Новини - На 29.11.2017г. „Отворени врати”

На 29.11.2017г. „Отворени врати”

         На 29.11.2017г. ДГ”Ран Босилек” организира инициатива „Отворени врати” и проведе ОТКРИТА ПЕДАГОГИЧЕСКА ПРАКТИКА ориентирана към: ”Дейности във връзка с превенция на обучителните затруднения, според потребностите на децата – индивидуална и групова работа”.Съвместна дейност – учител на групата и психолог.

В инициативата, която беше съпътствана и с дискусия по темата взеха участие директори и учители от всички детски градини в Община Габрово

 

 

 

Име на учителя, учителска длъжност,

ПКС

 

Милена Иванова – старши учител

Нела Христова - психолог

 

 

Описание на целевата група

 

Подготвителна група – 5 годишни ;

/ в т.ч. 1 дете със СОП и 2 деца с обучителни затруднения/;

 

Образователно направление/ядро

 

Околен свят / „Самоутвърждаване и общуване с околните”;

 

 

Тема на дейността

„Приказки за добрината и злината”

 

Образователни цели

Възпитаване на симпатия, добронамереност към различията на другите, желание за взаимодействие и сътрудничество с околните.

 

Задачи на превенцията

1.Формиране на понятия за „добрината” и „злината” в практически и житейски ситуации чрез усвояване модели на поведени в игровата дейност;

2.Подпомагане развитието на емоционалната интелигентност на децата;

3.Развиване на умения за вербализиране на положителни и отрицателни емоции;

4.Изграждане позитивно отношение към ценностите;

5. Активизиране на думи по конкретната тема.

 

Очаквани резултати

Знания:

 • Изгражда поведенчески модел за норми на етикетно поведение в ежедневната среда, за начините на взаимодействие в съвместната игрова и практическа дейност;
 • Обогатяване представите на децата за добрината като ценност и неотменно качество на човека;
 • Обогатяване базовия речник на децата;

Умения:

 • Да разпознава социално приети норми на поведение;
 • Да оценява начините на взаимодействие с околните и постъпките на околните;
 • Работи в партньорство и екипност;

Отношения:

 • Осъзнава и изразява различните чувства;
 • Изразява емоционално и оценъчно отношение към постъпките на деца и възрастни;
 • Демонстрира желание за активно взаимодействие с околните;

Развитие на ключови компетентности

 

 развитие на майчиния език;

 математическа компетентност;

 умения за учене;

 социални и граждански компетентности;

 интеркултурни и културни компетентности и творчески изяви;

 емоционална интелигентност;

Интегриративни връзки

 

 Български език и литература;

 Математика;

Околен свят;

 Музика;

Времеви параметри

на ситуацията

30- 35 мин.

Използвани     психолого-педагогически методи,средства, похвати и техники на взаимодействие

 

Разговор, беседа, решаване на казуси, работа по групи, словесни , нагледни и игрови техники, съобразени с възрастта на децата;

Оценка на резултатите

 

Развита компетентност относно вербализирането на положителни и отрицателни емоции.

Емоционална удовлетвореност и благополучие на децата в интегрирана образователна среда.

 

Описание на дейностите

 

Игрова дейност- предметни и симулативни игри;

 • за насочване към темата: въображаемо пътуване в „Света на приказките”;
 • включване на психомоторика, чрез играта „Двете ябълки”;
 • екипна работа за подобряване взаимоотношенията в детската група, чрез изработване на постери на тема: ”В света на доброто”;
 • финализиране на екипните дейности, чрез играта „Предай нататък добротата”;

 

Днес ние Ви подаряваме по една чаша пълна с радост, обич и доброта.

Никой не се е родил лош, във всеки човек има нещо хубаво.Нека открием хубавото у хората, нека доброто е повече от злото, нека доброто победи!

Предай нататък добротата!!!

Днес ние Ви подаряваме и Рецепта за щастие:

Една супена лъжица смях, една кафена чашка обич, една щипка радост.Поръсвате обилно с добрина, разбърквате, а получената смес се нарича ЩАСТИЕ!Пийте по три пъти на ден!!!

Бъдете щастливи и добри!!!