БДП - Тематични разпределения по БДП за различните възрастови групи

Тематични разпределения по БДП за различните възрастови групи

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО БДП

КАТО ЧАСТ ОТ ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРЕН КОМПЛЕКС:

I. Общо представяне на програмата по безопасност на движение по пътищата за децата в детската градина

Програмата по безопасност на движение по пътищата (БДП) включва целите, темите, понятията, и тематично разпределение заорганизиране на обучението и възпитанието по БДП в първа възрастова група в детската градина. В нея са формулирани и очакванитерезултати от процеса на взаимодействие в ситуациите по БДП като гаранция за устойчивостта и качеството на обучение.Възпитанието и обучението по БДП сa целенасочен, системен и непрекъснат процес за формиране на гражданскикомпетентности и качества на детето и сa неделима част от цялостното образование и възпитание на личността. Социализирането наличността е процес на адаптация, индивидуализация и усвояване на социо-културните роли, чрез които детето намира мястото си вобществото. Формирането на защитни механизми при децата за съхраняване и безопасност при движение по пътищата е актуална тема вгражданското общество и важна задача на държавата, образователните институции и семейството.

Предучилищният период е известен със своята сензитивност към външните изменения на обектите, процесите и явленията воколния свят. Децата овладяват знания за елементите и опасностите на пътя още в ранното детство, следвайки примера на по-възрастните от семейството и детската градина. Формира се способност за ориентиране и критично мислене, което е в основата направилното оценяване на пътните ситуации. Промените, които настъпват в когнитивната, емоционалната и волевата сфера, саблагоприятна основа за поставяне началото на обучението по безопасност на движението. Въпреки това, поради възрастови,психологични особености и липсата на опит, децата невинаги постъпват правилно, когато са на улицата.

ІІ. Цели на възпитанието и обучението по БДП в детската градина

-Формиране на начални представи за пътната среда

-Формиране на учения за безопасно движение на пътя

-Формиране на култура на поведение на пътя.

Постигането на компетентностите за ориентиране в пътната среда се осъществява в следните глобални области: елементи на пътната среда, участници в движението, пътни превозни средства, пътна сигнализация, обезопасителни и защитни средства.

Постигането на компетентностите за спазване на правила за безопасност и култура на поведение на пътя се разгръща в следните направления: правила за движение на пешеходец, правила за движение на велосипед, правила за движение в жилищна зона, правила за поведение на автобусна спирка, опасни и безопасни места за игра, понятие за пътнотранспортно произшествие, сензорна и моторна двигателна активност.

Обучението по БДП се осъществява в основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие, интегрирано по различните образователни направления, с основна дейност игрова, с осъществяване на рефлексия и устойчивост в следните аспекти: интелектуален, комуникативен, личностен и кооперанивен, с основни методи, използвани самостоятелно, както и в комбинация: информационно- познавателен, игрово- познавателен, практико- изпробващ.

В                           детската градина се поставят основите на гражданските компетентности на детето като пълноправен участник в пътното движение, притежаващ конкретни знания, умения и отношение към спазването на обществен ите правила и норми за лична и колективна безопасност. Компетентностите, свързани с обучението по БДП, са част от интердисциплинарен комплекс:

1. Гражданско образование, област на компетентност „социална политика, справедливост и солидарност”- детето обяснява своите постъпки, като ги свързва с правила и ценности.

2.Здравно образование, област на компетентност „Безопасност и първа помощ”- детето назовава  нещата, които са опасни в обкръжаващата среда.

3.Интеркултурно образование, област на кампетентност „Културна осъзнатост”- сравнява норми на поведение в културно различен битов и празничен контекст.

Програмното съдържание е разпределено в области на компетентност, тематични направления и конкретни теми и осигурява спираловидно и системно надграждане на знанията и уменията през цялата учебна година за всички възрастови групи.

Разпределение на броя на основните педагогически ситуации за обучението по БДП :

Първа група

 

Втора група

 

Трета група

 

 

Четвърта група

 

 

 

 

 

 

 

 

5 педагогически ситуации

5 педагогически ситуации

6 педагогически ситуации

 

7 педагогически ситуации

 

   Педагогическата ситуация е основна форма на взаимодействие, при превес на играта като основна дейност в тази възраст. Обучението по БДП се осъществява интегрирано по различните образователни направления или в допълнителни форми на педагогическо взаимодействие.

  В ДГ «Ран Босилек» за учебна 2023 / 2024г. педагогическите ситуации ще се провеждат като основна форма на педагогическо взаимодействие, съгласно годишното тематично разпределение и като допълнителна форма на педагогическо взаимодействие, съгласно  настоящата програма:

 

ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО

БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА

ЗА ДЕЦАТА В ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

  1. Специфика на възпитанието и обучението по БДП в първа възрастова група

Подготовката на децата по БДП е обща задача на семейството и детската градина. Характерна черта на 3-4-годишните деца енедостатъчната координация на движенията и диференциацията на възприятията. Осмислянето на предметите и явленията става надействено-практическа и нагледна основа. Децата се ориентират в най-близката пространствената среда - дом, улицата пред дома, преддетската градина. Те овладяват посоките по пътя чрез подражание. В тази възраст децата трудно се справят с пространственинаправления и отношения. Зрителното поле е силно ограничавано от малкия им ръст, сензорните възприятия бурно се развиват, но не сатака изострени, за да може детето бързо да реагира. Децата в тази възраст чуват добре, но не разбират откъде идва звука. Говорът катосредство за саморегулация все още е неразвит добре.Мотивите на детското поведение са емоционално обагрени, преобладава играта като основна дейност. Посредством играта дететоовладява социалните роли (шофьор, майка, баща, дете - пътник) и правилата за движение, регулирани от избраната ролева позиция.Дори на улицата детето иска първо да задоволи потребността от игра. Посредством играчките то овладява наименованията ипредназначението на превозните средства.Най-важните правила, които децата научават, са: трябва да се движат хванати за ръка с възрастните, могат да се возят в автомобила назадната седалка, седнали върху обезопасително столче, с предпазни колани. Пътниците трябва да регулират поведението си, като неиграят, а си стоят на мястото и не пречат на шофьора. Дори на улицата детето иска първо да задоволи потребността от игра.Посредством играчките и игрите се овладяват наименованията и предназначението на превозните средства. Постепенно децата започватда се ориентират в сензорни еталони, да подобряват координацията при движение.

Програмното съдържание за първа група е от най-близкия бит на детето. Децата добиват най-обща представа за дома,

разположението на сградите около него, движението, за звуковите и светлинните сигнали, обезопасителните средства, участниците в

движението. Новите представи ще им помогнат да открият нови връзки и следствия. От значение е примерът на родителите, които могат

да се привлекат като наблюдатели или участници.

С всяка тема от програма следва да се реализират основните идеи за:

1. Запознаване на детето със сензорните еталони за звук, цвят, форма.

2. Развиване на пространствените представи за най-близката пътна среда.

3. Спазване правила при пътуване в автомобил.

4. Познаване наименования на превозни средства.

5. Развиване на обща представа за детето като участник в движението.

С всяка тема от програма следва да се реализират основните идеи за:

1. Запознаване на детето със сензорните еталони за звук, цвят, форма.

2. Развиване на пространствените представи за най-близката пътна среда.

3. Спазване правила при пътуване в автомобил.

4. Познаване наименования на превозни средства.                          5. Развиване на обща представа за детето като участник в движението.

 

Области на компетентност

Тематично направление

Тема

Очаквани резултати и нови понятия

Пътна среда

Месец октомври 2023г.

Елементи, обхват и вид на пътя

Моят дом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Има представа за сградите и пътя пред дома си.

Ориентира се по сградите и пътя пред дома.

Различава кое се движи и кое не се движи на пътя.

Определя подвижни и неподвижни елементи.

*Дом, път, движи се, не се движи.

 

Пътна среда

Месец октомври 2023г.

Обезопасителни и защитни средства

Пътувам с мама и татко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знае мястото си в автомобила и назовава предпазни

средства, които използват децата.

Знае предназначението на предпазните средства при

пътуване в автомобил.

Разбира, че в превозното средство трябва да се спазват

правила.

Спазва норми на безопасно поведение, когато пътува в

автомобил.

*Дете-пътник, детско столче, седалка, колан, правила.

 

Пътна среда

Месец февруари 2024г.

Пътни превозни средства

Моите играчки

 

 

 

 

 

 

 

Знае наименованията на някои превозни средства и се ориентира в техните части. Разпознава игрови средства

и ги използва по предназначение.

*Камионче, моторче, влакче, количка.

 

Пътна среда

Месец февруари 2024г.

Пътна сигнализация

Разпознавам звук и цвят

Формира сензорни усещания и възприятия за звук и цвят. Вслушва се в различни звукове и ги определя по сила. Разпознава цветовете на светофара - червен, жълт и зелен цвят. *Силен и слаб звук, звук на кола, цветове - червено, жълто и зелено.

Пътна среда

Месец април 2024г.

Участници в движението

С мама и татко на разходка

Придвижва се за ръка с възрастните, когато се разхожда

по улицата. Определя разстоянието до възрастния -

близо и далече. Разпознава участници в движението.

Да се научат къде и как се движат по улицата.

*Шофьор, дете, родители, до него, близо, далече.

 

В съответствие с Наредба № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образованиеобразователната подготовка по БДП на децата от предучилищна възраст се провежда  в образователно направление „Социален свят“ или интегрирано в другите образователни направления и режимни моменти. Според етапа на обучение и възрастта се използват обучаващи,игрово-познавателни и практически ситуации. В първа група предимство имат игрово-познавателните. Чрез обучаващите и игрово-познавателните ситуации се въвеждат новите понятия. Децата могат да наблюдават реална пътна среда - на улицата, на площадката поБДП или да бъдат подсигурени подходящи нагледни материали, с които да се въведат в пътна ситуация, близка до естествената. Отзначение е свързването на проблема с личния опит на детето, т.е. то да намери мястото си в разрешаването на проблемната ситуация.Знанията и уменията се пренасят в нови житейски ситуации, където чрез ролеви игри, дидактични игри и практически упражнения,детето придобива практически, самостоятелни компетентности и пътна култура.

Важно методическо изискване при организиране на педагогическите ситуации по БДП е регламентиране на времето наситуацията: при 3-5-годишните продължителността е 10-15 минути.

