Новини - Проект на тема: “STEM ОБУЧЕНИЕ С ПРОГРАМИРУЕМИ РОБОТИ “

Проект на тема: “STEM ОБУЧЕНИЕ С ПРОГРАМИРУЕМИ РОБОТИ “

През учебната 2018 / 2019 година

стартира

 

Проект на тема: “STEM ОБУЧЕНИЕ С ПРОГРАМИРУЕМИ РОБОТИ “

с финансиране от Община Габрово на дейности от материален характер необходими за учебния и възпитателен процес в ДГ”Ран Босилек”.

         За да се реализира STEM- обучението по роботика са създадени програмируеми роботи „ Edison” съобразени с възрастта на децата които ще работят с тях / от 4 до 16 години/.Деца навършили 4 години, могат да навлязат в кодирането и роботиката, като използват предварително зададени програми с помощта на възрастен / генерирани чрез баркод /. Edison прави STEM- образованието по-забавно, увлекателно и децата приемат процеса на учене като игра.

           С този проект ще се постави началото на вдъхновяване на децата да се развиват в сферата на технологиите от ранна детска възраст, превръщане на детската градина в конкурентноспособна и желано място за учене и игра, ранно професионално ориентиране.

STEM- образованието е вид мост, който свързва образователния процес, кариерата и по-нататъшния професионален растеж.Новаторската образователна концепция ще позволи децата да бъдат подготвени на професионално ниво за технически развит свят.Подготвени не само като потребители, а да участват в неговото развитие.Децата са изключително любопитни и повлияни от новостите.Внушаването на интереси от ранна възраст може да предизвика трайно желание за преследване на кариера във всяка STEM - област.Основните STEM- области приложими в предучилищна възраст се характеризират със следните дейности:

 • Област „Наука” – наблюдение, сравнение, описание, провеждане на експеримент, прогнозиране, задаване на въпроси, търсене на причини, извеждане на изводи, презентиране на резултати;
 • Област „Технологии” – идентифициране на проблем, изследване на възможни решения, използване на инструменти / от отверка до софтуерен продукт/, търсене на подобрения, изобретяване;
 • Област „Инженерство” – използване на различни материали за конструиране, планиране и създаване на неща, които работят;
 • Област „Математика” –сравняване, измерване, броене, изследване на геометрични фигури, откриване на модели;

Цели на проекта:

 1. Обогатяване личния и сетивен опит на децата свързан с Образователно направление „Математика” и „Конструиране и технологии”;
 2. Развиваване на мисленето, наблюдателността, концентрацията на вниманието, сръчността и въображението.
 3. Усъвършенстване на уменията за решаване на комплексни задачи;
 4. Формира се позитивно отношение към техниката и технологиите и нагласи за участие в екипни форми на работа.

С планираните дейности по този проект ще се цели да се развие естественото любопитство на детето, неговия творчески потенциал, умението му да наблюдава, да издига хипотези и да прави изводи, да търси решения, да прави подобрения и иновации.Ще се стремим да научим детето да учи активно, като наблюдава, изследва, експериментира, обяснява, а не просто да запомня и възпроизвежда информация.С прилагането на проекта ще се подпомогне работата ни в превръщане на детското заведение в желана територия за децата от предучилищна възраст. Всичко около децата ще бъде осъвременено и функционално, за да предизвика положителни емоции които водят към положителни действия.

Устойчивост на проекта:За децата на 5- 6 години, предложените идеи ще бъдат ново стъпало в откриването на света, от най-ранна детска възраст, в изграждането на по-трайни интереси и потребности от общуване с технологиите.Съвместното реализиране на проекта- деца, учители и родители, ще даде възможност не само на децата, но и на техните родителите, да се включат активно в дейността на детската градина и в опознаване възможностите на собственото си дете подпомагайки дейността му с програмируеми роботи „ Edison”.

 

Очакваните резултати :

 1. За децата

1.1.Създаване на оптимални условия, които да съдействат за цялостното развитие на детската личност, а именно:

 • организиране на учебно-възпитателната работа така, че децата, които днес са в детската градина, да се реализират в следващите времена като знаещи, можещи и творчески личности с изградени отговорности на основата на задълбочени знания по математика, конструиране и технологии;
 • постигнати положителни резултати чрез учене и игра, насочени към ограничаване проявите на агресивност в поведението на децата;
 • стимулиране на активност и самостоятелност;
 • Разширяване на речника - с нови думи и понятия, характерни за новите технологии.
 • STEM- образованието ще даде на децата:

-ИТ подготовката;
- Развитие на креативността / Умения за решаване на комплексни задачи/;
- По естествен начин подготвя децата за математика, конструиране, програмиране;
- Умения за работа в екип;

2.За родителите и обществеността

 • Изграждане на положително отношение към новите технологии у родителите и привличането им за партньори в работата на екипа по посока успешно  възпитание и обучение на децата;
 • Развитие на креативност, емпатия и желание за съвместна работа в екип;
 • Привличане на общественото внимание чрез популяризиране на иновацията в ДГ – отворени врати, презентации, споделяне на добри практики на общинско и национално ниво;
 • Постигане устойчивост на проекта и социална ангажираност от страна на всички посещаващи и работещи в детското заведение.

Проектът има за бенефициенти 62 деца от подготвителните групи 5 и 6 годишни от ДГ ”Ран Босилек” и не ограничава по пол, принадлежност, раса или СОП.