Обществен съвет - Протокол от 28.01.2020г.

Протокол от 28.01.2020г.

Вх.№ ДА-01-160

          29.01.2020г.

 

ПРОТОКОЛ

№ 1

от заседание на

Обществения съвет към ДГ„Ран Босилек”

 

Днес, 28.01.2020 г. от 17.30 ч. в сградата на ДГ„Ран Босилек“ /учителска стая /,

ул. „Балкан“ 2, гр.Габрово, се проведе заседание на обществения съвет /ОС/

Присъстват 7 редовни членове, а именно:

Председател: Диана Илиева -

Членове: 1. Кремена Колчевска -

         2. Пламена Цветкова -

          3. Симона Ненова –

         4. Петя Илиева-

         5.Кремена Бонева-

         6.Катя Робова- представител на финансиращия орган Община Габрово;

 

Други представители присъствали на заседанието - Снежана Войчева – директор на ДГ»Ран Босилек» и Кремена Симеонова- счетоводител на ДГ»Ран Босилек».

 

Заседанието се счита за редовно и ОС може да взема решения по дневния ред.

 

Заседанието протече при следния дневен ред, предварително обявен с писмена покана от 10.01.2020 г.:

 

  1. Отчет за изпълнението на годишния бюджета на ДГ„Ран Босилек“за 2019г. - за становище.

                                                               Докл:директора на ДГ

                                                                 Счетоводител на ДГ

  1. Отчет за дейността на обществения съвет към ДГ„Ран Босилек”през 2019г.

                                                             Докл:Председател на ОС

  1. Представяне на проекта на бюджет на детската градина за финасовата 2020 година.Становище за разпределението на бюджета по дейности.

                                                                                                 Докл:директора на ДГ

                                                                                                 Счетоводител на ДГ

 

По т. 1 от дневния ред

- председателя на ОС – Диана Илиева, уведоми присъстващите, че в изпълнение на Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, директорът – Снежана Войчева е представила на ОС, отчет за изпълнението на годишния бюджета на ДГ„Ран Босилек“за 2019 г. Председателят на ОС даде думата на Кремена Симеонова – счетоводител на ДГ ”Ран Босилек” за да запознае присъстващите с представения отчет.

Г-жа Катя Робова потвърди, че ДГ”Ран Босилек” е единствената ДГ която е разплатила през 2019 г. всички задължителни и социални плащания договорени в КТД.

В резултат на разискванията по точката от дневния ред, ОС изразява следното становище: изготвеният отчет за изпълнението на годишния бюджета на ДГ„Ран Босилек“за 2019 г. е съобразен с нормативните изисквания и съдържа необходимата информация.

Предложение за решение:

Да бъде приет отчета за изпълнението на годишния бюджета на ДГ„Ран Босилек“за 2019 г.

Предложението беше подложено на гласуване както следва:

със „за” гласуваха 7 /шест /

с „против” гласуваха 0 /нула/

с „въздържал се” гласуваха 0 /нула/

 

РЕШЕНИЕ:

ПРИЕМА отчета за изпълнението на годишния бюджета на ДГ„Ран Босилек“за 2019 г.

По т. 2 от дневния ред

- председателят на ОС – Диана Илиева, отчете: проведени 4 заседания на Обществен съвет при спазване разпоредбите на Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.Беше даденадумата на присъстващите за становища и предложения по проекта за отчет за дейността на обществения съвет към ДГ„Ран Босилек” през 2019 г.

 

 

 

 

 

Предложение за решение:

Да бъде приет отчета за дейността на обществения съвет към ДГ„Ран Босилек” през 2019 г.

Във връзка с гореизложеното, предложението беше подложено на гласуване както следва:

със „за” гласуваха 7 /шест /

с „против” гласуваха 0 /нула/

с „въздържал се” гласуваха 0 /нула/

 

РЕШЕНИЕ:

ПРИЕМА отчета за дейността на обществения съвет към ДГ„Ран Босилек” през 2019 г.

 

По т. 3 от дневния ред

- председателят на ОС – Диана Илиева, уведоми присъстващите, че в изпълнение на чл. 16, ал.4 от Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, директорът – Снежана Войчева е представила на ОС за обсъждане и приемане проект на бюджет на ДГ „Ран Босилек“ за 2020 година. Председателя на ОС даде думата на присъстващите за мнения, становища и предложения по проекта.

Г-жа Симеонова – информира присъстващите за начина на финансиране на ДГ през 2020г. и представи разпределението на бюджета по функции, дейности и параграфи.

Г-жа Войчева- информира присъстващите за целите по заложените инвестиционни и текущи разходи.Всички те ще са насочени към осъвременяване на МТБ и за осъществяване на ремонтни дейности на санитарните помещения в две от групите на детската градина.

Г-жа Катя Робова внесе яснота за начина на разпределение на средствата от местни дейности от ПРБК.

Не постъпиха предложения:          

В резултат на разискванията по точка 3 от дневния ред, ОС изразява следното становище: изготвеният проект на бюджет на ДГ „Ран Босилек“ за 2020 година е съобразен с нормативните изисквания и съдържа необходимата информация.

Във връзка с гореизложеното, предложението беше подложено на гласуване както следва:

От общо 7 присъстващи:

с „за” гласуваха 7

с „против” гласуваха 0

с „въздържал се” гласуваха 0

 

РЕШЕНИЕ:

ПРИЕМА проект на бюджет на ДГ „Ран Босилек“ за 2020 година.

 

Порадиизчерпваненадневнияред заседанието на ОС безакрито.

 

Приложение: присъствен списък.

 

 

 

 

Дата: 28.01.2020г.                                     Протоколчик:…………...............................

                                                                                                                        /Кр.Симеонова /

 

                                                                                Председател на ОС: ……………………

                                                                                                                          / Д.Илиева /