Оценяването на компетентностите по БДП може да се осъществи чрез наблюдение, тестове и игри.

За постигането на очакваните резултати от обучението могат да се използват учебни помагала, планове и схеми на населенотомясто и големи пътни възли, учебно-помощна литература за учителя, нормативната уредба, регламентираща безопасното движение и др.

ПРОГРАМА

ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО

„БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА“

ЗА ДЕЦАТА ВЪВ ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

I. Общо представяне на програмата по безопасност на движение по пътищата за децата в детската градина

Програмата по безопасност на движение по пътищата (БДП) включва целите, темите, понятията, и тематично разпределение заорганизиране на обучението и възпитанието по БДП в първа възрастова група в детската градина. В нея са формулирани и очакванитерезултати от процеса на взаимодействие в ситуациите по БДП като гаранция за устойчивостта и качеството на обучение.Възпитанието и обучението по БДП сa целенасочен, системен и непрекъснат процес за формиране на гражданскикомпетентности и качества на детето и сa неделима част от цялостното образование и възпитание на личността. Социализирането наличността е процес на адаптация, индивидуализация и усвояване на социо-културните роли, чрез които детето намира мястото си вобществото. Формирането на защитни механизми при децата за съхраняване и безопасност при движение по пътищата е актуална тема вгражданското общество и важна задача на държавата, образователните институции и семейството.

Предучилищният период е известен със своята сензитивност към външните изменения на обектите, процесите и явленията воколния свят. Децата овладяват знания за елементите и опасностите на пътя още в ранното детство, следвайки примера на по-възрастните от семейството и детската градина. Формира се способност за ориентиране и критично мислене, което е в основата направилното оценяване на пътните ситуации. Промените, които настъпват в когнитивната, емоционалната и волевата сфера, саблагоприятна основа за поставяне началото на обучението по безопасност на движението. Въпреки това, поради възрастови,психологични особености и липсата на опит, децата невинаги постъпват правилно, когато са на улицата.

ІІ. Цели на възпитанието и обучението по БДП в детската градина

-Формиране на начални представи за пътната среда

-Формиране на учения за безопасно движение на пътя

-Формиране на култура на поведение на пътя.

Постигането на компетентностите за ориентиране в пътната среда се осъществява в следните глобални области: елементи на пътната среда, участници в движението, пътни превозни средства, пътна сигнализация, обезопасителни и защитни средства.

Постигането на компетентностите за спазване на правила за безопасност и култура на поведение на пътя се разгръща в следните направления: правила за движение на пешеходец, правила за движение на велосипед, правила за движение в жилищна зона, правила за поведение на автобусна спирка, опасни и безопасни места за игра, понятие за пътнотранспортно произшествие, сензорна и моторна двигателна активност.

Обучението по БДП се осъществява в основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие, интегрирано по различните образователни направления, с основна дейност игрова, с осъществяване на рефлексия и устойчивост в следните аспекти: интелектуален, комуникативен, личностен и кооперанивен, с основни методи, използвани самостоятелно, както и в комбинация: информационно- познавателен, игрово- познавателен, практико- изпробващ.

В                           детската градина се поставят основите на гражданските компетентности на детето като пълноправен участник в пътното движение, притежаващ конкретни знания, умения и отношение към спазването на обществен ите правила и норми за лична и колективна безопасност. Компетентностите, свързани с обучението по БДП, са част от интердисциплинарен комплекс:

1. Гражданско образование, област на компетентност „социална политика, справедливост и солидарност”- детето обяснява своите постъпки, като ги свързва с правила и ценности.

2.Здравно образование, област на компетентност „Безопасност и първа помощ”- детето назовава  нещата, които са опасни в обкръжаващата среда.

3.Интеркултурно образование, област на кампетентност „Културна осъзнатост”- сравнява норми на поведение в културно различен битов и празничен контекст.

Програмното съдържание е разпределено в области на компетентност, тематични направления и конкретни теми и осигурява спираловидно и системно надграждане на знанията и уменията през цялата учебна година за всички възрастови групи.

Разпределение на броя на основните педагогически ситуации за обучението по БДП :

 

Първа група

 

Втора група

 

Трета група

 

 

Четвърта група

 

 

 

 

 

 

 

 

5 педагогически ситуации

5 педагогически ситуации

6 педагогически ситуации

 

7 педагогически ситуации

 

   Педагогическата ситуация е основна форма на взаимодействие, при превес на играта като основна дейност в тази възраст. Обучението по БДП се осъществява интегрирано по различните образователни направления или в допълнителни форми на педагогическо взаимодействие.

  В ДГ «Ран Босилек» за учебна 2023 / 2024г. педагогическите ситуации ще се провеждат като основна форма на педагогическо взаимодействие, съгласно годишното тематично разпределение и като допълнителна форма на педагогическо взаимодействие, съгласно  настоящата програма:

III. Специфика на възпитанието и обучението по БДП във втора възрастова група

Психолого-педагогическите особености на децата от втора възрастова група са добра възможност за организиране напродължаващо обучение по БДП. На тази възраст при децата бурно се развиват речта, паметта, възприятията, мисленето. Те могат даправят елементарни разсъждения, но бъркат причина със следствие. Те обясняват действията на другите, следвайки пътя наподражанието и най-близкия модел на семейството, възрастните и връстниците. На 4-5 години децата се учат да разбират чужда гледнаточка, да сравняват, да се съсредоточават. По отношение на паметта могат да запомнят голямо количество информация, но бързо язабравят, затова системният характер и последователността на обучение могат да доведат до формиране на трайни връзки - знания,умения, отношения, свързани с пътната среда и безопасност.

