БДП - Секторна стратегия

Секторна стратегия

Със Заповед № РД09-528/ 02.03.2021 г. на Министъра на образованието и науката е утвърдена Секторна стратегия за безопасност на движението по пътищата на Министерството на образованието и науката за периода 2021–2030 г.

Стратегическите цели са обвързани с 12-те цели на СЗО и рамковата политика на ЕС в областта на БДП за периода 2021-2030 г. и включват:

 • Превенция на рисковете за здравето и живота на децата при взаимодействието им с пътната система като участници в движението по пътищата;
 • Осигуряване на ефективно обучение по безопасност на движението по пътищата в системата на предучилищното и училищното образование;
 • Осигуряване на външни и вътрешни площадки (подвижни зони) в детските градини и училищата, с оглед намаляване на инциденти с деца и ученици по пътищата;
 • Развитие на социално отговорна организационна култура за БДП;
 • Подготовка на образовани, обучени и информирани водачи, притежаващи квалификация и отговорно поведение за безопасно управление на ППС;
 • Повишаване на обществената чувствителност към темата за БДП.

Дейността на МОН по БДП за периода 2021-2030 г. е определена в Тематични направления, които обхващат всички значими хоризонтални предизвикателства в системата на предучилищното и училищното образование при следване на цялостен подход. Част от специфичните цели са насочени към оптимизиране на обучението на деца и ученици по БДП в системата на образованието в единна концептуална рамка:

 • осъвременяване на учебната документация по БДП въз основа на опита в Република България и водещите страни по отношение на БДП;
 • заделяне на финансови, технически и човешки ресурси за обезпечаване на обучението по БДП;
 • определяне на конкретни образователни цели като минимални изисквания за обучение по БДП в детските градини и училищата;
 • интегриране на темите по БДП в темите от учебното съдържание по общообразователните учебни предмети и/или по предметите за придобиване на професионална квалификация, едновременно с преподаването им като отделен предмет;
 • прилагане на единни образователни стандарти по места;
 • използване на учебни материали и подходи, адаптирани както към възрастта и зрелостта на обучаваните, така и към духа на времето;
 • обучение с натрупване, при което всяко ниво на обучение надгражда предишното с цел приемственост и ефективен напредък;
 • подпомагане на ръководствата на училищата и детските градини от централните и местните власти в прилагането на националната политика по обучение в областта на БДП;
 • обезпечаване на училищата и детските градини с годишни образователни планове за безопасна градска мобилност с участието на експерти от общините, ОДМВР, ПБЗН, ЦСМП, родители и др. при спазване на държавен образователен стандарт за приобщаващо образование;
 • насоченост на БДП не само към придобиване на знания и разбиране на правилата за движение, но и към промяна на нагласите и мотивацията;
 • практическа насоченост на – да се провеждат не само в класната стая, но също така да включват обучение и опит на практика - както в защитена среда, така и в реални условия, адаптирани към ролята, която имат в системата за движение, в т.ч. обучение по оказване на първа помощ за учениците в горните класове.- осигуряване на механизъм за обратна връзка и оценка на ефективността от обучението по БДП. Поставяне на темата във фокуса на обществен дебат. Подобрено управление на дейностите за възпитание и обучение на децата и учениците по БДП. Подготвени деца и ученици в областта на БДП. ДГ, училища;
 • повишаване квалификацията на педагогическите специалисти в системата на средното образование във връзка с обучението по БДП. Подготвени педагогически специалисти в областта на БДП.
Пълния текст на документа е достъпен на интернет страницата на Министерството на образованието и науката в Раздел „Стратегически документи“.