БДП - План БДП по стратегия на МОН

План БДП по стратегия на МОН

ДЕТСКА ГРАДИНА“ РАН БОСИЛЕК “ – ГР.ГАБРОВО

УЛ. “ БАЛКАН “ № 2 / ТЕЛ : 808 216

 

                                                                                                                                                                Утвърдил:

                                                                                                                                                                Директор:

                                                                                                                                                                                   /Сн.Войчева /

 

 

 

 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

 

ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

НА ДГ”РАН БОСИЛЕК” ГР.ГАБРОВО ЗА 2021 година

 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящиат План за действие по БДП на ДГ”Ран Босилек”  изготвен съгласно Заповед № РД09-660 от 15.03.21г. на министъра на образованието и науката и е  утвърден  със Заповед № РД 04 –182 / 26.03.2021г.

 

Обща информация за Плана за действие 2021 година за безопасност на движението по пътищата

 

 

 

Планът е разработен в изпълнение на Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България 2021 - 2030 г., Плана за действие 2021 - 2023 към Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата и Секторната стратегия за безопасност на движението на пътищата (2021-2030) на Министерство на образованието и науката.

Планът обхваща първата година от действието на Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България 2021 - 2030 г. и Плана за действие 2021-2023 към Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата и представя в обобщен вид мерките за безопасност на движението по пътищата, обособени по стратегически цели и тематични направления.

В плана целите и тематичните направления са разпределени по области на въздействие от националната политика по БДП, а мерките са съотнесени спрямо ефекта на въздействието им, индикатора и срока по мярката и източника на информация за докладване на изпълнението на мярката, дефинирани от определените в Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България 2021 - 2030 г. и Плана за действие 2021 - 2023 към Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата.

Планът е обект на актуализация в началото на всяка учебна година за съответните години от Плана за действие 2021 - 2023 към Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата, както и при необходимост. Актуализацията е възможна с оглед конкретизиране на мерките на годишна база, както и планиране на нови мерки, за които има обективна необходимост да бъдат включени в Плана за действие съгласно годишните приоритети и оперативните цели на държавната политика по БДП.

 

 

 

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 1:УПРАВЛЕНИЕ, ОСНОВАНО НА ИНТЕГРИТЕТ

 

1

No

2.Наименование на мярката

3.Ефект на мярката

4.Отговорник по мярката

5.Индикатор и срок по мярката, докладвани на заседания на УКБДП и в годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП 

6.Източник на информация за докладване на изпълнението на мярката

1.1

 

Цел: Прилагане на интегрирана система за планиране, изпълнение, отчитане, контрол и оценка на политика по БДП в единна стратегическа рамка

1.1.1

 

Отчитане изпълнението на Плана за действие за БДП за 2020 г. пред РУО Габрово.

Годишна отчетност на цялостната политика по БДП за 2020 г. на база предоставена от Директора на ДГ, информация.

Директор на ДГ

Председател на УКБДП

Информация за изпълнение на мерки по БДП за 2020 г. на ниво ДГ

 

Срок:10 януари 2021 г.

Информация за изпълнение на

мерките на ниво ДГ

1.1.2

Годишна актуализация на Плана за действие за БДП 2021 г.

Гъвкавост и адаптивност на годишното изпълнение на политиката по БДП , разработена в Стратегията за развитие на ДГ

Директор на ДГ

Актуализиран План за действие за БДП.

Срок: за актуализацията - ежегодно - постоянен.

Актуализиран План за действие за БДП.

 

Информация, докладвана на заседанията на УКБДП.

1.1.3

Разработване на годишен план-програмаза БДПна ДГ

Годишна плановост на мерки по БДП на ниво ДГ

Директор на ДГ

УКБДП

 

Годишни план-програми за БДП на ДГ.

Годишни план-програми за БДП на УКБДП.

Срок: ежегодно

15 септември 2020-2029 г.

Годишна план-програма за БДП, представена от директора на ДГ.

Годишни план-програми за БДП представени от УКБДП.

1.1.4

Наблюдение и оценкана изпълнението на мерките по БДП.

Предприемане на корективни действия за подобряване изпълнението на политиката.

 

Директор на ДГ,

Председател на УКБДП

Анализ, управленски контрол и вземане на решения по време на изпълнението на мерките по БДП.

Прилагане на методология за набиране и обработване на данни за състоянието на възпитанието и обучението по БДП.

Преценка на мерките от гледна точка на техните резултати и въздействие, както и на потребностите, чието удовлетворяване се цели с тях.

Срок: постоянен.

Мониторинг и оценкана изпълнението на мерките по БДП.

Срок: постоянен.

Годишен доклад за изпълнение на политиката по БДП.

Данни за състоянието на възпитанието и обучението по БДП.

