Новини - Втората национална научно- практическа конференция

Втората национална научно- практическа конференция

От 18 до 20.10.2017г. Велинград бе домакин наВтората национална научно- практическа конференция за разпространение на добри практики в областта на изпълнението целите на Стратегия за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства. Конференцията се организира от Министерство на образованието и науката , Синдиката на българските учители и Регионално управление на образованието- Пазарджик.
        На конференцията присъстваха зам.-министърът на образованието и науката Таня Михайлова, председателят на синдиката на българските учители Янка Танева, началник на РУО Пазарджик Валентина Кайтазова, зам.-областните управители на Пазарджик, зам.-кметът на община Велинград - Исмаил Моллов, директора на дирекция „ХСД“ към община Велинград Мариана Зинкова.

 

           Участник във форума от област Габрово беше  директора на ДГ”Ран Босилек” г-жа Снежана Войчева с доклад и презентация на тема: ”Различни и единни”.         Представената практика е свързана с участие на ДГ”Ран Босилек” в Проект „Интеграционни мерки за подобряване достъпа до образование в Община Габрово” по ОП ”Развитие на човешките ресурси” . В доклада е споделен опитът на педагогическия екип за интеграция на децата от етническите малцинства и равнопоставеното им включване в образователния процес чрез интелкултурно обучение и посредством взаимно опознаване на традиционната за етноса култура.

„ Идеята ни беше да превърнем детската градина в желана територия, в която всички са заедно въпреки различията и същевременно всеки е значим за групата.Дейностите по усвояването на български език трябва да са особено активни в периода на задължителна подготовка и да продължат до достигането на равнище на владеене на езика, съизмеримо с това на останалите деца. Опознаването на традициите на различните етноси със своята обредност, символика, музикално – ритмични иезикови характеристики, помагат на децата да осмислят значими житейскивзаимоотношения, етични и морални норми необходими за живот в общността.През последните години в детските градини се създава една пъстра картина от присъствие на деца от различни националности, различни вероизповедания, различни традиции и културни норми, както и деца със специални образователни потребности. Това налага изграждането на един нов комплекс от умения за общуване и познания за другите, за възможните точки на различие и начините за тяхното преодоляване, за толерантност към другите – и понякога към самите себе си. Срещата с хора с различия и на различните култури често е трудна, но с известни усилия тя би могла да бъде особено обогатяваща и ползотворна.”

 

         За конкурса са представени 170 разработки по темата от цялата страна, от които номинираните  51 иновативни педагогически практики бяха представени наконференцията чрез презентации и постери.

           Представените практики са подбрани от комисия с председател проф. Пламен Макариев от СУ и членове: д-р Йосиф Нунев от МОН и доц. Лиляна Стракова от СУ.

       Изключително богата палитра от реализирани практики, довели до приобщаващи резултати. Всяка споделена презентация показа, че благодарение на реализираните дейности етническите малцинства са променили макар и малка част от своите стереотипи, нагласи и консервативни схващания. Всеки презентатор подчертаваше, че не е било лесно, но в края, всички участници са удовлетворени от случилото се.

         Голяма част от поканените участници в конференция училища и детски градини  са партньори на ЦМЕДТ „Амалипе“.Погледнато практически през всичките три дни на конференцията добрата практика, опита и името на ЦМЕДТ „Амалипе“ бяха коментирани с много позитивизъм и уважение.