Новини - Заповед противоепидемични мерки 28.10.2020г.

Заповед противоепидемични мерки 28.10.2020г.

ДЕТСКА ГРАДИНА “ РАН БОСИЛЕК “ – ГР.ГАБРОВО

УЛ.” БАЛКАН “ № 2 / ТЕЛ: 808 216

 

З А П О В Е Д

№ РД 04 – 60 / 28.10.2020 г.

 

На основание чл. 259 ал.1 от ЗПУО и във връзка със Заповед № РД 01-249/27.10.2020г. на директора на РЗИ Габрово и Заповед № 2272 от 28.10.2020г. на Кмета на Община Габрово и предприемането на мерки поради прогресивно нарастналата заболеваемост в Област Габрово на COVID -19

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

  1. Считано от 28.10.2020г. да се прилагат временни противоепидемични мерки на територията на ДГ”Ран Босилек”, включващи следното:

1.1.За осигуряването и спазването на задължителните санитарно-хигиенни условия и прилагане на  противоепидемични мерки да се извършва ежедневно трикратно влажно почистване и дезинфекция на всички критични точки – подове, маси, дръжки на врати, прозорци, ключове за осветление, парапети, уреди, екрани, тоалетни чинии, мивки, кранове и др.

1.2.Минимум двукратно дневно проветряване на помещенията за 30 минути в отсъствие на децата (преди пристигането им и след обяд). Проветряване на всички помещения често за поне 10 мин на всеки астрономически час в работния ден;

1.3.Екипът от педагогически, медицински и непедагогически специалисти, които са на работа в детската градина/ясла, е нужно да:

  • използват определения вход/изход за персонала;
  • използват обособеното помещение, в което да сменят обувките и дрехите, с които идват отвън, с работни, като спазват разработения график;
  • измият ръцете си, да се дезинфекцират и да поставят необходимите предпазни средства (маска/шлем) веднага след влизане в детската градина;

     1.4.Задължително да се спазва:

  • физическата дистанция  между децата от отделни групи;
  • физическата дистанция между персонала в отделни групи;
  • физическата дистанция между родителите и персонала на детската градина;
  • физическата дистанция между родителите водещи или вземащи децата си от детската градина;

1.5.                    Родителите придружават детето само до мястото за прием / вземане на децата.В тези случай стриктно спазват изискванията за хигиена на ръцете, дихателен етикет и физическа дистанция;

1.6.                    Задължително за родителите е използването на лични предпазни средства (маска/шлем).

 

Заповедта да бъде сведена до знанието на всички заинтересовани лица за сведение и изпълнение.

 

Контрол по изпълнение на заповедта ще се осъществява от Христина Тодорова – медицински специалист в ДГ”Ран Босилек”.

 

 

 

 

Изготвил:

Хр.Тодорова -

Мед. специалист ДГ „Ран Босилек”

 

 

 

Снежана Войчева –

Директор на ДГ”Ран Босилек”