Обществен съвет - Заповед за броя на членовете на новоучереден Обществен съвет

Заповед за броя на членовете на новоучереден Обществен съвет

ДЕТСКА ГРАДИНА “ РАН БОСИЛЕК “ – ГР.ГАБРОВО

УЛ.” БАЛКАН “ № 2 / ТЕЛ: 808 216

З А П О В Е Д

РД 04- 83

гр. Габрово, 28.09.2023 г.

 

На основание чл. 259, ал. 1 от ЗПУО, и във връзка с чл. 6, ал. 2 от Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, относно създаването на Обществен съвет към ДГ „Ран Босилек“,

 

О П Р Е Д Е Л Я М:

  1. Броят на членовете на Обществения съвет към ДГ „Ран Босилек“ да бъде 7.
  2. Броят на резервните членове /родители/ да бъде  3.
  3. Родителите, членове на Обществения съвет, се избират от учередително събрание на родителите на основание чл. 4, ал. 3. от Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, а представителят на финансиращия орган е определен със Заповед № № 2663/11.12.2018г.  на  Кмета на Община Габрово.
  4. Във връзка с чл.5, ал.2 от Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, членовете на обществения съвет попълват декларация, с която удостоверяват липсата на обстоятелства по чл.5, ал.1 от Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата

Настоящата заповед да се доведе до знанието на заинтересованите лица и родителите за сведение и изпълнение.Заповедта да бъде публикувана на сайта на Община Габрово.

 

Снежана Войчева –

Директор на ДГ”Ран Босилек”