Обществен съвет - Заповед за административно и техническо подпомагане на новоучереден Обществен съвет

Заповед за административно и техническо подпомагане на новоучереден Обществен съвет

ДЕТСКА ГРАДИНА “ РАН БОСИЛЕК “ – ГР.ГАБРОВО

УЛ.” БАЛКАН “ № 2 / ТЕЛ: 808 216

 

З А П О В Е Д

РД 04-85

гр. Габрово, 29.09.2023 г.

На основание чл.259 ал.1, чл. 266 ал.2 от ЗПУО и във връзка с 26., ал.1 и ал.2 от Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата

О П Р Е Д Е Л Я М :

  1. Кореспонденцията и документите за дейността на Обществен съвет към ДГ „Ран Босилек”да се съхраняват в канцеларията на директора , след приключване в учережденския архив.
  2. Административното и техническо подпомагане на обществения съвет към ДГ „Ран Босилек” ще се извършва от Венелина Иванова – счетоводител на ДГ”Ран Босилек”.

 

Настоящата заповед да се доведе до знанието на заинтересованите лица и родителите за сведение и изпълнение.

 

Запозната със заповедта:

                                         /В.Иванова /

Снежана Войчева –

Директор на ДГ”Ран Босилек”