В тази възраст кръгът на представите се разширява и децата се ориентират в понятия като „улица“, „елементи на улица“, „пътнодвижение“, „пътни знаци“, „водач на превозно средство“, „опасно - безопасно“, „превозни средства“, „пешеходна пътека“, предимно на

нагледна, игрова и практическа основа. Разбира се, в обучението трябва да се осигурява добра мотивация за активност и преобразуване

на средата. С децата могат да се обсъждат реални проблемни ситуации, свързани с опасните и безопасните места за игра. Основнатадейност е играта, но предметно-манипулативните игри отстъпват място на сюжетно-ролевите, които постепенно се обогатяват снови сюжети и роли, въвеждат се игри с правила.

В тази възраст децата пресичат улицата, придружени от възрастен. Случва се при обучението да създаваме грешна представа запешеходната пътека като безопасно място. Пресичането на пешеходна пътека изисква съобразяване на много нива - зрително, слухово,

окомер, ако има светофар, и разчитане на светлинни сигнали, посока на движение и т.н., а това е трудно за децата. В програматавъвеждаме представа за най-разпространената пешеходната пътека тип „Зебра“ и правила за оглеждане и пресичане.

С всяка тема от учебната програма следва да се реализират основните идеи за:

1. Разпознаване основните елементи на улицата.

2. Съобразяване местата за игра съобразно безопасността.

3. Спазване правила при пресичане на улично платно със и без светофарна уредба.

4. Познаване пътни знаци с основни превозни средства.

5. Разпознаване хоризонтална маркировка тип „Зебра“.

6. Спазване правила при пресичане на пешеходна пътека.

Области на компетентност

Тематично направление

Тема

Очаквани резултати и нови понятия

Пътна среда

Месец октомври 2023г.

Елементи, обхват и вид на пътя

Нашата улица

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изброява основни елементи на улицата. Знае къде се движат пешеходците, къде превозните средства. Знае  улица и нейните съставни елементи. Разбира къде се движат хората и къде- превозните средства.

Улица, тротоар, бордюр, платно, Пътни знаци - М8.1, превозни средства по суша

 

Правила и култура на поведение на пътя

Месец ноември 2023г.

Опасни и безопасни места за игра

Къде играят децата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знае къде не може да играе - на уличното платно, край паркирали коли в близост до бордюра. Познава правила за безопасна игра с ролери, тротинетка, триколка Знае къде е опасно да играе на улицата и защо Опасност, безопасност, придвижване между паркирали коли, ролер, тротинетка, триколка

 

Правила и култура на поведение на пътя

Месец януари 2024г.

Правила за движение в жилищна зона

Пресичам безопасно

 

 

 

 

 

 

 

Знае правилата за пресичане на улицата без светофарна уредба. Предвижда опасностите при пресичане на улица. Спазва правила при пресичане на улица със и без светофарна уредба. * Пресичане на улично платно без светофарна уредба, сблъсък.

 

Правила и култура на поведение на пътя

Месец март 2024г.

Пътна сигнализация

Светофар- другар

Знае значението на светофара като помощник в движението Разпознава сигналите на светофара и спазва правилата за пресичане. * Светофар, пресичане на улично платно със светофарна уредба.

 

 

Правила и култура на поведение на пътя

Месец май 2024г.

Основни правила за движение с велосипед

Моят велосипед

Знае и изброява частите на детски велосипед и знае за какво служат. Знае как да потегля, да спира, да паркира и да регулира темпото на велосипеда с помощни колела. Знае защитните, обезопасителни средства за велосипед. Кара с умерено темпо и пази равновесие при потегляне, движение напред и спиране с велосипед. *Велосипед с помощни колела, звънец, детска каска, спирачки, потегляне, спиране, движение напред, каране в права посока.

 

 

В съответствие с Наредба № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образованиеобразователната подготовка по БДП на децата от предучилищна възраст  се провежда  в образователнонаправление „Социален свят“ или интегрирано в другите образователни направления и режимни моменти. Според етапа на обучение и възрастта се използват обучаващи,игрово-познавателни и практически ситуации. Във втора група предимство имат игрово-познавателните. Чрез обучаващите и игрово-познавателните ситуации се въвеждат новите понятия. Децата могат да наблюдават реална пътна среда - на улицата, на площадката поБДП или да бъдат подсигурени подходящи нагледни материали, с които да се въведат в пътна ситуация, близка до естествената. Отзначение е свързването на проблема с личния опит на детето, т.е. то да намери мястото си в разрешаването на проблемната ситуация.Знанията и уменията се пренасят в нови житейски ситуации, където чрез ролеви игри, дидактични игри и практически упражнения,детето придобива практически, самостоятелни компетентности и пътна култура.

Важно методическо изискване при организиране на педагогическите ситуации по БДП е регламентиране на времето наситуацията: при 3-5-годишните продължителността е 10-15 минути.

Оценяването на компетентностите по БДП може да се осъществи чрез наблюдение, тестове и игри.

