Обществен съвет - покана

покана
ДЕТСКАГРАДИНА “РАН БОСИЛЕК”-ГР.ГАБРОВО

УЛ.” БАЛКАН “ № 2 / ТЕЛ: 808 216

е-mail: odzranbosilek_gabrovo@abv.bg

 

 

До

Г-жа..................................

Член на обществен съвет

в ДГ”Ран Босилек”

Гр.Габрово

 

 

П О К А Н А

 

Уважаема г-жо............................................,

 

На 28.01.2020 г. от 17.30 ч. в учителската стая на детска градина „Ран Босилек” ще се проведе заседание на членовете на Обществения съвет в ДГ”Ран Босилек” при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

  1. Отчет за изпълнението на годишния бюджета на ДГ„Ран Босилек“за 2019г.                                                                                      

                                                                 Докл:директора на ДГ

                                                                 Счетоводител на ДГ

  1. Отчет за дейността на обществения съвет към ДГ„Ран Босилек”” през 2019г.

                                                             Докл:Председател на ОС

  1. Представяне на проекта на бюджет на детската градина за финасовата 2020 година.Становище за разпределението на бюджета по дейности.

                                                                  Докладва:директора на ДГ

                                                                  Счетоводител на ДГ                                                

 

                                                                                                              

Материалите по дневния ред са на разположение при председател на Обществен съвет и при счетоводителя на ДГ. След обсъждането и ще са качени и на електронната страница на детската градина.

 

 

 

Диана Илиева

Председател на Обществен съвет

на ДГ”Ран Босилек