Обществен съвет - Отчет за дейността - 2019г.

Отчет за дейността - 2019г.

ОТЧЕТ

 

за дейността на Обществения съвет към ДГ”Ран Босилек” гр.Габрово през 2019 година

 

         Обществения съвет към ДГ”Ран Босилек” е създаден в изпълнение на чл. 266, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 3 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата / обн. ДВ, бр.75 / 27.09.2016г./Обществения съвет е орган за подпомагане развитието на детската градина и за граждански контрол на управлението му.Мандатът на първия състав изтече през месец ноември 2019г.В тази връзка в периода от 15.10.19г. до 24.10.19г. се проведоха родителски срещи в групите за излъчването на нови представители. На 14.11.19г. се проведе учередителна среща за избор на председател на обществен съвет, на редовни и резервни членове.

         Поименният състав на обществения съвет е определен със Заповед № РД 04- 109 от 15.11.19г. на директора на ДГ”Ран Босилек”, като същия включва седем основни и трима резервни членове.

Във връзка със Заповед № 2663 от 11.12.2018г. на Кмета на Община Габрово представителя на финансиращия орган – г-жа Катя Робова.

За периода 1.01.2019г. до 31.12.2019г. обществения съвет е провел общо 4 заседания на които са обсъдени:

  • изпълнение на бюджет 2018г.;
  • проекта на бюджет за финансовата 2019г.;
  • избора на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от децата в подготвителните групи през учебната 2019/2020г.;
  • обсъждане на тримесечен отчет за изпълнението на бюджета 2019г.;
  • обсъждане на план-приема за учебната 2019/2020 година;
  • обсъждане и становище по изготвената документация за новата учебна година, а именно: Стратегията за развитие на детската градина, план за действие по изпълнението на Стратегията, програмите за превенция на ранното напускане на детската градина и за предоставяне на равни възможностти и приобщаване на децата от уязвимите групи, програмната система на детската градина, годишния план за работа, правилника за дейността на детската градина и мерките за повишаване качеството на образователния процес;
  • обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета за шестмесечието на бюджетната 2019г.;
  • обсъждане на деветмесечния отчет за изпълнението на бюджета 2019г.;

Членовете на обществен съвет са присъствали, по покана на ръководството на детската градина на всички празнични събития и други мероприятия организирани от образователната институция.

Като обобщение може да се подчертае факта, че за посочения период взаимодействието между ДГ”Ран Босилек” и Обществен съвет преминава при засилено и отговорно сътрудничество, а това е показателно за по-добрите резултати при управлението на детската градина.

Настоящия отчет ще се представи за разглеждане на първото заседание на Обществения съвет при ДГ”Ран Босилек” през 2020г.

 

 

 

Председател на Обществен съвет

при ДГ”Ран Босилек”:........................................................

 

                                                              / Д.Илиева /