За постигането на очакваните резултати от обучението могат да се използват учебни помагала, планове и схеми на населенотомясто и големи пътни възли, учебно-помощна литература за учителя, нормативната уредба, регламентираща безопасното движение и др.

ПРОГРАМА

ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО

„БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА“

ЗА ДЕЦАТА В ТРЕТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПАВ ДЕТСКАТА ГРАДИНА

I. Общо представяне на програмата по безопасност на движение по пътищата за децата в детската градина

Програмата по безопасност на движение по пътищата (БДП) включва целите, темите, понятията, и тематично разпределение заорганизиране на обучението и възпитанието по БДП в първа възрастова група в детската градина. В нея са формулирани и очакванитерезултати от процеса на взаимодействие в ситуациите по БДП като гаранция за устойчивостта и качеството на обучение.Възпитанието и обучението по БДП сa целенасочен, системен и непрекъснат процес за формиране на гражданскикомпетентности и качества на детето и сa неделима част от цялостното образование и възпитание на личността. Социализирането наличността е процес на адаптация, индивидуализация и усвояване на социо-културните роли, чрез които детето намира мястото си вобществото. Формирането на защитни механизми при децата за съхраняване и безопасност при движение по пътищата е актуална тема вгражданското общество и важна задача на държавата, образователните институции и семейството.

Предучилищният период е известен със своята сензитивност към външните изменения на обектите, процесите и явленията воколния свят. Децата овладяват знания за елементите и опасностите на пътя още в ранното детство, следвайки примера на по-възрастните от семейството и детската градина. Формира се способност за ориентиране и критично мислене, което е в основата направилното оценяване на пътните ситуации. Промените, които настъпват в когнитивната, емоционалната и волевата сфера, саблагоприятна основа за поставяне началото на обучението по безопасност на движението. Въпреки това, поради възрастови,психологични особености и липсата на опит, децата невинаги постъпват правилно, когато са на улицата.

ІІ. Цели на възпитанието и обучението по БДП в детската градина

-Формиране на начални представи за пътната среда

-Формиране на учения за безопасно движение на пътя

-Формиране на култура на поведение на пътя.

Постигането на компетентностите за ориентиране в пътната среда се осъществява в следните глобални области: елементи на пътната среда, участници в движението, пътни превозни средства, пътна сигнализация, обезопасителни и защитни средства.

Постигането на компетентностите за спазване на правила за безопасност и култура на поведение на пътя се разгръща в следните направления: правила за движение на пешеходец, правила за движение на велосипед, правила за движение в жилищна зона, правила за поведение на автобусна спирка, опасни и безопасни места за игра, понятие за пътнотранспортно произшествие, сензорна и моторна двигателна активност.

Обучението по БДП се осъществява в основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие, интегрирано по различните образователни направления, с основна дейност игрова, с осъществяване на рефлексия и устойчивост в следните аспекти: интелектуален, комуникативен, личностен и кооперанивен, с основни методи, използвани самостоятелно, както и в комбинация: информационно- познавателен, игрово- познавателен, практико- изпробващ.

В                           детската градина се поставят основите на гражданските компетентности на детето като пълноправен участник в пътното движение, притежаващ конкретни знания, умения и отношение към спазването на обществен ите правила и норми за лична и колективна безопасност. Компетентностите, свързани с обучението по БДП, са част от интердисциплинарен комплекс:

1. Гражданско образование, област на компетентност „социална политика, справедливост и солидарност”- детето обяснява своите постъпки, като ги свързва с правила и ценности.

2.Здравно образование, област на компетентност „Безопасност и първа помощ”- детето назовава  нещата, които са опасни в обкръжаващата среда.

3.Интеркултурно образование, област на кампетентност „Културна осъзнатост”- сравнява норми на поведение в културно различен битов и празничен контекст.

Програмното съдържание е разпределено в области на компетентност, тематични направления и конкретни теми и осигурява спираловидно и системно надграждане на знанията и уменията през цялата учебна година за всички възрастови групи.

Разпределение на броя на основните педагогически ситуации за обучението по БДП :

Първа група

 

Втора група

 

Трета група

 

 

Четвърта група

 

 

 

 

 

 

 

 

5 педагогически ситуации

5 педагогически ситуации

6 педагогически ситуации

 

7 педагогически ситуации

 

   Педагогическата ситуация е основна форма на взаимодействие, при превес на играта като основна дейност в тази възраст. Обучението по БДП се осъществява интегрирано по различните образователни направления или в допълнителни форми на педагогическо взаимодействие.