Информация, докладвана от  Председател на УКБДП

1.1.5

Планиране и финансово осигуряване на мерки по БДП в рамките на одобреният бюджет на образователната институция

Планово и финансово обезпечаване на мерките на ниво ДГ

Директор на ДГ

Предвиждане на устойчиво финансиране на мерките по БДП в годишните бюджетни разчети на ДГ.

Срок: постоянен.

Бюджетни разчети на ДГ.

Годишен доклад за изпълнение на мерките по БДП.

1.2

Цел: Гарантиране на партньорство и прозрачност в политиката по БДП чрез сътрудничество с гражданския сектор, бизнеса, научните и академичните среди, други образователни институции

1.2.1         

-      обмен на информация;

-      участия в провеждани научно-практически конференции и кръгли маси по проблемите на БДП;

-      организиране на конкурси в областта на БДП,

-      разпространение на научни разработки и добри практики в областта на БДП.

Обезпечаване на научния подход при решаване предизвикателствата в областта на БДП.

 

Директор на ДГ,

УКБДП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведени съвместни инициативи.

Представена информация от членовете на Съвета.

Взети и изпълнени решения на заседанията на УКБДП.

Участие в работни групи.

Срок: регулярно, на тримесечие/постоянен.

Годишен доклад за работата на УКБДП.

Документация, свързана с работа на работни групи.

Кореспонденция.

Годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП.

Доклади и презентации от участия  в научно-практически конференции и кръгли маси по проблемите на БДП

1.2.2

Организиране и провеждане на консултации за родители по важни теми в областта на БДП.

Установяване и отчитане на становищата на заинтересованите страни в общността.

Директор на ДГ,

УКБДП

 

Проведени обществени консултации.

Срок: постоянен.

Кореспонденция.

Становища.

 

1.3

Цел:Осъществяване на ефективна комуникация и създаване на широка рамка на сътрудничество и съпричастност за различните аспекти от БДП

1.3.1

Прилагане на единна комуникационна стратегия по БДП.

Провеждане на целенасочена комуникационна и медийна политика.

Излъчване на ясни и единни послания на ангажираните по темата за БДП.

Директор на ДГ,

УКБДП

 

Активна медийна политика.

Срок: постоянен.

Официална интернет страница на ДГ

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 2:СОЦИАЛНО ОТГОВОРНО ПОВЕДЕНИЕ: УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

2.1

Цел:Превенция на рисковете за здравето и живота на децата при взаимодействието им с пътната система като участници в движението по пътищата

2.1.1

Оптимизирано обучение на децата по БДП в единна концептуална рамка:

-      осъвременяване  и актуализиране на учебната документация по БДП;

-      заделяне на финансови, технически и човешки ресурси за обезпечаване на обучението по БДП;

-      определяне на конкретни образователни цели като минимални изисквания за обучение по БДП в детската  градина;

-      интегриране на темите по БДП в темите от другите Образователни направления;

-      прилагане на единни образователни стандарти;

-      използване на учебни материали и подходи, адаптирани както към възрастта и зрелостта на обучаваните, така и към духа на времето;

-      обучение с натрупване съобразно възрастовата специфика, при което всяко ниво на обучение надгражда предишното с цел приемственост и ефективен напредък;

-      подпомагане на УКБДП и педагогическите специалисти в прилагането на националната политика по обучение в областта на БДП;

-      обезпечаване на детската градина с годишни образователни планове за безопасна градска мобилност с участието на експерти от общините, ОДМВР, ПБЗН, ЦСМП, родители и др. при спазване на държавен образователен стандарт за приобщаващо образование;

-      насоченост на БДП не само към придобиване на знания и разбиране на правилата за движение, но и към промяна на нагласите и мотивацията;

-    практическа насоченост на обучението / уроците - да се провеждат не само в класната стая, но също така да включват обучение и опит на практика - както в защитена среда, така и в реални условия, адаптирани към ролята, която имат в системата за движение, в т.ч. на учебната площадка по БДП в ДГ;

-    осигуряване на механизъм за обратна връзка и оценка на ефективността от обучението по БДП.

 Подобрено управление на дейностите за възпитание и обучение на децата по БДП

Подготвени деца в областта на БДП.

 

Директор на ДГ,

УКБДП

Педагогически специалисти

Изпълнени мерки за подобряване обучението на деца по БДП.

Срок: постоянен.

Годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП.

 

2.1.2

Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти във връзка с обучението по БДП.

Подготвени педагогически специалисти в областта на БДП.

Заимстване на добри практики.

Директор на ДГ,

УКБДП

 

Изпълнени мерки за подобряване квалификацията на педагогическите специалистите по БДП в ДГ

Срок: постоянен.

Годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП.

