БДП - Програма за обучение във втора група

Програма за обучение във втора група

ПРОГРАМА

ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО

„БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА“

ЗА ДЕЦАТА ВЪВ ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

 

 

III. Специфика на възпитанието и обучението по БДП във втора възрастова група

Психолого-педагогическите особености на децата от втора възрастова група са добра възможност за организиране напродължаващо обучение по БДП. На тази възраст при децата бурно се развиват речта, паметта, възприятията, мисленето. Те могат даправят елементарни разсъждения, но бъркат причина със следствие. Те обясняват действията на другите, следвайки пътя наподражанието и най-близкия модел на семейството, възрастните и връстниците. На 4-5 години децата се учат да разбират чужда гледнаточка, да сравняват, да се съсредоточават. По отношение на паметта могат да запомнят голямо количество информация, но бързо язабравят, затова системният характер и последователността на обучение могат да доведат до формиране на трайни връзки - знания,умения, отношения, свързани с пътната среда и безопасност.

В тази възраст кръгът на представите се разширява и децата се ориентират в понятия като „улица“, „елементи на улица“, „пътнодвижение“, „пътни знаци“, „водач на превозно средство“, „опасно - безопасно“, „превозни средства“, „пешеходна пътека“, предимно на

нагледна, игрова и практическа основа. Разбира се, в обучението трябва да се осигурява добра мотивация за активност и преобразуване

на средата. С децата могат да се обсъждат реални проблемни ситуации, свързани с опасните и безопасните места за игра. Основнатадейност е играта, но предметно-манипулативните игри отстъпват място на сюжетно-ролевите, които постепенно се обогатяват снови сюжети и роли, въвеждат се игри с правила.

В тази възраст децата пресичат улицата, придружени от възрастен. Случва се при обучението да създаваме грешна представа запешеходната пътека като безопасно място. Пресичането на пешеходна пътека изисква съобразяване на много нива - зрително, слухово,

окомер, ако има светофар, и разчитане на светлинни сигнали, посока на движение и т.н., а това е трудно за децата. В програматавъвеждаме представа за най-разпространената пешеходната пътека тип „Зебра“ и правила за оглеждане и пресичане.

 

С всяка тема от учебната програма следва да се реализират основните идеи за:

1. Разпознаване основните елементи на улицата.

2. Съобразяване местата за игра съобразно безопасността.

3. Спазване правила при пресичане на улично платно със и без светофарна уредба.

4. Познаване пътни знаци с основни превозни средства.

5. Разпознаване хоризонтална маркировка тип „Зебра“.

6. Спазване правила при пресичане на пешеходна пътека.

Области на компетентност

Тематично направление

Тема

Очаквани резултати и нови понятия

Пътна среда

Месец октомври 2019г.

Елементи, обхват и вид на пътя

Нашата улица

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изброява основни елементи на улицата. Знае къде се движат пешеходците, къде превозните средства. Знае  улица и нейните съставни елементи. Разбира къде се движат хората и къде- превозните средства.

Улица, тротоар, бордюр, платно, Пътни знаци - М8.1, превозни средства по суша

 

Правила и култура на поведение на пътя

Месец ноември 2019г.

Опасни и безопасни места за игра

Къде играят децата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знае къде не може да играе - на уличното платно, край паркирали коли в близост до бордюра. Познава правила за безопасна игра с ролери, тротинетка, триколка Знае къде е опасно да играе на улицата и защо Опасност, безопасност, придвижване между паркирали коли, ролер, тротинетка, триколка

 

Правила и култура на поведение на пътя

Месец януари 2020г.

Правила за движение в жилищна зона

Пресичам безопасно

 

 

 

 

 

 

 

Знае правилата за пресичане на улицата без светофарна уредба. Предвижда опасностите при пресичане на улица. Спазва правила при пресичане на улица със и без светофарна уредба. * Пресичане на улично платно без светофарна уредба, сблъсък.

 

Правила и култура на поведение на пътя

Месец март 2020г.

Пътна сигнализация

Светофар- другар

Знае значението на светофара като помощник в движението Разпознава сигналите на светофара и спазва правилата за пресичане. * Светофар, пресичане на улично платно със светофарна уредба.

 

 

Правила и култура на поведение на пътя

Месец май 2020г.

Основни правила за движение с велосипед

Моят велосипед

Знае и изброява частите на детски велосипед и знае за какво служат. Знае как да потегля, да спира, да паркира и да регулира темпото на велосипеда с помощни колела. Знае защитните, обезопасителни средства за велосипед. Кара с умерено темпо и пази равновесие при потегляне, движение напред и спиране с велосипед. *Велосипед с помощни колела, звънец, детска каска, спирачки, потегляне, спиране, движение напред, каране в права посока.

 

 

В съответствие с Наредба № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образованиеобразователната подготовка по БДП на децата от предучилищна възраст  се провежда  в образователнонаправление „Социален свят“ или интегрирано в другите образователни направления и режимни моменти. Според етапа на обучение и възрастта се използват обучаващи,игрово-познавателни и практически ситуации. Във втора група предимство имат игрово-познавателните. Чрез обучаващите и игрово-познавателните ситуации се въвеждат новите понятия. Децата могат да наблюдават реална пътна среда - на улицата, на площадката поБДП или да бъдат подсигурени подходящи нагледни материали, с които да се въведат в пътна ситуация, близка до естествената. Отзначение е свързването на проблема с личния опит на детето, т.е. то да намери мястото си в разрешаването на проблемната ситуация.Знанията и уменията се пренасят в нови житейски ситуации, където чрез ролеви игри, дидактични игри и практически упражнения,детето придобива практически, самостоятелни компетентности и пътна култура.

Важно методическо изискване при организиране на педагогическите ситуации по БДП е регламентиране на времето наситуацията: при 3-5-годишните продължителността е 10-15 минути.

Оценяването на компетентностите по БДП може да се осъществи чрез наблюдение, тестове и игри.

За постигането на очакваните резултати от обучението могат да се използват учебни помагала, планове и схеми на населенотомясто и големи пътни възли, учебно-помощна литература за учителя, нормативната уредба, регламентираща безопасното движение и др.