст”.
  • От 2015 по НП ”С грижа за всеки ученик”- модул ”Осигуряване на допълнително обучение по БЕЛ на деца от подготвителните групи”

 

За осъществяване на здравословно и рационално хранене на децата участваме в следните програми на ДФ”Земеделие”:

- Схема „Училищен плод” – в съответствие с чл.14, ал.2,т.3 от Наредба за условията и реда за предоставяне па плодове и зеленчуци в учебните заведения.

- Схема „Училищно мляко” – в съответствие с чл.6,  от Наредба за условията и реда за предоставяне па мляко и млечни продукти  в учебните заведения.