Обществен съвет - покана

покана
ДЕТСКАГРАДИНА “РАН БОСИЛЕК”-ГР.ГАБРОВО

УЛ.” БАЛКАН “ № 2 / ТЕЛ: 808 216

е-mail: odzranbosilek_gabrovo@abv.bg

 

 

 

 

До

Г-жа.................................................

Член на обществен съвет

в ДГ”Ран Босилек”

Гр.Габрово

 

 

 

 

П О К А Н А

 

Уважаема г-жо .......................................,

 

На 03.06.2020 г. от 17.30 ч. във връзка с въведените противоепидемични мерки срещу корона вирус, ще се проведе он-лайн заседание на членовете на Обществения съвет в ДГ”Ран Босилек” при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

  1. Обсъждане на тримесечен отчетза изпълнението на бюджета на детската градина

                                                                 Докл:директора на ДГ

                                                                 Счетоводител на ДГ

  1. Обсъждане на план-приема за учебната 2020 / 2021 година                                                         

                                                                

                                                                 Докл:директора на ДГ

 

   3.Други организационни въпроси

 

Материалите по дневния ред са на разположение при председател на Обществен съвет и при счетоводителя на ДГ. След обсъждането им ще са качени и на електронната страница на детската градина.

 

 

 

 

Диана Илиева

Председател на Обществен съвет

на ДГ”Ран Босилек”