БДП - Програма за обучение в трета група

Програма за обучение в трета група

ПРОГРАМА

ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО

„БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА“

ЗА ДЕЦАТА В ТРЕТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА / ПГ-5г./  В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

 Специфика на възпитанието и обучението по БДП в трета възрастова група

Децата от трета група са значително по-самостоятелни и имат по-голям социален опит. Добра предпоставка за овладяване назнания и умения по БДП са развитието на когнитивните способности, комуникативните умения, сензорното, физическото ипсихическото развитие. Движенията са стабилни и има добра координация. Детето на тази възраст може да класифицира, да разсъждаваи открива по-сложни връзки между предметите и явленията. Възприятията се разширяват и стават волеви и устойчиви.Детското любопитство и откривателство е насочено към нови, по-сложни процеси и явления. Външни възпитатели са желанитепрофесии-полицай, пожарникар, служител на КАТ, които допълнително обогатяват представите на децата. Всяко дете в тази възрастима велосипед, а честите разходки и по-дългите маршрути им дават възможност да правят елементарни констатации на наблюдаванипътни ситуации, да разпознават знаци и светлинни сигнали. Необходимо е да се разширяват познавателните способности на малкитевелосипедисти и пешеходци. Саморегулацията е от съществено значение за формиране на пътна гражданска култура. Порадинеразвитите механизми на саморегулацията, децата все още не могат да се движат сами на улицата и се придружават от родителя.

 

С всяка тема от учебната програма следва да се реализират основните идеи за:

1. Ориентиране в пътната среда и маркировката на квартала.

2. Разпознаване на пътните знаци от различните видове и светлинните средства.

3. Спазване на основни правила за пешеходци и развитие на навици за културно поведение.

4. Разпознаване на частите на велосипеда, пътните знаци и правилата за велосипедисти.

5. Определяне на видовете превозни средства по суша, въздух и вода.

 

Области на компетентност

Тематично направление

Тема

Очаквани резултати и нови понятия

Пътна среда

Месец септември 2020г.

Елементи, обхват и вид на пътя

Кварталът, в който живея

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Може да определя пространственото разположение на елементите в квартала. Прави разлика между еднопосочно и двупосочно пътно платно. Ориентира се по елементите на по- широко пространство- сгради, видове пътни платна, пешеходна пътека при двупосочно движение.

Еднопосочно и двупосочно пътно платно, ляво- дясно, пешеходна пътека. Пътни знаци- М 8.2, пресичане на двупосочно пътно платно.

Пътна среда

Месец декември 2020г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пътни знаци

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавам ли пътните знаци

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познава характерни особености на указателните  знаци, като се ориентира в тяхната форма и цвят. Знае как се преминава под подлез. Осмисла ролята на пътните знаци за пешеходеца и съобразява поведението си  с тях. Предупредителни и указателни пътни знаци А18- Пешеходна пътека, А19- Деца

Пътна среда

Месец февруари 2021г.

Пътни превозни средства

Могат ли хората без превозни средства

 

 

 

 

 

 

 

Има представа за превозни средства по суша, въздух и вода и ги сравнява. Може най- общо да определи причините за удар между тях.

Превозни средства по суша, въздух и вода- каруца, автомобил, камион, автобус, влак, кораб, самолет.

Превозни средства със специален режим на работа- пожарна, полицейска кола. Удар.

Правила култура на поведение на пътя

Месец февруари 2021г.

Правила за движение на пешеходец

Какво трябва да знае малкият пешеходец

Изброява правилата, които трябва да спазва пешеходеца. Да познаваправилата за пресичане на двупосочно платно. Наблюдава и съобразява светлинни сигнали.

Пресичане на двупосочно платно с възрастен, светлинни сигнали.

Правила култура на поведение на пътя

Месец март 2021г.

Правила за движение с велосипед

Какво трябва да знае малкият велосипедист

Изброява правилата, които трябва да спазва велосипедиста.

 Знае при какви случаи е водач, в какви- пешеходец и защо трябва да носи светлоотразителна жилетка. Регулира поведението си при сигнал.

Пешеходец с велосипед, светлоотразителна жилетка, каране в права посока, каране с умерено темпо, паркиране.

Правила култура на поведение на пътя

Месец  април  2021г.

Опасни и безопасни места за игра

На площадката по БДП

Познава правилата за пресичане на двупосочно движение. Пресича двупосочно улично платно с помощ.

Двупосочно движение

 

В съответствие с Наредба № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образованиеобразователната подготовка по БДП на децата от предучилищна възраст  се провежда  в образователнонаправление „Социален свят“ или интегрирано в другите образователни направления и режимни моменти.  Според етапа на обучение и възрастта се използват обучаващи,игрово-познавателни и практически ситуации. В трета група предимство имат игрово-познавателните. Чрез обучаващите и игрово-познавателните ситуации се въвеждат новите понятия. Децата могат да наблюдават реална пътна среда - на улицата, на площадката поБДП или да бъдат подсигурени подходящи нагледни материали, с които да се въведат в пътна ситуация, близка до естествената. Отзначение е свързването на проблема с личния опит на детето, т.е. то да намери мястото си в разрешаването на проблемната ситуация.Знанията и уменията се пренасят в нови житейски ситуации, където чрез ролеви игри, дидактични игри и практически упражнения,детето придобива практически, самостоятелни компетентности и пътна култура.

Важно методическо изискване при организиране на педагогическите ситуации по БДП е регламентиране на времето наситуацията: при 5-7-годишните продължителността е 20-30 минути.

Оценяването на компетентностите по БДП може да се осъществи чрез наблюдение, тестове и игри.

За постигането на очакваните резултати от обучението могат да се използват учебни помагала, планове и схеми на населенотомясто и големи пътни възли, учебно-помощна литература за учителя, нормативната уредба, регламентираща безопасното движение и др.