Групи - Група Маргаритка

Група Маргаритка

Екипът на ДГ”Ран Босилек” работи по Програма „Стъпка по стъпка” с помощта на учебните помагала на програмна система „Аз ще бъда ученик” на издателство ”Изкуства”.Същите са одобрени от МОН и са съобразени с държавните образователни стандарти за предучилищно възпитание и подготовка и съвременните педагогически тенденции и стратегии, изискващи формирането на личности, които бързо се приспособяват към нова среда.

Децата в детската градина са разпределени в групи по възрастов признак.

I група – 3 - 4 годишни
II група – 4 - 5 годишни
III група- 5 - 6 годишни
Подготвителна група – 6 - 7 годишни

 

Всяка възрастова група има седмична програма с определен брой занимания по различните образователни направления.

 

ОБРАЗОВАТЕЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ

Български език и литература
Математика
Музика
Околен свят
Изобразително изкуство
Конструиране и технологии
Физическа култура

Темите, с който занимаваме малките ни възпитаници са многобройни и разнообразни по съдържание и форма - в игри и ситуации се стараем да развиваме и обогатяваме детското мислене и виждането им за света.

Животът на децата е изпълнен с радостни моменти, породени от участието им в различни конкурси и състезания, в които те показват своите певчески, танцови, изобразителни, физически и поведенчески качества.

 

Дневен режим

7.00 – 8.30 Прием, дейности по интереси
8.30 – 8.40 Утринно раздвижване, подвижни игри
8.40 – 9.00 Закуска
9.00 – 11.00 Обучаващи, игрово – познавателни и практически ситуации
11.00 – 12.00 Свободни игри, индивидуални занимания и допълнителни форми на обучение
12.00 – 12.45 Обяд и подготовка за следобедна почивка
13.00 – 15.30 Следобеден сън
15.30 – 16.00 Тоалет, подвижни игри
16.00 – 16.30 Закуска

16.30 – 18.30 Активна дейност (интелектуална, творческа, двигателна), свободни игри, индивидуални занимания, изпращане, контакти с родителите.

Във втора група „Маргаритка” създадохме атрактивни центрове, които провокират активността и любознателността на децата. В тях те експериментират и откриват света около себе си, разгръщат своя потенциал. Получават знания за природата, професиите и традициите на родния край. Развиват умения и способности за творческа и конструктивна дейност.Вратата им е винаги отворена за радостта и мечтите.

 

Екип: Валентина Генчева и Станислава Тотева –учителки
Пенка Нейкова – помощник-възпитател