БДП - Програма за обучение в първа група

Програма за обучение в първа група

ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО

БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА

ЗА ДЕЦАТА В ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

 

  1. Специфика на възпитанието и обучението по БДП в първа възрастова група

 

Подготовката на децата по БДП е обща задача на семейството и детската градина. Характерна черта на 3-4-годишните деца енедостатъчната координация на движенията и диференциацията на възприятията. Осмислянето на предметите и явленията става надействено-практическа и нагледна основа. Децата се ориентират в най-близката пространствената среда - дом, улицата пред дома, преддетската градина. Те овладяват посоките по пътя чрез подражание. В тази възраст децата трудно се справят с пространственинаправления и отношения. Зрителното поле е силно ограничавано от малкия им ръст, сензорните възприятия бурно се развиват, но не сатака изострени, за да може детето бързо да реагира. Децата в тази възраст чуват добре, но не разбират откъде идва звука. Говорът катосредство за саморегулация все още е неразвит добре.Мотивите на детското поведение са емоционално обагрени, преобладава играта като основна дейност. Посредством играта дететоовладява социалните роли (шофьор, майка, баща, дете - пътник) и правилата за движение, регулирани от избраната ролева позиция.Дори на улицата детето иска първо да задоволи потребността от игра. Посредством играчките то овладява наименованията ипредназначението на превозните средства.Най-важните правила, които децата научават, са: трябва да се движат хванати за ръка с възрастните, могат да се возят в автомобила назадната седалка, седнали върху обезопасително столче, с предпазни колани. Пътниците трябва да регулират поведението си, като неиграят, а си стоят на мястото и не пречат на шофьора. Дори на улицата детето иска първо да задоволи потребността от игра.Посредством играчките и игрите се овладяват наименованията и предназначението на превозните средства. Постепенно децата започватда се ориентират в сензорни еталони, да подобряват координацията при движение.

 

Програмното съдържание за първа група е от най-близкия бит на детето. Децата добиват най-обща представа за дома,

разположението на сградите около него, движението, за звуковите и светлинните сигнали, обезопасителните средства, участниците в

движението. Новите представи ще им помогнат да открият нови връзки и следствия. От значение е примерът на родителите, които могат

да се привлекат като наблюдатели или участници.

С всяка тема от програма следва да се реализират основните идеи за:

1. Запознаване на детето със сензорните еталони за звук, цвят, форма.

2. Развиване на пространствените представи за най-близката пътна среда.

3. Спазване правила при пътуване в автомобил.

4. Познаване наименования на превозни средства.

5. Развиване на обща представа за детето като участник в движението.

 

С всяка тема от програма следва да се реализират основните идеи за:

1. Запознаване на детето със сензорните еталони за звук, цвят, форма.

2. Развиване на пространствените представи за най-близката пътна среда.

3. Спазване правила при пътуване в автомобил.

4. Познаване наименования на превозни средства.

5. Развиване на обща представа за детето като участник в движението.

 

Области на компетентност

Тематично направление

Тема

Очаквани резултати и нови понятия

Пътна среда

Месец октомври 2019г.

Елементи, обхват и вид на пътя

Моят дом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Има представа за сградите и пътя пред дома си.

Ориентира се по сградите и пътя пред дома.

Различава кое се движи и кое не се движи на пътя.

Определя подвижни и неподвижни елементи.

*Дом, път, движи се, не се движи.

 

Пътна среда

Месец октомври 2019г.

Обезопасителни и защитни средства

Пътувам с мама и татко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знае мястото си в автомобила и назовава предпазни

средства, които използват децата.

Знае предназначението на предпазните средства при

пътуване в автомобил.

Разбира, че в превозното средство трябва да се спазват

правила.

Спазва норми на безопасно поведение, когато пътува в

автомобил.

*Дете-пътник, детско столче, седалка, колан, правила.

 

Пътна среда

Месец февруари 2020г.

Пътни превозни средства

Моите играчки

 

 

 

 

 

 

 

Знае наименованията на някои превозни средства и се ориентира в техните части. Разпознава игрови средства

и ги използва по предназначение.

*Камионче, моторче, влакче, количка.

 

Пътна среда

Месец февруари 2020г.

Пътна сигнализация

Разпознавам звук и цвят

Формира сензорни усещания и възприятия за звук и цвят. Вслушва се в различни звукове и ги определя по сила. Разпознава цветовете на светофара - червен, жълт и зелен цвят. *Силен и слаб звук, звук на кола, цветове - червено, жълто и зелено.

Пътна среда

Месец април 2020г.

Участници в движението

С мама и татко на разходка

Придвижва се за ръка с възрастните, когато се разхожда

по улицата. Определя разстоянието до възрастния -

близо и далече. Разпознава участници в движението.

Да се научат къде и как се движат по улицата.

*Шофьор, дете, родители, до него, близо, далече.

 

В съответствие с Наредба № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образованиеобразователната подготовка по БДП на децата от предучилищна възраст се провежда  в образователно направление „Социален свят“ или интегрирано в другите образователни направления и режимни моменти. Според етапа на обучение и възрастта се използват обучаващи,игрово-познавателни и практически ситуации. В първа група предимство имат игрово-познавателните. Чрез обучаващите и игрово-познавателните ситуации се въвеждат новите понятия. Децата могат да наблюдават реална пътна среда - на улицата, на площадката поБДП или да бъдат подсигурени подходящи нагледни материали, с които да се въведат в пътна ситуация, близка до естествената. Отзначение е свързването на проблема с личния опит на детето, т.е. то да намери мястото си в разрешаването на проблемната ситуация.Знанията и уменията се пренасят в нови житейски ситуации, където чрез ролеви игри, дидактични игри и практически упражнения,детето придобива практически, самостоятелни компетентности и пътна култура.

Важно методическо изискване при организиране на педагогическите ситуации по БДП е регламентиране на времето наситуацията: при 3-5-годишните продължителността е 10-15 минути.

Оценяването на компетентностите по БДП може да се осъществи чрез наблюдение, тестове и игри.

За постигането на очакваните резултати от обучението могат да се използват учебни помагала, планове и схеми на населенотомясто и големи пътни възли, учебно-помощна литература за учителя, нормативната уредба, регламентираща безопасното движение и др.