  В ДГ «Ран Босилек» за учебна 2023 / 2024г. педагогическите ситуации ще се провеждат като основна форма на педагогическо взаимодействие, съгласно годишното тематично разпределение и като допълнителна форма на педагогическо взаимодействие, съгласно  настоящата програма:

III. Специфика на възпитанието и обучението по БДП в трета възрастова група

Децата от трета група са значително по-самостоятелни и имат по-голям социален опит. Добра предпоставка за овладяване назнания и умения по БДП са развитието на когнитивните способности, комуникативните умения, сензорното, физическото ипсихическото развитие. Движенията са стабилни и има добра координация. Детето на тази възраст може да класифицира, да разсъждаваи открива по-сложни връзки между предметите и явленията. Възприятията се разширяват и стават волеви и устойчиви.Детското любопитство и откривателство е насочено към нови, по-сложни процеси и явления. Външни възпитатели са желанитепрофесии-полицай, пожарникар, служител на КАТ, които допълнително обогатяват представите на децата. Всяко дете в тази възрастима велосипед, а честите разходки и по-дългите маршрути им дават възможност да правят елементарни констатации на наблюдаванипътни ситуации, да разпознават знаци и светлинни сигнали. Необходимо е да се разширяват познавателните способности на малкитевелосипедисти и пешеходци. Саморегулацията е от съществено значение за формиране на пътна гражданска култура. Порадинеразвитите механизми на саморегулацията, децата все още не могат да се движат сами на улицата и се придружават от родителя.

С всяка тема от учебната програма следва да се реализират основните идеи за:

1. Ориентиране в пътната среда и маркировката на квартала.

2. Разпознаване на пътните знаци от различните видове и светлинните средства.

3. Спазване на основни правила за пешеходци и развитие на навици за културно поведение.

4. Разпознаване на частите на велосипеда, пътните знаци и правилата за велосипедисти.

5. Определяне на видовете превозни средства по суша, въздух и вода.

Области на компетентност

Тематично направление

Тема

Очаквани резултати и нови понятия

Пътна среда

Месец септември 2023г.

Елементи, обхват и вид на пътя

Кварталът, в който живея

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Може да определя пространственото разположение на елементите в квартала. Прави разлика между еднопосочно и двупосочно пътно платно. Ориентира се по елементите на по- широко пространство- сгради, видове пътни платна, пешеходна пътека при двупосочно движение.

Еднопосочно и двупосочно пътно платно, ляво- дясно, пешеходна пътека. Пътни знаци- М 8.2, пресичане на двупосочно пътно платно.

Пътна среда

Месец декември 2023г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пътни знаци

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавам ли пътните знаци

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познава характерни особености на указателните  знаци, като се ориентира в тяхната форма и цвят. Знае как се преминава под подлез. Осмисла ролята на пътните знаци за пешеходеца и съобразява поведението си  с тях. Предупредителни и указателни пътни знаци А18- Пешеходна пътека, А19- Деца

Пътна среда

Месец февруари 2024г.

Пътни превозни средства

Могат ли хората без превозни средства

 

 

 

 

 

 

 

Има представа за превозни средства по суша, въздух и вода и ги сравнява. Може най- общо да определи причините за удар между тях.

Превозни средства по суша, въздух и вода- каруца, автомобил, камион, автобус, влак, кораб, самолет.

Превозни средства със специален режим на работа- пожарна, полицейска кола. Удар.

Правила култура на поведение на пътя

Месец февруари 2024г.

Правила за движение на пешеходец

Какво трябва да знае малкият пешеходец

Изброява правилата, които трябва да спазва пешеходеца. Да познаваправилата за пресичане на двупосочно платно. Наблюдава и съобразява светлинни сигнали.

Пресичане на двупосочно платно с възрастен, светлинни сигнали.

Правила култура на поведение на пътя

Месец март 2024г.

Правила за движение с велосипед

Какво трябва да знае малкият велосипедист

Изброява правилата, които трябва да спазва велосипедиста.

 Знае при какви случаи е водач, в какви- пешеходец и защо трябва да носи светлоотразителна жилетка. Регулира поведението си при сигнал.

Пешеходец с велосипед, светлоотразителна жилетка, каране в права посока, каране с умерено темпо, паркиране.

Правила култура на поведение на пътя

Месец  април  2024г.

Опасни и безопасни места за игра

На площадката по БДП

Познава правилата за пресичане на двупосочно движение. Пресича двупосочно улично платно с помощ.

Двупосочно движение

 

В съответствие с Наредба № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образованиеобразователната подготовка по БДП на децата от предучилищна възраст  се провежда  в образователнонаправление „Социален свят“ или интегрирано в другите образователни направления и режимни моменти.  Според етапа на обучение и възрастта се използват обучаващи,игрово-познавателни и практически ситуации. В трета група предимство имат игрово-познавателните. Чрез обучаващите и игрово-познавателните ситуации се въвеждат новите понятия. Децата могат да наблюдават реална пътна среда - на улицата, на площадката поБДП или да бъдат подсигурени подходящи нагледни материали, с които да се въведат в пътна ситуация, близка до естествената. Отзначение е свързването на проблема с личния опит на детето, т.е. то да намери мястото си в разрешаването на проблемната ситуация.Знанията и уменията се пренасят в нови житейски ситуации, където чрез ролеви игри, дидактични игри и практически упражнения,детето придобива практически, самостоятелни компетентности и пътна култура.

Важно методическо изискване при организиране на педагогическите ситуации по БДП е регламентиране на времето наситуацията: при 5-7-годишните продължителността е 20-30 минути.

Оценяването на компетентностите по БДП може да се осъществи чрез наблюдение, тестове и игри.

За постигането на очакваните резултати от обучението могат да се използват учебни помагала, планове и схеми на населенотомясто и големи пътни възли, учебно-помощна литература за учителя, нормативната уредба, регламентираща безопасното движение и др.

