БДП - Дейности по БДП

Дейности по БДП

ДЕТСКА ГРАДИНА“ РАН БОСИЛЕК “ – ГР.ГАБРОВО

УЛ. “ БАЛКАН “ № 2 / ТЕЛ : 808 216

 

 

 

                                                                                              Утвърдил:

                                                                                              Директор:

                                                                                                                /Сн.Войчева /

                              

 

 

 

 

 

П  Л  А  Н

 

 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА  ДЕТСКА  ГРАДИНА  „РАН БОСИЛЕК“

 

ПО БЕЗОПАСНОСТ НА  ДВИЖЕНИЕТО  ПО

 

ПЪТИЩАТА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020/2021

 

У Ч Е Б Н А    Г О Д И Н А

 

Настоящия план е приет на заседание на Медико-педагогическия съвет с Протокол №.1 / 11.09.20г. и е утвърдена със Заповед № РД 04 – 427/ 14.09.2020г.

            Планът за дейността на детското заведение  по БДП  е в съответствие със:

 

 • Закона за  движението по пътищата;
 • Стратегия на МОН за изпълнение на националната стратегия на Р.България за подобряване на БДП за периода 2011-2020 г.;
 • Национална стратегия за опазване живота на децата на пътя;
 • Програмата на МОН за изпълнение на  Националната стратегия за опазване живота и здравето на децата в пътното движение;
 • Учебни програми на МОН за ДГ;
 • Система за организация и управление на дейностите, свързани с възпитанието и обучението по БДП в системата на предучилищното и училищното образование.
 • Регионалната програма за подобряване на УВР в ДГ и училището
 • Примерното разпределение на темите и задачите по БДП/ по възрасти / на  ДГ „Ран Босилек“

 

Основна цел:

Подобряване качеството на  знанията и уменията и култура на поведение  на децата от детската градина, свързани с обучението и възпитанието им по безопасност на движението по пътищата.

 

Задачи:

 1. Повишаване качеството на обучението и възпитанието на децата по БДП-осъществяване на контрол върху дейностите.
 2. Подобряване на външните условия и поддържане на необходимата учебна среда –МТБ и дидактическа база.
 3. Поддържане квалификацията на педагогическата  колегия чрез първоначално и продължаващо обучение –насърчаване изучаването и внедряването  на световните и европейски практики  в тази насока.
 4. Разширяване на държавното и обществено начало при решаване проблемите по БДП на децата от ПУВ- колективна социална отговорности, диалог с гражданското общество.Утвърждаване ролята на семейството и настоятелството  и мотивиране на възможностите за съвместни дейности.
 5. Популяризиране  на добрите практики в ДГ. Организиране и провеждане на състезания, конкурси, викторини за деца съвместно с техните семейства.

 

ДЕЙНОСТИ  ЗА  ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ  НА  ЦЕЛТА  И  ЗАДАЧИТЕ

 

 І. УПРАВЛЕНСКИ   И      ИНФОРМАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ

 

 1. Планиране, организиране и контрол на дейностите по БДП в ДГ

 

Дейности

Срок

Отговорник

 

План по БДП на ДГ „Ран Босилек“.

ІХ.2020 г.

Директор

Комисия по БДП

 

Учебна документация по БДП за различните възрастови групи.

ІХ.2020 г.

Учители

Комисия по БДП

 

Планиране на дейности за осъществяване на контрол- в годишните планове за контролната дейности на директора, като част от общия план

 

Постоянен

директор

 

Месечно планиране на форми на взаимодействие по  БДП по учебната програма за БДП за ДГ

 

Постоянен

Учители

Комисия по БДП

 

 Сформиране на комисия по БДП.

ІХ.2020 г.

Директор

ПС

 

Анализ и оценка на резултатите от дейностите, инициативите  на ДГ и обучението по БДП  в ДГ.

V. 2021 г.

Директор

Комисия по БДП

 

 

ІІ. ОРГАНИЗАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ

 

 1. Осигуряване на условия за БДП /външна и вътрешна среда /.

Дейности

Срок

Отговорник

 

Обезопасяване на района около детската градина –хоризонтална маркировка, изкуствени неравности-ограничител на скоростта.

 

Постоянен

 

Директора

КАТ

 

Поставяне на пътен знак „Внимание деца”

Х.2020 г.

Директора

3

Транспортна безопасност на децата  при еднократни пътувания извън ДГ

Постоянен

Директора

 

 1. Дейности за обогатяване на МТБ и дидактическата база в детската градина

 

Дейности

Срок

Отговорник

 

Осигуреност с  методическа литература и  учебни помагала за учителите  за качествено провеждане на обучението по БДП

м.X-ХІ.

2020 г.

Директора

Комисия по БДП

 

Осигуряване с  учебни помагала във  всички групи в  детското заведение

м.Х-ХІ

2020 г.

Учителите

Комисия по БДП

 

 

Актуализиране на Програмата  за работа с децата от различните възрастови групи по БДП

 

м.Х-ХІ

2020 г.

 

Комисия по БДП

 

 1. Квалификация  за осигуряване на дейностите  по БДП в ДГ

 

 

Участие в квалификационни курсове организирани от обучаващи институции одобрени от МОН за:

-по методика на преподаване по БДП;

- за поддържане на знанията на учителите  съобразно изменение на нормативната база / на 4 год./;

-специфични умения за работа на комисията по БДП в ДГ;

Учебна година

2020-2021

Комисия по БДП

Учителите по групи

 

Поддържане на регистър на обучените учители в детската градина.

Учебна година

2020-2021

Директор

 

Поддържане на регистър в ДГ на обучителните институции

Учебна година

2020-2021

Директор

 

 

Семинар: „Безопасно поведение и сигурност на децата на пътя” Разработване на специфични методи и средства за провеждане на единна политика за възпитание и обучение по БДП.

 

 

м.ХІ.2020г.

 

Комисия по БДП

Учителите по групи

 

Работа със семейството и обществеността по проблемите  на безопасното  движение на децата по пътищата /род.срещи, беседи със служители на КАТ- презентиране работата на детската градина по проблема.

 

 

Учебна година

2020-2021

 

Комисия по БДП

Учителите по групи

 

 

Анкетиране на служителите и родителите  по проблемите на БДП на децата. Разпространяване на положителния опит по отношение безопасното участие на децата в пътното движение.

 

м.ХІ.2020г.

Комисия по БДП

Учителите по групи

 

 

ІІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ ПО БДП

 1. Годишно разпределение

 

Утвърждаване  на тематичното разпределение  на педагогическите ситуации по БДП, ОН : ОС   по възрасти ,  в  програмната система на ДГ

 

м.ІХ.2020г

 

Учителите по групи

 

 2.

 

 

Планиране, организиране  и  провеждането  на основни форми на педагогическо взаимодействие  с децата   през учебната 2020-2021година

Постоя-нен

 

Учителите по групи

Комисия по БДП

 3.

Провеждане на допълнителни форми на работа с децата по БДП през учебната година.

 

Постоя-нен

 

Учителите по групи

 

Участие в "Европейски ден без загинали на пътя" инициатива на областна управа по БДП

18.ІX.2020

Учителите ПГ 5г.

Комисия по БДП

5.

„ЩОМ ПРАВИЛАТА ЗНАЯ, СПОКОЙНО ЩЕ ИГРАЯ”- организиран празник по БДП за детското заведение.

 

м.XІ.2020

Учителите по групи

Комисия по БДП

 

 

Отбелязване на Световния ден за възпоменание за жертвите от ПТП- Провеждане на състезание по БДП с децата от подготвителните групи / 5 и 6 годишни /.Информационни табла по темата.

 

м.XІ.2020

 

Учителите по групи

Комисия по БДП

 

Открити практики в групите

Учебна година

2020-2021

 Комисия по БДП

Учителите по групи

 

 1. Контрол на възпитанието и обучението по БДП за:

 Критерии и показатели

 

 

 

  - Спазване на учебната програма за детските градини от ,,Концепция за възпитанието и обучението по БДП в детските градини и българското училище”

 

 

Учебна година

2020-2021

 

Учителите по групи

 

 

 Навременно и точно планиране на материала в дневниците на групите

Учебна година

2020-2021

Учителите по групи

 

 

 

  - Интегриране на обучението по БДП с другите образователни направления.
  -  Използване на интерактивни методи във възпитателно-образователния процес.

Учебна година

2020-2021

 

Учителите по групи

 

 

            ІV.Съвместна работа с родителската и друга заинтересована общественост/„Пътна полиция” към МВР, община, неправителствени организации и др./

1.Ангажиране на родители и оказване на помощ при провеждане на учебни ситуации, състезания, открити моменти и др. по БДП;

2.Провеждане на родителски срещи по групи за обсъжданепроблемите по БДП и набелязване на конкретни мерки;

3.Провеждане на открити моменти по БДП пред родителите и представители на МВР.

 

Планът е отворен за допълване или изменение през учебната година.