БДП - Заповед комисия по БДП

Заповед комисия по БДП

ДЕТСКА ГРАДИНА“ РАН БОСИЛЕК “ – ГР.ГАБРОВО

УЛ. “ БАЛКАН “ № 2 / ТЕЛ : 808 216

 

 

З А П О В Е Д

№ РД-04-297

Габрово, 11.09.2023 г.

 

На основание чл.259 ал.1 от ЗПУО и във връзка с с чл. 12, ал. 5, чл. 15, ал. 3 от Наредба № 5 от 3.06.2016 г. за предучилищното образование и чл. 31, ал. 1 , т. 3 от Наредба № 15 от 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти

 

О П Е Д Е Л Я М:

 

  1. За учебната 2023/ 2024 година училищна комисия  по Безопасност на движението  в детската градина в състав:

Председател: Татяна Досева 

Членове:        Валентина Генчева

                         Ивелина Йонкова

  1. Същата има следните функции:

2.1.Изготвя план за осъществяването на ефективен учебен процес по БДП през учебната година;

2.2.Изготвя информация, прави предложения и набелязва мерки за подобряване на материално-техническата, учебната и игровата база за обучението и възпитанието по БДП;

2.3.Съвместно с директора планира и осъществява вътрешен контрол на възпитателно-образователната работа в различните възрастови групи;

2.4.Организира състезания, открити практики и др. между групите, между другите детски градини, съвместни с родителите или учениците и друга заинтересована общественост

 

Контрол по изпълнението на настоящата заповед ще осъществявам лично.

Препис от Заповедта  да се връчи на заинтересованите лицата за сведение и изпълнение.

 

Запознати със заповедта:

Т.Досева-

В.Генчева-

Ив.Йонкова-

 

 

 Снежана Войчева – директор

  на ДГ ”Ран Босилек”