Обществен съвет - Заповед с поименен списък на членовете на новоучереден Обществен съвет

Заповед с поименен списък на членовете на новоучереден Обществен съвет

ДЕТСКА ГРАДИНА “ РАН БОСИЛЕК “ – ГР.ГАБРОВО

УЛ.” БАЛКАН “ № 2 / ТЕЛ: 808 216

 

З А П О В Е Д

РД 04- 84

гр. Габрово, 29.09.2023 г.

 

На основание чл.259 ал.1, чл. 266 ал.2 от ЗПУО и във връзка с чл.14 ал1. и ал.2 от Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, Протокол от учередително събрание на родителите от 28.09.23г.за избор на членове на Обществения съвет регистриран с вх.№ ДА-01- 12 / 29.09.23г. и Заповед № 2663 от 11.12.2018г.   на  Кмета на Община Габрово

О П Р Е Д Е Л Я М:

Поименния състав на редовните членове на Обществен съвет към ДГ „Ран Босилек“, за периода от 28.09.23г. до 27.09.26г., както следва:

  1. Катя Данчева Робова – представител на Община Габрово – гл.експерт в дирекция”Образование и социални дейности”;
  2. Владислав Кирилов - родител на дете от  трета група за председател на Обществен съвет;
  3. Стефан Добрев - родител на дете от  втора група
  4. Михаела Найденова - родител на дете от първа група група
  5. Ралица Ангелова - родител на дете втора група
  6. Петя Шопова -родител на дете от първа група
  7. Петя Илиева - родител на дете  от четвърта група

Поименния състав на резервните членове на Обществен съвет към ДГ „Ран Босилек“, за периода от 28.09.23г. до 27.09.26г., както следва:

  1. Мариела Трифонова - родител на дете от първа  група
  2. Тонка Кирвикова - родител на дете от четвърта група
  3. Ралица Пенчева - родител на дете от  трета група

 

Във връзка с 26., ал.2 от  за административното и техническо подпомагане на обществения съвет ще се включва Венелина Иванова – счетоводител на ДГ”Ран Босилек”.                                                                          

Настоящата заповед да се доведе до знанието на заинтересованите лица и родителите за сведение и изпълнение.Заповедта да бъде публикувана на сайта на ДГ”Ран Босилек”.

 

Снежана Войчева –

Директор на ДГ”Ран Босилек”