ПРОГРАМА

ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО

БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА

ЗА ДЕЦАТА В ЧЕТВЪРТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПАВ ДЕТСКАТА ГРАДИНА

I. Общо представяне на програмата по безопасност на движение по пътищата за децата в детската градина

Програмата по безопасност на движение по пътищата (БДП) включва целите, темите, понятията, и тематично разпределение заорганизиране на обучението и възпитанието по БДП в първа възрастова група в детската градина. В нея са формулирани и очакванитерезултати от процеса на взаимодействие в ситуациите по БДП като гаранция за устойчивостта и качеството на обучение.Възпитанието и обучението по БДП сa целенасочен, системен и непрекъснат процес за формиране на гражданскикомпетентности и качества на детето и сa неделима част от цялостното образование и възпитание на личността. Социализирането наличността е процес на адаптация, индивидуализация и усвояване на социо-културните роли, чрез които детето намира мястото си вобществото. Формирането на защитни механизми при децата за съхраняване и безопасност при движение по пътищата е актуална тема вгражданското общество и важна задача на държавата, образователните институции и семейството.

Предучилищният период е известен със своята сензитивност към външните изменения на обектите, процесите и явленията воколния свят. Децата овладяват знания за елементите и опасностите на пътя още в ранното детство, следвайки примера на по-възрастните от семейството и детската градина. Формира се способност за ориентиране и критично мислене, което е в основата направилното оценяване на пътните ситуации. Промените, които настъпват в когнитивната, емоционалната и волевата сфера, саблагоприятна основа за поставяне началото на обучението по безопасност на движението. Въпреки това, поради възрастови,психологични особености и липсата на опит, децата невинаги постъпват правилно, когато са на улицата.

ІІ. Цели на възпитанието и обучението по БДП в детската градина

-Формиране на начални представи за пътната среда

-Формиране на учения за безопасно движение на пътя

-Формиране на култура на поведение на пътя.

Постигането на компетентностите за ориентиране в пътната среда се осъществява в следните глобални области: елементи на пътната среда, участници в движението, пътни превозни средства, пътна сигнализация, обезопасителни и защитни средства.

Постигането на компетентностите за спазване на правила за безопасност и култура на поведение на пътя се разгръща в следните направления: правила за движение на пешеходец, правила за движение на велосипед, правила за движение в жилищна зона, правила за поведение на автобусна спирка, опасни и безопасни места за игра, понятие за пътнотранспортно произшествие, сензорна и моторна двигателна активност.

Обучението по БДП се осъществява в основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие, интегрирано по различните образователни направления, с основна дейност игрова, с осъществяване на рефлексия и устойчивост в следните аспекти: интелектуален, комуникативен, личностен и кооперанивен, с основни методи, използвани самостоятелно, както и в комбинация: информационно- познавателен, игрово- познавателен, практико- изпробващ.

В                           детската градина се поставят основите на гражданските компетентности на детето като пълноправен участник в пътното движение, притежаващ конкретни знания, умения и отношение към спазването на обществен ите правила и норми за лична и колективна безопасност. Компетентностите, свързани с обучението по БДП, са част от интердисциплинарен комплекс:

1. Гражданско образование, област на компетентност „социална политика, справедливост и солидарност”- детето обяснява своите постъпки, като ги свързва с правила и ценности.

2.Здравно образование, област на компетентност „Безопасност и първа помощ”- детето назовава  нещата, които са опасни в обкръжаващата среда.

3.Интеркултурно образование, област на кампетентност „Културна осъзнатост”- сравнява норми на поведение в културно различен битов и празничен контекст.

Програмното съдържание е разпределено в области на компетентност, тематични направления и конкретни теми и осигурява спираловидно и системно надграждане на знанията и уменията през цялата учебна година за всички възрастови групи.

Разпределение на броя на основните педагогически ситуации за обучението по БДП :

Първа група

 

Втора група

 

Трета група

 

 

Четвърта група

 

 

 

 

 

 

 

 

5 педагогически ситуации

5 педагогически ситуации

6 педагогически ситуации

 

7 педагогически ситуации

 

   Педагогическата ситуация е основна форма на взаимодействие, при превес на играта като основна дейност в тази възраст. Обучението по БДП се осъществява интегрирано по различните образователни направления или в допълнителни форми на педагогическо взаимодействие.

  В ДГ «Ран Босилек» за учебна 2023 / 2024г. педагогическите ситуации ще се провеждат като основна форма на педагогическо взаимодействие, съгласно годишното тематично разпределение и като допълнителна форма на педагогическо взаимодействие, съгласно  настоящата програма:

III. Специфика на възпитанието и обучението по БДП четвърта възрастова група

Периодът от 6 до 7 години е най-благоприятният предучилищен период, в който децата получават по-цялостни знания закултурата на поведение, когато се придвижват на различни обществени места. Периметърът на внимание към обектите на пътя серазширява, в рамките на родното селище, града, булевардите, кръстовищата. Децата използват в речта обобщаващи понятия. Развиватумения за сензомоторна защитеност чрез разпознаване на цветове, формитe, скоросттa, посоките и движенията. Развитието накомуникационните умения, схематичното мислене, паметта, по-устойчивите емоции и сензорните възприятия са основа заупражняването на по-голяма самостоятелност, чрез която децата демонстрират готовност за съзнателно участие в обучението по БДП.Най-важните правила, които децата научават са: да се движат по булеварда от вътрешната страна на тротоара-далече от бордюра,да пресичат кръстовище със и без светофарна уредба при наличие на регулировчик и да спазват неговите указания, да спазват социалнинорми за лична и колективна безопасност на автобусната спирка и при придвижване с автобус, при придвижване с велосипед, подбират безопасен път от дома до детската градина. При 6-7-годишните деца е необходимо да се усъвършенства културата наповедение - знания, умения и личностни качества като етично поведение, дисциплина, отговорност, съобразителност, самоконтрол,инициативност и др.

