Обществен съвет - Покана

Покана

ДЕТСКА ГРАДИНА “РАН БОСИЛЕК”-ГР.ГАБРОВО УЛ.” БАЛКАН “ № 2 / ТЕЛ: 808 216 е-mail: odzranbosilek_gabrovo@abv.bg

До Г-жа ..............................................

Член на обществен съвет в ДГ”Ран Босилек”

Гр.Габрово

П О К А Н А

Уважаема г-жо .......................................,

На 12.09.2019 г. от 17.30 ч. в учителската стая на детска градина „Ран Босилек” ще се проведе заседание на членовете на Обществения съвет в ДГ”Ран Босилек” при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Обсъждане и становище по изготвената документация за новата учебна 2019/2020 година;

• Стратегия за развитие на детската градина и план за действие по изпълнението и;

• Програмите за превенция на ранното напускане на детската градина и за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата от уязвими групи;

• Програмна система;

• Годишен план за работа;

• Правилник за дейността на детската градина;

• Мерки за подобряване качеството на образователния процес;

Докл:директора на ДГ

Счетоводител на ДГ

2. Отчет за изпълнението на бюджета за второто тримесечие на бюджетната 2019 година.

Докл:Счетоводител на ДГ

Материалите по дневния ред са на разположение при председател на Обществен съвет и при счетоводителя на ДГ. След обсъждането ще са качени и на електронната страница на детската градина.

Георги Ботев

Председател на Обществен съвет

на ДГ”Ран Босилек”