Новини - Прилагането на обучение по метода на Мария Монтесори в ДГ”Ран Босилек”

Прилагането на обучение по метода на Мария Монтесори в ДГ”Ран Босилек”

Прилагането на обучение по метода на Мария Монтесори

в ДГ”Ран Босилек”

 

Обучение, възпитание и социализация на деца от първа група по метода и педагогиката на Мария Монтесори се въвежда от новата учебна 2019/2020 година и в Детска градина "Ран Босилек”" в Габрово. Работата се реализира от учители след завършена следдипломна квалификация в Софийски университет.

 

Прилагането на обучение по метода на Мария Монтесори ще даде възможност на учителите да надградят съществуващата система и да приложат популярния педагогически метод за предучилищно обучение.

По този метод, децата играейки работят, работейки те придобиват знания и умения. Самата среда, подтиква детето да развива важни знания и умения. В Монтесори педагогиката учителите са само в помощ на децата и пряк наблюдател на придобиване на знания и умения.

Основните принципи на метода на Монтесори са свободата и личният избор на детето. То само изгражда своето собствено „аз", самостоятелно решава в кой етап от живота си кой „прозорец" за познания да отвори и да направи възможно възприемането на определени умения и знания.

Девизът на педагогиката на Монтесори е: "Помогни ми да се справя сам!".

Методът се основава главно върху развиването на усещанията на децата. Чрез привлекателни материали за свободните и индивидуални дейности, детето укрепва своето зараждащо се „Аз".

Децата развиват креативност, умения за разрешаване на различни проблеми, критическо мислене и умения за оптимално разпределение на времето, за да могат след това като пълноценни личности да внесат своя принос към обществото и околната среда.

Методът Монтесори е образователен подход и в основата му е поставена идеята за обучението на децата от ранна детска възраст.Той ги окуражава да бъдат активната страна, да взимат решения и да учат за околния свят посредством игра.

Методът определя детето като жадна за знание личност, която е способна сама да трупа знания и опит по начин, който е най-добър за нея.

Тестван и прилаган, в различни култури повече от 100 години, този начин на работа с малчуганите стимулира тяхното физическо, психическо, емоционално и социално развитие.