2.1.3

Организиране и провеждане на  инициативи по БДП за децата от образователната институция

Подкрепа за творческите изяви на децата по темата за БДП.

 

Директор на ДГ,

УКБДП

 

Брой изпълнени инициативи по БДП за деца от образователната институция.

Срок: постоянен.

Годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП.

2.1.4

Организиране и провеждане на състезания по БДП за децата, свързани с културата на движение по пътищата.

Подкрепа за творческите изяви на децата по темата за БДП.

 

Директор на ДГ,

УКБДП

 

Изпълнени инициативи по БДП за децата от образователната институция

Срок: постоянен.

Годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП.

2.1.5

Ограничаване на рисковете от ПТП при осъществяване на организиран превоз на деца, свързан с учебна и/или извънучебна дейност

Осигуряване на безопасен транспорт за децата.

Усъвършенстване на контрола за безопасен превоз на деца в пътните превозни средства.

Директор на ДГ,

УКБДП

 

Изпълнени мерки за ограничаване на рисковете от ПТП при осъществяване на организиран превоз на деца.

Срок: постоянен.

Годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП.

2.1.6

Провеждане на кампании в областта на БДП, насочени към деца и родители.

 

Подготвени деца и ученици в областта на БДП.

Повишаване на информираността за рисковите фактори, свързани с  безопасността на движението по пътищата за децата и родителите.

Директор на ДГ,

УКБДП

 

Изпълнени кампанийни инициативи в областта на БДП, насочени към деца и родители. 

Срок: постоянен.

Годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП.

2.1.6.1

Провеждане на кампания „Пътят на първокласника“.

Определяне на най-безопасния маршрут от  ДГ/дома до училище и обратно и идентифициране на препятствия и проблемни точки 

Коментирани проблемите по пътната безопасност, включително и с участие на представители от Пътна полиция.

Директор на ДГ,

УКБДП

Педагогически специалисти

Изпълнени кампанийни инициативи в областта на БДП, насочени към деца и родители. 

Срок:

15.09 – 30.09.2021г.

Годишен доклад за изпълнение на политиката по БДП на ОКБДП.

2.1.7

Активизиране на дейността на училищните комисии в развитието на средата за обучение по БДП и прилежащата пътна инфраструктура и организация на движението в непосредствена близост до образователната институция.

Формиране у децата на тговорно отношение към въпросите на личната безопасност и тази на околните, придобиване на основни допълнителни знания и умения за разпознаване и оценка на опасните ситуации и вредните фактори в околната среда, и оказване на помощ в случай на опасност .

Директор на ДГ,

УКБДП

 

Дейност на училищните комисии по БДП

Срок: постоянен.

Отчети за дейността на комисията

Годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП.

 

2.2

Цел: Повишаване на обществената чувствителност към темата за БДП

 

2.2.1

Изпълнение на тематични програми за информираност на отделните целеви групи от населението.

Излъчване на ясни и единни послания на  ДГ в общественото пространство.

Директор на ДГ,

УКБДП

Педагогически специалисти

Участия в проведени  национални, регионални и местни инициативи.

Срок: постоянен.

Годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП.

2.2.2

Отбелязване на Европейската седмица на мобилността,  Международния ден за безопасност на движението по пътищата,   Европейския ден без загинали на пътя/EDWARD, Световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия и др.

Популяризиране на политиката за БДП.

Директор на ДГ,

УКБДП

Педагогически специалисти

Организирани и проведени мероприятия.

Срок: ежегодно.

Годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП.

2.3

Цел: Развитие на социално-отговорна организационна култура за БДП

2.3.1

Прилагане на комплекс от мерки по БДП спрямо работещите в образователната институция.

 

Предпазване на  работещите в образователната институция от ПТП при служебното им взаимодействие с пътната система.

Директор на ДГ,

УКБДП

 

Функционираща система от мерки по БДП в образователната институция

Срок: постоянен.

Годишния доклад за изпълнение на политиката по БДП.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕТСКА ГРАДИНА “ РАН БОСИЛЕК “ – ГР.ГАБРОВО

УЛ.” БАЛКАН “ № 2 / ТЕЛ : 808 216

 

 

З А П О В Е Д

№ РД 04- 182 /26.03.2021 г.

 

На основание чл. 259, ал. 1 от ЗПУО и във връзка със Заповед № РД 09-660 от 15.03.21г. на министъра на образованието и науката и писмо № РД-21-02-99 от 24.03.2021г. на началник на РУО Габрово

 

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М:

 

1. План за действие по безопасност на движението по пътищата на ДГ”Ран Босилек” за 2021 година.

 

 

 

 

 

С настоящата заповед да се запознаят всички заинтересовани лица за сведение и изпълнение.

 

 

 

Снежана Войчева –

Директор на ДГ”Ран Босилек”