БДП - Програма за обучение в четвърта група

Програма за обучение в четвърта група

ПРОГРАМА

ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО

БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА

ЗА ДЕЦАТА В ЧЕТВЪРТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА /ПГ-6г./ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

 

Специфика на възпитанието и обучението по БДП четвърта възрастова група

Периодът от 6 до 7 години е най-благоприятният предучилищен период, в който децата получават по-цялостни знания закултурата на поведение, когато се придвижват на различни обществени места. Периметърът на внимание към обектите на пътя серазширява, в рамките на родното селище, града, булевардите, кръстовищата. Децата използват в речта обобщаващи понятия. Развиватумения за сензомоторна защитеност чрез разпознаване на цветове, формитe, скоросттa, посоките и движенията. Развитието накомуникационните умения, схематичното мислене, паметта, по-устойчивите емоции и сензорните възприятия са основа заупражняването на по-голяма самостоятелност, чрез която децата демонстрират готовност за съзнателно участие в обучението по БДП.Най-важните правила, които децата научават са: да се движат по булеварда от вътрешната страна на тротоара-далече от бордюра,да пресичат кръстовище със и без светофарна уредба при наличие на регулировчик и да спазват неговите указания, да спазват социалнинорми за лична и колективна безопасност на автобусната спирка и при придвижване с автобус, при придвижване с велосипед, подбират безопасен път от дома до детската градина. При 6-7-годишните деца е необходимо да се усъвършенства културата наповедение - знания, умения и личностни качества като етично поведение, дисциплина, отговорност, съобразителност, самоконтрол,инициативност и др.

 

С всяка тема от учебната програма следва да се реализират основните идеи за:

1. Ориентиране в пътната среда и маркировката в града.

2. Развиване на знанията и уменията на пешеходец при пресичане на кръстовище със и без светофарна уредба, и при наличие нарегулировчик.

3. Формиране на знания и умения като участник - пътник в градския транспорт.

4. Постигане на знания и умения като участник - велосипедист.

5. Усъвършенстване на сензомоторни умения за защитеност.

 

 

Области на компетентност

Тематично направление

Тема

Очаквани резултати и нови понятия

 

Пътна среда

Месец септември 2020г.

Елементи, обхват и вид на пътя

Градът, в който живея

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спазва правила на поведение и има културни навици при движение в родното място. Детето да познава и описва забележителности на родното място. Знае начини на придвижване по булевард, пресичане, преминаване под подлез или надлез. *Булевард, кръстовище, пътен знак Е 21-“Подлез“

 

Правила култура на поведение на пътя

Месец септември 2020г.

 

 

 

 

 

 

 

 

Правила за движение на пешеходец

 

 

 

 

 

 

 

 

На улицата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познава основните обществени правила и норми за пресичане на кръстовище. Познава сигнали подавани от регулировчик – забранено, разрешено преминаването. Осъзнава опасността от неправилни действия при пресичане на кръстовище. Съобразява поведението си спрямо указанията на регулировчика. *Пресичане на кръстовище със и без светофарна уредба, пресичане на кръстовище при наличие на регулировчик.

 

Правила култура на поведение на пътя

Месец ноември 2020г.

Правила за поведение на автобусна спирка

Пътувам с автобус

 

 

 

 

 

 

 

Демонстрира адекватно културно и социално присъствие на спирката и в автобуса. Притежава културни и социални навици за лична и колективна безопасност, когато пътува в автобус. *Правила на поведение като чакащ автобус и като пътник в превозното средство.

 

Правила култура на поведение на пътя

Месец  януари 2021 г.

Правила за движение в жилищна зона

Моят път до детската градина

Има практически план за безопасно придвижване. Изразява готовност за спазване на правила за придвижване. Познава безопасния маршрут до детската градина. *Придвижване с възрастен, безопасен път.

 

Пътна среда

Месец март 2021г.

Пътни превозни средства

Изправност на велосипеда

Разпознава основните части на велосипеда и техните функции. Знае значението на безопасност и изправност на велосипед. Разбира личната безопасност във връзка с изправността на велосипеда. *Велосипед без помощни колела, дете-велосипедист, устройство за излъчване на бала или жълта светлина отпред и светлоотразител отзад.

 

Пътна среда

Месец април 2021г.

Пътни знаци

Кои знаци познава велосипедиста

Знае как да регулира поведението, съобразно знаците. Познава пътни знаци за велосипедисти. *Предупредителни знаци за опасност – А20, забранителни знаци – Б9

 

 

 

 

Правила култура на поведение на пътя

Месец април 2021г.

Основни правила на движение на  велосипед

На площадката за велосипеди

Демонстрира готовност за спазване на правила и регулиране на поведението. Спазва предписанията на пътните знаци и правила при игра с велосипед.

Велопътека, завой на ляво, завой на дясно, змейка.

 

 

В съответствие с Наредба № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образованиеобразователната подготовка по БДП на децата от предучилищна възраст  се провежда  в образователнонаправление „Социален свят“ или интегрирано в другите образователни направления и режимни моменти. Според етапа на обучение и възрастта се използват обучаващи,игрово-познавателни и практически ситуации. В четвърта група предимство имат игрово-познавателните. Чрез обучаващите и игрово-познавателните ситуации се въвеждат новите понятия. Децата могат да наблюдават реална пътна среда - на улицата, на площадката поБДП или да бъдат подсигурени подходящи нагледни материали, с които да се въведат в пътна ситуация, близка до естествената. Отзначение е свързването на проблема с личния опит на детето, т.е. то да намери мястото си в разрешаването на проблемната ситуация.Знанията и уменията се пренасят в нови житейски ситуации, където чрез ролеви игри, дидактични игри и практически упражнения,детето придобива практически, самостоятелни компетентности и пътна култура.

Важно методическо изискване при организиране на педагогическите ситуации по БДП е регламентиране на времето наситуацията: при 5-7-годишните продължителността е 20-30 минути.

Оценяването на компетентностите по БДП може да се осъществи чрез наблюдение, тестове и игри.

За постигането на очакваните резултати от обучението могат да се използват учебни помагала, планове и схеми на населенотомясто и големи пътни възли, учебно-помощна литература за учителя и нормативната уредба, регламентираща безопасното движение и

др.