С всяка тема от учебната програма следва да се реализират основните идеи за:

1. Ориентиране в пътната среда и маркировката в града.

2. Развиване на знанията и уменията на пешеходец при пресичане на кръстовище със и без светофарна уредба, и при наличие нарегулировчик.

3. Формиране на знания и умения като участник - пътник в градския транспорт.

4. Постигане на знания и умения като участник - велосипедист.

5. Усъвършенстване на сензомоторни умения за защитеност.

Области на компетентност

Тематично направление

Тема

Очаквани резултати и нови понятия

 

Пътна среда

Месец септември 2023г.

Елементи, обхват и вид на пътя

Градът, в който живея

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спазва правила на поведение и има културни навици при движение в родното място. Детето да познава и описва забележителности на родното място. Знае начини на придвижване по булевард, пресичане, преминаване под подлез или надлез. *Булевард, кръстовище, пътен знак Е 21-“Подлез“

 

Правила култура на поведение на пътя

Месец септември 2023г.

 

 

 

 

 

 

 

 

Правила за движение на пешеходец

 

 

 

 

 

 

 

 

На улицата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познава основните обществени правила и норми за пресичане на кръстовище. Познава сигнали подавани от регулировчик – забранено, разрешено преминаването. Осъзнава опасността от неправилни действия при пресичане на кръстовище. Съобразява поведението си спрямо указанията на регулировчика. *Пресичане на кръстовище със и без светофарна уредба, пресичане на кръстовище при наличие на регулировчик.

 

Правила култура на поведение на пътя

Месец ноември 2023г.

Правила за поведение на автобусна спирка

Пътувам с автобус

 

 

 

 

 

 

 

Демонстрира адекватно културно и социално присъствие на спирката и в автобуса. Притежава културни и социални навици за лична и колективна безопасност, когато пътува в автобус. *Правила на поведение като чакащ автобус и като пътник в превозното средство.

 

Правила култура на поведение на пътя

Месец  януари 2024 г.

Правила за движение в жилищна зона

Моят път до детската градина

Има практически план за безопасно придвижване. Изразява готовност за спазване на правила за придвижване. Познава безопасния маршрут до детската градина. *Придвижване с възрастен, безопасен път.

 

Пътна среда

Месец март 2024г.

Пътни превозни средства

Изправност на велосипеда

Разпознава основните части на велосипеда и техните функции. Знае значението на безопасност и изправност на велосипед. Разбира личната безопасност във връзка с изправността на велосипеда. *Велосипед без помощни колела, дете-велосипедист, устройство за излъчване на бала или жълта светлина отпред и светлоотразител отзад.

 

Пътна среда

Месец април 2024г.

Пътни знаци

Кои знаци познава велосипедиста

Знае как да регулира поведението, съобразно знаците. Познава пътни знаци за велосипедисти. *Предупредителни знаци за опасност – А20, забранителни знаци – Б9

 

Правила култура на поведение на пътя

Месец април 2024г.

Основни правила на движение на  велосипед

На площадката за велосипеди

Демонстрира готовност за спазване на правила и регулиране на поведението. Спазва предписанията на пътните знаци и правила при игра с велосипед.

Велопътека, завой на ляво, завой на дясно, змейка.

 

 

В съответствие с Наредба № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образованиеобразователната подготовка по БДП на децата от предучилищна възраст  се провежда  в образователнонаправление „Социален свят“ или интегрирано в другите образователни направления и режимни моменти. Според етапа на обучение и възрастта се използват обучаващи,игрово-познавателни и практически ситуации. В четвърта група предимство имат игрово-познавателните. Чрез обучаващите и игрово-познавателните ситуации се въвеждат новите понятия. Децата могат да наблюдават реална пътна среда - на улицата, на площадката поБДП или да бъдат подсигурени подходящи нагледни материали, с които да се въведат в пътна ситуация, близка до естествената. Отзначение е свързването на проблема с личния опит на детето, т.е. то да намери мястото си в разрешаването на проблемната ситуация.Знанията и уменията се пренасят в нови житейски ситуации, където чрез ролеви игри, дидактични игри и практически упражнения,детето придобива практически, самостоятелни компетентности и пътна култура.

Важно методическо изискване при организиране на педагогическите ситуации по БДП е регламентиране на времето наситуацията: при 5-7-годишните продължителността е 20-30 минути.

Оценяването на компетентностите по БДП може да се осъществи чрез наблюдение, тестове и игри.

За постигането на очакваните резултати от обучението могат да се използват учебни помагала, планове и схеми на населенотомясто и големи пътни възли, учебно-помощна литература за учителя и нормативната уредба, регламентираща безопасното движение и

др.