Новини - Да се учим и играем на открито

Да се учим и играем на открито

На 01.08.2018г. в ДГ”Ран Босилек” приключиреновирането на детските площадки по одобрения проект на ПУДООС от НК ”За чиста околна среда”2018 на тема: „Да се учим и играем на открито”. Идеята на проекта беше да се изградят съвременни, актуални терени -

/ еко-кътове за обучение, игри и отдих на децата /, кореспондиращи с динамично променящите се условия в нашия живот, предполагащи наред с традиционните форми на работа, реалните педагогически ситуации, да се провеждат и на открито.

Децата са естествено щастливи, когато се движат, играят и творят навън. Това ги прави отворени за експерименти, изучаване и израстване.

С този проект се продължи традицията за обновяване и облагородяване на външните дворни пространства и превръщането им в желано място за учене и игра.Така, увличайки децата сами да се занимават в областта на екологията на човека, грижейки се за собственото си здраве и безопасност и това на другите, към формиране на собственото им поведение.

Проектът за обновяване на детските площадка е финансиран с 5000 лева от ПУДООС.

С предоставените средства бяха изграждени 3 бр. „Еко-къщи на знанието”/ тип беседка /,монтирано едно комбинирано съоръжение за катерене и баланс и една детска въртележка.