Обществен съвет - Протокол 14.11.2019г.

Протокол 14.11.2019г.

Вх.№ ДА-01-55

         15.11.2019г.

ПРОТОКОЛ

от учредително събрание за създаване на

Обществени съвет към ДГ «Ран Босилек»

 

Днес 14.11.2019г., се проведе учредително събрание за създаване на Обществен съвет към ДГ «Ран Босилек» .Присъстват 9 родители и представителят на Община Габрово по заповед на Кмет № 2663/11.12.2018г. г-жа Катя Робова- гл.експерт в дирекция»Образование и социални дейности», Община Габрово.

Отсъстват 0 родители по ..........................причини.

Присъства директорът Снежана Войчева.

 

Предварително обявен дневен ред на родителската среща:

1.Определяне броя на членовете на Обществения съвет в ДГ „Ран Босилек”- запознаване със заповед на директор на ДГ „Ран Босилек” №РД 04- 108/14.11.2019г.-        докладва директор.

2.Избор на основни и резервни членове на Обществения съвет в ДГ «Ран Босилек».

3.Избор на председател и на протоколчик на Обществения съвет в ДГ «Ран Босилек»».

4.Други организационни въпроси.

 

   По първа точка на дневния ред докладва Снежана Войчева- директор на ДГ «Ран Босилек». Тя запозна присъстващите със заповед на директор на ДГ „Ран Босилек” №РД 04- 108/14.11.2019г.

   По втора точка на дневния ред се премина към предложения за основен и резервен състав на Обществения съвет.

Снежана Войчева ............предложи в основния състав да влезе......Диана Илиева.............

Диана Илиева....................предложи в основния състав да влезе.....Пламена Цветкова.......

Пламена Цветкова............предложи в основния състав да влезе...Кремена Колчевска.......

Кремена Колчевска..........предложи в основния състав да влезе......Мария Топалова..........

Мария Топалова................предложи в основния състав да влезе....Кремена Бонева............

Кремена Бонева................предложи в основния състав да влезе.....Петя Илиева................

.......................................................................................................................................................

Не постъпиха други предложения

Пристъпи се към гласуване.

За. Диана Илиева.......................................................................................- 10 гласа.

За. Пламена Цветкова..............................................................................- 10 гласа.

За. Кремена Колчевска............................................................................-   10 гласа.

За Мария Топалова..................................................................................-   10 гласа.

За. Кремена Бонева.................................................................................- 10 гласа.

За Петя Илиева........................................................................................ - 10 гласа.

РЕШЕНИЯ:

В ОСНОВНИЯ СЪСТАВ ДА ВЛЯЗАТ:

1.Катя Робова – представител на Община Габрово

2..Диана Илиева...................................................................- родител на дете от ПГ 6г.група

3.Пламена Цветкова............................................................- родител на дете от ПГ 6г.група

4 Кремена Колчевска...........................................................- родител на дете отПГ 5г.група

5.Мария Топалова ...............................................................- родител на дете от втора група

6 Кремена Бонева.................................................................-родител на дете от първа група

7 Петя Илиева ...................................................................- родител на дете от яслена група

 

За резервни членове бяха предложени:

Симона Ненова, Мариела Костадинова и Вилимира Петрова

 

Пристъпи се към гласуване.

За.Симона Ненова..............................................................- 10 гласа.

За.Мариела Костадинова ................................................. – 10 гласа.

За.Вилимира Петрова ...................................................... – 10 гласа.

За...............................................................................................................................- ........гласа.

 

РЕШЕНИЯ:

В РЕЗЕРВНИЯ СЪСТАВ ДА ВЛЯЗАТ:

1.Симона Ненова .......................................................- родител на дете от първа група

2.Мариела Костадинова ............................................- родител на дете от втора група

3.Вилимира Петрова .................................................- родител на дете от ПГ 5г.група

4.................................................................................................- родител на дете от .......група

 

Във връзка с 26., ал.2 от за административното и техническо подпомагане на обществения съвет ще се включва Кремена Симеонова – счетоводител на ДГ”Ран Босилек”.

 

   По т. 3 на дневния ред се премина към предложения за председател и протоколчик на Обществения съвет.

Пламена Цветкова предложи председател да бъде Диана Илиева

.......................................................................................................................................................

Вилимира Петрова предложи протоколчик да бъде длъжностното лице от ДГ”Ран Босилек” - Кремена Симеонова

.......................................................................................................................................................

Пристъпи се към гласуване:

За председател Диана Илиева – 10 гласа

.......................................................................................................................................................

За протоколчик бе определен Кремена Симеонова

РЕШЕНИЯ:

Председател на Общедстевия съвет- Диана Илиева - родител на дете от ПГ 6г.група

По т.4 директорът на ДГ „Ран Босилек” предостави на членовете на Обществения съвет декларация и справка за попълване и представяне.

Предоставен бе на вниманието на присъстващите и текста на Правилника за създаването, устройството и действието на обществените съвети към детските градини и училищата за информация и приложение.

 

 

 

                                                                     Председател:

                                                                                          /Диана Илиева /

Дата:14.11.2019г.                                

                                                                     Протоколчик:

                                                                                          /Кремена Симеонова /

 

 

 

 

Сн.Войчева

Директор на ДГ „Ран Босилек”