Обществен съвет - Покана

Покана
ДЕТСКА ГРАДИНА “РАН БОСИЛЕК”-ГР.ГАБРОВО

УЛ.” БАЛКАН “ № 2 / ТЕЛ: 808 216

е-mail: odzranbosilek_gabrovo@abv.bg

 

 

 

 

П О К А Н А

 

 

На 12.09.2017 г. от 17.30 ч. в учителската стая на детска градина „Ран Босилек” ще се проведе заседание на членовете на Обществения съвет в ДГ”Ран Босилек” при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

  1. Обсъждане и становище по изготвената документация за новата учебна 2017/2018 година;
  • Стратегия за развитие на детската градина и план за действие по изпълнението и;
  • Програмите за превенция на ранното напускане на детската градина и запредоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата от уязвими групи;
  • Програмна система;
  • Годишен план за работа;
  • Правилник за дейността на детската градина;
  • Мерки за подобряване качеството наобразователния процес;

                                                                

                                                                                                   Докл:директора на ДГ

                                                                                                  Счетоводител на ДГ

 

 

Материалите по дневния ред са на разположение при председател на Обществен съвет и при счетоводителя на ДГ. След обсъждането и ще са качени и на електронната страница на детската градина.

 

 

 

Георги Ботев

Председател на Обществен съвет

на ДГ”Ран Босилек”