Новини - „КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНО-ЗДРАВНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА“

„КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНО-ЗДРАВНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА“

Основната цел на проекта е превенция на социалното изключване  чрез въздействие и инвестиции в ранното детско развитие. Ще се изпълнява в продължение на 28 месеца - до 31 декември 2018 г.

В рамките на проекта ще се предоставят комплексни интегрирани социално-здравни услуги, насочени към подобряване грижите за деца в ранна детска възраст и изграждане на умения за добро родителство. Целеви групи на проекта ще бъдат семейства с деца от 0 до 7 годишна възраст, включително и деца с увреждания; деца от 0 до 7 години в риск и техните семейства, както и деца и възрастни в риск.

Специалисти ще работят в подкрепа на представители на целевите групи по проекта в Комплекса за социално-здравни услуги за деца и семейства, който се помещава в сградата на ул. „Ивайло“ № 13 в Габрово., и на място в ДГ”Ран Босилек”.

В комплекса ще се предлагат психологическа подкрепа и консултиране на родители за формиране и развитие на родителски умения, семейно консултиране, работа с родители и деца, дейности за семейно планиране, индивидуална и групова работа с деца и родители, включително и с такива, които не са от уязвими групи, с цел посещаване на детска градина. Ще се предоставя подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията, индивидуална педагогическа подкрепа на деца с увреждания, допълнителна педагогическа подготовка за равен старт в училище, както и ранна интервенция на уврежданията.

С проекта ще се осигури комплексна подкрепа на лица от уязвимите групи, свързана с родителски умения, преодоляване на дефицити в развитието и обучението, здравни и социални умения.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз