Новини - Информация за родители-ВАЖНО

Информация за родители-ВАЖНО

Вътрешни правила на

детската градина „Ран Босилек”

за работа в условията на извънредна епидемиологична ситуация в страната

 1.В настоящата ситуация единствената сигурна и безопасна среда с гарантирана физическа дистанция е домашната, затова е препоръчително децата, за които има възможност да се грижи възрастен, да останат вкъщи.

2. Посещението на ДГ”Ран Босилек” е допустимо само за деца, които са вече записани в  детската градина/ясла през учебната 2019-2020 година.

3. Приемът се извършва от 7.00ч. до 9.00ч. на  утвърдените с указателна табела входове за приемане / предаване на децата.Ако климатичните условия позволяват – приемането / предаването може да се осъществи на дворните площадки на всяка група като се осигури отстояние на най-малко 2 м между семействата. Вземането на децата се извършва от 16.00ч. до 18.00ч.

 1. Не се допуска влизането на родители или други придружители на децата в сградата на ДГ”Ран Босилек”.
 2. Приемът се извършва от медицинско или друго упълномощено от директора лице при използване на необходимите индивидуални предпазни средства – маска/шлем и ръкавици, като в случай на констатиране на признаци на заболяване на детето може да бъде отказано приемане.

 

Родителите, които са преценили, че детето ще възстанови посещението си на детска градина/ясла, са длъжни:

 • Попълват декларация по образец  / Приложение 1 /  за информирано съгласие в която декларират, че са запознати и ще спазват новите правила за работа.Декларацията се попълва еднократно при подновяване на посещението надетето в детската градина
 • най-късно два работи дни преди планираното посещение да уведомят директора за датата, на която детето ще започне да посещава детска градина/ясла, за периода (седмица/месец) на планираното посещение и за продължителността на дневния му престой;
 • да декларират обстоятелството, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни и няма признаци на болест през последните 14 дни. В декларацията родителите посочват, че са запознати и солидарно отговорни за спазването на правилата на работа на детската градина/ясла;
 • да не използват градски транспорт за придвижване до детската градина/ясла и обратно винаги, когато това е възможно;
 • да водят детето си на детска градина/ясла и да го вземат при стриктно спазване на графика/реда, за да се предотврати струпване, като изчакат на нужното разстояние;
 • да се запознаят с предоставените им от детската градина/ясла полезни препоръки и да подкрепят усилията на институцията за спазване на правила, хигиена и психично здраве по време на реадаптацията на детето им;
 • да измерват всяка сутрин температурата на децата си и да не ги водят на детска градина/ясла, когато забележат признаци на заболяване и/или измерят температура по-висока от 37,3 градуса;
 • да организират незабавното вземане на детето в случаите, когато бъдат уведомени от медицинското лице в детската градина/ясла, че то проявява признаци на заболяване;
 • да придружават детето само до мястото за прием, без да влизат в сградата на детската градина, освен ако не бъдат помолени за това.В тези случай стриктно спазват изискванията за хигиена на ръцете, дихателен етикет и физическа дистанция;
 • да осигурят плик, в който детето да поставя обувките, с които то пристига в детската градина(след събуване на обувките детето или приемащия го възрастен поставя обувките в плика, след което детето обува пантофи, които са предварително почистени вкъщи);
 • посещението от деца с хронични заболявания (в т.ч. деца със СОП с хронични заболявания) се извършва след предварителна консултация и представено становищеот личния лекар на детето относно безопасността за посещение в новите условия.
 • да осигурят поне два броя маски, в случай че носенето на маска е по препоръка на лекуващия/личния лекар на детето;

 

                                                                                                                           Приложение 1

 

ДЕТСКА ГРАДИНА „РАН БОСИЛЕК” – ГР.ГАБРОВО

(име, адрес на детската градина)

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я

ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ

 

Долуподписаният/ата...........................................................................................................................

(посочват се трите имена на родителя)

 

в качеството на родител на..................................................................................................................

(посочват се трите имена на детето)

от ………………………

(посочва се група)

Запознат/а съм, че:

 не съм задължен/а да подновя посещението на детето си  на детска градина/ясла и решението да го направя е изцяло мое

 детската градина осигурява спазването на всички необходими хигиенни изисквания за защита на здравето и живота на детето ми и на всички останали деца, но не може да даде гаранции за неразпространение на заразни заболявания, в т.ч. и COVID-19

 трябва да следя температурата на детето си, да го оставя вкъщи и да се консултирам с личния лекар при температура, по-висока от 37.3°С и/или грипоподобни симптоми

 следва да се обърна към личния лекар при поява на симптоми на заболяване и да заведа детето в детската градина само след преценката на лекаря, че е безопасно

 при необходимост от консултация с екипа на детската градина/ясла да я осъществя при възможност на открито, при спазване на физическа дистанция и използване на лични предпазни средства

 е необходимо да съдействам за изпълнение на предприетите от детската градина/ясла противоепидемични мерки и контрол за спазването им с цел опазване здравето на децата и служителите, в т.ч. правилата за физическа дистанция във и извън институцията

 

Декларирам, че:

 приемам да спазвам общите правила за противоепидемичен контрол и вътрешните правила на детската градина/ясла за работа в условия на извънредна епидемиологична ситуация на територията на страната

 не ми е известно детето ми да е било в контакт със заразно болни

 не ми е известно член на моето семейство да е заразен с COVID-19

 при промяна на декларираните обстоятелства относно здравословното състояние  на детето ми веднага ще уведомя директора на детската градина и ще преустановя посещението му на детската градина.

 

 

Дата: ………………………                                                          Подпис: ………………………

Кратка полезна информация

Какво е COVID-19?

 Остра заразна болест, която се причинява от нов коронавирус, наречен SARS-CoV-2.

 

Признаци на заболяване

 Оплакванията при COVID-19 варират от липсата на такива до появата на повишена температура, треска, кашлица, възпалено гърло, обща слабост и умора, мускулни болки. При тежко заболелите са налице тежка пневмония, остър респираторен дистрес синдром, сепсис и септичен шок. Напоследък, липсата на усещането за мирис или вкус също се съобщават като симптом за COVID-19.

 

Хора с повишен риск

 Лица с хронични заболявания независимо от възрастта им, лица над 60 г.

 

Предпазни мерки

 Спазване на лична хигиена (миене на ръце с топла вода и сапун за минимум 20 секунди, спазване на респираторен етикет при кихане и кашляне, дезинфекция на ръце при невъзможност за измиване на ръцете)

 Спазване на дистанция и ограничаване на контактите.