Обществен съвет - Протокол от 3.06.2020г.

Протокол от 3.06.2020г.

вх.№ДА-01- 350

       04.06.2020 г.

 

ПРОТОКОЛ

№ 2

от он-лайн заседание на

Обществения съвет към ДГ„Ран Босилек”

 

Днес, 03.06.2020 г. от 17.30 ч. в сградата на ДГ„Ран Босилек“ ул. „Балкан“ 2, гр.Габрово /от учителска стая/, във връзка с въведените противоепидемични мерки срещу корона вирус се проведе он-лайн заседание на обществения съвет /ОС/

Присъстват 6 от редовните членове, а именно:

Председател: Диана Илиева - родител на дете;

Членове: 1. Кремена Колчевска - родител на дете;

        2. Пламена Цветкова - родител на дете;

         3. Симона Ненова - родител на дете;

         4.Петя Илиева – родител на дете;

         5.Кремена Бонева – родител на дете;

Отсъства:

  1. Катя Робова- представител на финансиращия орган Община Габрово, поради служебен ангажимент;

Заседанието се счита за редовно и ОС може да взема решения по дневния ред.

На заседанието присъства директорът на ДГ„Ран Босилек” – Снежана Войчева иКремена Симеонова – счетоводител на ДГ «Ран Босилек”, в качеството и на длъжностно лице от детската градина и лице определено да извършва административното и техническо подпомагане на обществения съвет.

Заседанието протече при следния дневен ред, предварително обявен с писмена покана от 27.05.2020 г.:

  1. Отчет за изпълнението на бюджета на ДГ„Ран Босилек“ за Първото тримесечие на 2020 година - за информация;
  2. План-прием за учебната 2020-2021 в ДГ„Ран Босилек“ – за становище;
  3. Други организационни въпроси;

 

По т. 1 от дневния ред

- председателя на ОС – Диана Илиева, уведоми присъстващите, че в изпълнение на чл. 27, ал. 2 от Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, директорът – Снежана Войчева е представила в нормативно установеният срок на ОС, отчет за изпълнението на бюджета на ДГ„Ран Босилек“ за Първото тримесечие на 2020 година. Председателят на ОС даде думата наКремена Симеонова – счетоводител на ДГ ”Ран Босилек” за да запознае присъстващите с представения отчет. От членовете на ОС не постъпиха въпроси и предложения.

Предложение за решение:

Да бъде приет за информация отчета за изпълнението на бюджета на ДГ„Ран босилек“ за Първото тримесечие на 2020 година.

Предложението беше подложено на гласуване както следва:

със „за” гласуваха 6 /шест /

с „против” гласуваха 0 /нула/

с „въздържал се” гласуваха 0 /нула/

РЕШЕНИЕ:

ПРИЕМА за информацияотчет за изпълнението на бюджета на ДГ„Ран Босилек“ за Първото тримесечие на 2020 година.

 

 

 

           

По т. 2 от дневния ред

- председателят на ОС – Диана Илиева, даде думата надиректорът на ДГ ”Ран Босилек” – Снежана Войчева за да запознае присъстващите с План-приема за учебната 2020-2021 в ДГ„Ран Босилек“. Г-жа Войчеваобясни, че броят на приетите деца намалява спрямо предходни години.Съобразно възможностите на бюджета групите се запазват 5 в т.ч и детска ясла със следния брой деца: ДЯ – 16, първа – 25, втора- 25, ПГ-5 – 25 и ПГ-6г. -29.Общ брой – 120 спрямо127 от предходната учебна година. Представям Ви справка и за средната месечна посещаемост през учебната 2019/2020 година в която всики групи са в норматива определен за всяка възрастова група.Трудна е работата на учителите с многобройна група, но обстоятелствата и липсата на финансов ресурс не осигуряват възможност за друга реакция от страна на директора.

Председателят на ОС даде думата на присъстващите за становища и предложения.

В резултат на разискванията по точката от дневния ред, ОС изразява следното становище: изготвеният План-прием за учебната 2020-2021 в ДГ„Ран Босилек“ е съобразен с нормативните изисквания и възможностите на делигиран бюджет, с изключение на ПГ 6г. Предприетите действия от директора на ДГ по осигуряване и подготовка на екипи за учебната 2020/2021 година, на този етап е адекватен.При осигуряване на средства по делигиран бюджет за РЗ на педагогически и непедагогически персонал, директора ще предприема своевременни действия за сформиране на нова група и намаляване броя на децата в ПГ групи.

Във връзка с гореизложеното, предложението беше подложено на гласуване както следва:

със „за” гласуваха 6 /шест/

с „против” гласуваха 0 /нула/

с „въздържал се” гласуваха 0 /нула/

РЕШЕНИЕ:

ПРИЕМА изготвеният План-прием за учебната 2020-2021 година в ДГ„Ран Босилек“.

 

 

Порадиизчерпваненадневнияред заседанието на ОС безакрито.

 

Приложение: присъствен списък

 

 

 

Дата: 04.06.2020 г.                                     Протоколчик:…………...............................

                                                                                                                         /Кр.Симеонова/

                                                                       

                                                                                 Председател на ОС: ……………………

                                                                                                                          /Д.Илиева/